Grimstad Vest 

Tønnevollskogen Bygg C

Prisantydning
2 840 000 kr - 7 350 000 kr
P-rom
47 - 103 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
C101 3 1. 86 ㎡ 91 ㎡ 4 879 570 kr
C102 2 1. 67 ㎡ 71 ㎡ 3 907 720 kr
C103 2 1. 67 ㎡ 71 ㎡ 3 907 720 kr
C104 1 1. 47 ㎡ 49 ㎡ 2 845 690 kr
C105 2 1. 47 ㎡ 49 ㎡ 2 845 690 kr
C201 3 2. 86 ㎡ 91 ㎡ 4 879 570 kr
C202 2 2. 67 ㎡ 71 ㎡ 3 907 720 kr
C203 2 2. 67 ㎡ 71 ㎡ 3 907 720 kr
C205 2 2. 47 ㎡ 49 ㎡ 2 845 690 kr
C302 2 3. 67 ㎡ 71 ㎡ 4 107 720 kr
C303 2 3. 67 ㎡ 71 ㎡ 4 107 720 kr
C304 1 3. 47 ㎡ 49 ㎡ 3 005 690 kr
C305 2 3. 47 ㎡ 49 ㎡ 3 005 690 kr
C402 1 4. 47 ㎡ 51 ㎡ 3 505 870 kr
C403 3 4. 103 ㎡ 112 ㎡ 7 361 520 kr

Oversikt

Om eiendommen

6 solgt - Tønnevollskogen Bygg C | Byggestart vedtatt | Velkommen til vår visningsleilighet!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Tønnevollskogen utgjør en større utvikling av området rundt Campus Park mellom UiA i sør og den nye Fagskolen mot nordvest, med videre utvikling også av næringsområdet. Her presenteres bygg C, som oppføres i forlengelsen av allerede etablerte bygg A og bygg B i Tønnevollskogen. De første byggetrinnene av boligområdet, bestående av både leilighetsbygg og eneboliger er ferdigstilt og tatt i bruk. 

Bygg C utgjør et leilighetsbygg med 21 prosjekterte selveierleiligheter. Leilighetsbygget vil bestå av leiligheter i 1. til 4. etasje og under-etasje med boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplass. Det er adkomst til parkeringskjeller fra port ved bygg A.
 
Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.
Se også reguleringsplanen. Området for øvrig er under videre utvikling, og det planlegges et bygg D på sørvest-siden av bygg C, vist i illustrasjoner.

Innhold

Hver enkelt leilighet er presentert med sin egen tegning her og i prospektet. Alle leilighetene får en sportsbod inkludert i kjøpesummen.

Standard

Det er lagt vekt på å gi prosjektet god standard på utstyr, overflater, materialer og utearealer. Detaljer om dette fremkommer i prospektets vedlegg 'romskjema' og 'bygningsteknisk beskrivelse'.

Standard kjøkkenmodell er Siena matt hvit fra Aubo. Alternativer uten priskonsekvens er Sembra, Unik Grå struktur og Unik Eik Struktur (gitt en modell pr. leilighet).

Ferdigstillelse

Siste frist for overtagelse er 31.10.2024. Overtagelse kan skje inntil fire måneder før denne fristen. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse. Se også punkt Selgers forbehold/forutsetninger.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Matrikkelnummer:
Bygg C ligger på gnr 1, bnr 380 i Grimstad kommune. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.
Hjemmelshaver til eiendommene er i dag Grøm Eiendom AS. Tønnevoldskogen AS eier eiendommene og har fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Tomt

Eierform: Fellestomt
Utbyggingstomten for bygg C er per i dag opplyst å være 1055 kvm. iht opplysninger fra Grimstad Kommune. Se også vedlagte utomhusplan. Bygg A og B utgjør ett sameie. Det er p.t ikke avklart om bygg C skal innlemmes i det eksisterende sameiet. Dersom det skjer vil tomtene sammenføyes. Bygg A og bygg B har adkomstrett til bakside av sine bygg blant annet via tomten til bygg C.

Tomten/fellesareal til bygg C leveres opparbeidet med plen, lekeplass, gangveier, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets underetasje/ parkeringskjeller.

Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe parkeringsplass i dette anlegget for kr 275.000,-.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte.

Det vil være HC-plass tilgjengelig i boligsameiet. Plassen tildeles beboerne som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen
på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.
Eventuelle overskuddsplasser parkering/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under plan; Campus B/ A1 sist revidert 17.12.2019 og områderegulering for Campus Grimstad.

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse  - blokkbebyggelse.

Områdeplanen omfattes av flere reguleringsformål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.. Kjøper kan ikke motsette seg oppføring av bygninger etc som forventes oppført i henhold til reguleringsplanen (øvrig videre bebygg-else, svømmehall, fagskole, parkutforming etc) er bare delvis tatt med i illustrasjonene. Området vest for Tønnevollskogen-utbyggingen er regulert til videre utbygging som  næringsformål/sentrumsformål.
 
Utbygger eier også grunnen som planlegges utbygd med en boligblokk i 5 etasjer nord/vest  for snuplassen, lengst inne i veien.
 
For bygninger som ikke er detaljprosjekterte kan endringer innenfor reguleringsbestemmelsene forekomme.

Vei / Vann / Avløp

Når bygget er ferdigstilt vil eiendommen bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen
2021/699895-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/JORDKABELANLEGG TINGLYST
11.06.2021 21:00
RETTIGHETSHAVER:AGDER ENERGI NETT AS

2021/845647-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/JORDKABELANLEGG TINGLYST
08.07.2021 21:00
RETTIGHETSHAVER:AGDER ENERGI NETT AS


Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen kan utleveres fra megler og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt for passivhus og med erfaring fra bygg A påregnes hovedsakelig energiklasse A, men resultat med lavere energiklasse anses ikke som en mangel.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det foreligger vedtekter, basert på bygg A og B, som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Dersom utbygger finner det hensiktsmessig kan bygg C innlemmes i det eksisterende sameiet for bygg A og bygg B etter ferdigstillelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi utgjør kr 3.700,- per kvm BRA.

Dokumentavgift vil derfor variere pr. leilighet mellom kr. 4.550,- på den minste og kr. 9.700,- på den største leiligheten.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr 50.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være fri egenkapital, dvs at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingene av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende salgsoppgave. Forskudd vil ikke bli innkrevd før tidligst ved vedtak om igangsetting. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og tilvalg/endringer må i sin helhet være innbetalt til megler innen overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp.

Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader parkeringsanlegg vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm pr. mnd iht budsjett fra forretningsfører, basert på bygg A i prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at dette er et estimat og at felleskostnader påvirkes av hvilke tjenester/omfang sameiet vedtar de skal dekke.

Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Dersom Grimstad kommune fakturerer kommunale avgifter direkte til den enkelte seksjonseier vil felleskostnadene reduseres tilsvarende. Driftskostnader for garasjeanlegg fordeles på de eierne som kjøper plass.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger /selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger/ selger vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tønnevollskogen Bygg C, Gnr. 1 Bnr. 380 og Gnr. 1 Bnr. 381 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.
Selger tar forbehold om at hverken krigen i Ukraina eller koronapandemien gjør det uforholdsmessig tyngende å gjennomføre prosjektet og at det heller ikke er inntruffet andre ekstraordinære forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å gjennomføre prosjektet. Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon med henhold til leveringstid og pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitte standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av besparelsen.

På avtaltetidspunktet er det usikkert om fremdriften kan bli påvirket av disse forbeholdene, og det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle fremdriftskonsekvenser i angivelsene av tidsfristene i pkt Byggetid/overtagelse.

Dersom utbygger får kjennskap til at det er sannsynlighet for forsinkelser eller vesentlige endringer, vil kjøper varsles  fortløpende og uten ugrunnet opphold med konkret info om hva det gjelder.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Ingen forbehold om realisering. Byggestart er vedtatt.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o  Etasjetegninger
o  Snitt og fasadetegninger
o  Romskjema
o  Byggeteknisk beskrivelse
o  Utomhusplan, ikke endelig

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 48.000 pr. solgte enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

15.08.2022
Varenummer: 3059615