Lindesnes - Sånum, Skjebstad, Rona, Langåsen

Valleveien 9A

Prisantydning
4 500 000 kr
Omkostninger
113 670 kr
Totalpris
4 613 670 kr
Kommunale avgifter
42 656 kr / år
Byggeår
2005
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
420 ㎡
Tomteareal
1 933 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Næringssekjson - Jokerbutikk - Skjebstad/Mandal

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en næringsseksjon på Skjebstad Mandal hvor det idag er en veldrevet Jokerbutikk. Selger ønsker en ny eier til seksjonen som evnt. kan drive butikk videre i en eller form. Ønsker man en annen virksomhet i lokalene så er det også vurdert. (kontorer). Etablert boligområde med idyllisk beliggenhet rett ved sjøen og golfbanen. Leie av lokalene vi selger også vurdere. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0037

Adresse med betegnelse

Valleveien 9A, Gnr. 73 Bnr. 17 Snr. 1 i Lindesnes kommune.

Beskrivelse av selskapet

Det er salg av seksjonen som er beskrevet i dette prospektet. Eier kan også være intr. i å selge selskapet Vallebukta eiendom AS. Det er ikke dokumentavgift på salg av selskapet.

Selger

St. Helena Invest AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Etablert boligområde på Vestnes/Skjebstad med idyllisk beliggenhet rett ved sjøen og golfbanen.

Byggeår

2005 i følge Lindesnes kommune.

Areal

Forretningslokale for dagligvarer:
BTA  430 kvm.
BRA 420 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg:
Butikklokale, panterom, wc, kontor, 2 kjølerom, bod, vent. rom, gang, wc, lager og bøttekott.

Standard

Gjennomgående ok standard.

Diverse

Område mot Valle (grusplass) for fremtidig bebyggelse leiligheter tilbakeføres Valle Gård 73/1 ,areal ? m2. Bryggekant i bukta 2 meters bredde tilhører Valle Gård 73/1.

Lokalet kan benyttes til kontorfelleskap eller annen virksomhet og det er tegnet ferdig med 20 kontorer og priser for ombygging er innhentet 2022.
Viderføring av dagligvarebutikk er fristilt kjede og kjøper eller leietaker kan velge kjedetilknytning.

Butikken kan om ønskelig leies ut for minimum 240.000 pr. år ellers 2,5% av netto omsetning inkl.komplett inventar og utstyr ved overtakelse.
Netto omsetning 2021  ca. 10 mill. netto dagligvarer.

Butikken er seksjons nr.1. Ved salg vil ny seksjon over tannlegekontoret bli snr: 8 som ikke følger med dette salget. Det tas forbehold om godkjenning av dette. I sameiet forøvrig er det i dag tannlegekontor i 1.etg og 6 leiligheter i 2.etg. 3 naboeiendommer har bruks/veirett over eiendommen. Det vurderes å bygge noe mer på nordsiden av tomten inn mot fjellet.

Parkering

Parkeringsplass utenfor etter vedlagt kart som vil medfølge denne seksjonen.

Oppvarming

Elektrisk. Salgslokale har varmepumpe og aircondition. Ventilasjonsanlegget har tilleggsvarme med 13KW varmekolbe..

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 1 933 kvm, Eierform: Felles eiet tomt. Opparbeidet tomt med asfaltert parkeringsplass foran butikken.Tomr blir oppmålt på nytt.  Arealet som utgår er 850m2. Fellesareal blir derfor
ca. 1083m2. Det tas forbehold om godkjenning av fradeling.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.06.2009. Ferdigattesten gjelder Valleveien 9. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/næring, tilhører reguleringsplan Vallebukta, datert 31.03.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2005/755-2/39 Rettigheter ifølge. skjøte
Tinglyst 14.02.2005
Rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:73 Bnr:1
Bruksrett
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-73/17
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/4808-3/39 Erklæring/avtale
Tinglyst 30.09.2005
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.

Fra hoved bølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Lokalene vil bli levert uten noe leieforhold. Butikkinventar kan medfølge med må avtales med eier i forkant før avtale inngås.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 113 670,- (Omkostninger totalt) 4 613 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 42 656 pr. år Estimert komm.avgifter hvorav eiendomssaktt utgjør kr. 31.570,-

Felleskostnader

Ingen felleskostnader utover felles forsikring med sameiet.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059634