Arendal

Vågsnes Havn, Brigg 1

Prisantydning
6 900 000 kr
Omkostninger
33 370 kr
Totalpris
6 933 370 kr
Byggeår
2022
P-rom
171 ㎡
Bruksareal
171 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Vågsnes Havn, Brigg 1 | Fantastisk beliggenhet. Huset er ferdigstilt og klar for overtakelse. Kontakt megler for visning

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Siste enhet som er ledig er Brigg 1 - som er ferdigstilt og klar for innflytting. Den store og innholdsrike boligen er visningsklar! Ta kontakt med megler for avtale om visning.

Se dokumenter på www.vagsneshavn.no - der komplett prospekt ligger nedlastbart.

På eiendommen bygges det 15 romslige eneboliger i kjede i sjøkanten. Hvert enkelt hus fremstår som frittstående. Dette er robuste og moderne helårsboliger med gode fasiliteter som gir deg en problemfri hverdag med alle muligheter for et godt liv for deg og dine.
Småbåthavn og felles lekeområde.

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).
Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende boligsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Det kan bli gjort mindre endringer i areal for å tilfredsstille forskriftskrav eller andre nødvendige tilpasninger.

Standard

Det er lagt vekt på at boligene får god standard på utstyr, overflater og materialer. Se detaljert beskrivelse i romskjema og bygningsteknisk beskrivelse.

Byggeår og byggemåte

2022

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. Buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger i dag på gårdsnummer 217, bruksnummer 27 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet kan få et annet gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Tomt

Eiendommen som utgjør utbyggingstomten, er opplyst til å være ca 7209 kvm og har lang strandlinje. Tomten vil deles i selveierseksjoner og fellesareal for sameiet samt småbåthavn. Arealet etter fradeling/sammenføying er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomten leveres opparbeidet med uteområder, beplantning i tegninger er kun til illustrasjon. Omfang og utforming av småbåtanlegg avhenger av hvor mange som kjøper båtplass, og dette er derfor ikke prosjektert i detalj ennå. Skissene viser et potensiale. Se situasjonsplan/utomhusplan for skisser.

Parkering

To parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan). Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig. Område i sjø utenfor eiendommen er regulert til småbåthavn. Det er søkt rammetillatelse for prosjektet. Planer og bestemmelser er tilgjengelig via kommunens hjemmesider.

Reguleringsplan Vågsnes, tromøy, datert 13.06.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei via Vågsnesveien. Eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Arendal kommune..

Konsesjon

Kjøp av seksjon i dette prosjektet avhenger ikke av konsesjon.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 32 200,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 288 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 370,- (Omkostninger totalt) 6 933 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr 2 325,-

Driftskostnader: Kr 1 918,-
TV/internett : kr 407,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: TV, internett, forretningsfører og revisjon, styrehonorar, kommunale avgiftene (minus abonnementsgebyret for vann og kloakk), vaktmester, brøyting og forsikring av alle bygg.

Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Vedlikehold er satt i vedtektene at skal holdes av den enkelte seksjon.

Budsjettet er satt opp delvis etter skjønn samt på grunnlag av innhentet dokumentasjon. Man må derfor påregne at avvik kan forekomme. Etter første driftsår vil sameiet ha bedre grunnlag for budsjettering.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Overtagelse

Overtakelse etter nærmere avtale. Brigg 1 er ferdigstilt.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt skjema Kjøpetilbud til fastpris . Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3062078