Grimstad Vest 

Tønnevollskogen - 6 Eneboliger

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

UTSOLGT ! TØNNEVOLLSKOGEN - Moderne og innholdsrike eneboliger med takterrasse. Sentralt i Grimstad

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Tønnevollskogen utgjør en større utvikling av området rundt Campus Park mellom UiA i sør og den nye Fagskolen mot nordvest. Salgs- og byggetrinn 1 består av 6 moderne eneboliger grensende til grøntområder og beliggende på venstre side av den nye stikkveien inn i området. I tillegg består første byggetrinn av 17 lyse prosjekterte selveierleiligheter i en fire etasjes bygning på motstående side av veien. Eneboligene vil under forutsetning av Grimstad kommunes godkjennelse bli etablert med egen tomt med hvert sitt bruksnummer.

Dette prosjektet består av ytterligere 2 planlagte leilighetsbygg i forlengelsen av det første, mot vest. Disse to byggene skal benytte samme adkomst til parkeringskjeller som det første leilighetsbygget, hvilket vil begrense antall biler i gateløpet. De to planlagte leilighetsbyggene og eneboligene vil ha adkomst og kunne benytte veien til sine boliger. Se reguleringsplanen.
Området for øvrig er under videre utvikling.

Innhold

Hver enkelt bolig er presentert med sin egen tegning her og i prospektet. Alle eneboligene går over 3 etasjer og inneholder:
U. etasje: Gang, bad, vaskerom, bod, sportsbod, 2 eller 3 soverom
1.etasje: Gang, bad, stue og kjøkken, soverom. Carport.
2.etasje: Loftsstue/ soverom med utgang til takterreasse på 50 kvm

Standard

Innvendige vegger i boligen: Gips sparkles og males

Himling: Gips sparkles og males

Gulv: I  stue, kjøkken, soverom, loftstue og gang leveres med 14 mm 1-stavs eikeparkett med matt hvitpigmentert lakk. Belegg i innvendig bod. Flis i entre, baderom og vaskerom

Kjøkken: Boligene leveres med følgende kjøkken:
• Innredning fra AUBO Kjøkken og Bad (Gladstone Eik)
• Benkeplate med 30 mm høytrykkslaminat (hvit)
• Underlimt vask med plass til stekebrett
• Ettgreps kjøkkenarmatur med avstengningsventil for oppvaskmaskin
• Avfallsystem, bestikkinnlegg, demping av skap/ skuffer.
Hvitevarer er tilvalg. For ytterlige detaljer henvises til kjøkkentegningene

Bad:
Boligen leveres med plassbygd baderom med fliser beregnet for våtrom på vegger og gulv. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht. forskriftskrav.
Himlinger males med utførelse NCS S-0500N med innfelte downlights. Innredning iht. romskjema i salgsoppgaven.

Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap/ skyvedørsgarderobe i leveransen. Skap som er stiplet på tegningen er å anse som møbelforslag.

Boligen leveres med 1 stk peisovn med stålpipe, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og 200 liters varmtvannsbereder

Se forøvrig komplett leveransebeskrivelse med romskjema i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 15 mnd. fra datoen som selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2022 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Varmekabler i entre, bad og vaskerom iht romskjema. Boligen leveres med 1 stk peisovn med stålpipe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eneboligene organiseres primært som egne eiendommer med eget gnr/bnr, forutsatt godkjennelse fra Grimstad kommune. Sekundært vil eneboligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Kjøper får skjøte på sin eiendom.

Dersom det etableres en velforening for området vil enebolig-eierne kunne forvente pliktig medlems-skap.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.

Beliggenhet

Adkomst

Området for byggeplassen er merket med byggeplass-skilt. Stikkvei inn til det nye boligfeltet vil bli opparbeidet i forbindelse med byggestart.

Beliggenhet

I Tønnevollskogen bor du smart, sentralt og landlig, med gangavstand til Grimstad sentrum. Bussen til sentrum går inntil hvert 10.minutt. Enkel adkomst til E18, hvor det går busser til nabobyene Kristiansand, Lillesand og Arendal. Du kommer dit du vil, når du vil, med eller uten bil.

Prosjektet ligger i dag på gnr 1 og bnr 24 og 279 i Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger og fradelinger.

Hjemmelshaver til eiendommene er i dag for gnr 1 og bnr 24 Grøm Eiendom AS og for gnr 1 og bnr 279 Grømskogen AS. Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal fradeles når endelig regulering foreligger. Tønnevoldskogen AS eier eiendommene og har fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver. Innen overtagelse vil hjemmelsforhold og matrikkel endres.

Tomt

Utbyggingstomten er per i dag opplyst å til sammen være på i overkant av 32 da. iht opplysninger fra Grimstad Kommune. Arealet deles på de ulike byggetrinn, samt den grunnen som Fylkeskommunen skal ha til Fagskolen. Det foreligger ingen eksakt oppmåling av de enkelte tomtene for byggetrinn 1 generelt eller de enkelte eneboligtomtene ved salgstidspunktet, men ca-areal per eiendom fremkommer av prisliste. Se også vedlagte utomhusplan.

Den enkelte eneboligtomt leveres opparbeidet iht endelig godkjent rammesøknad. Noe avvik kan forekomme i påvente av sluttført detaljprosjektering. Se leveransebeskrivelse og utomhusplan for detaljer.

Parkering

Parkering skjer på privat grunn på egen tomt. Husene leveres med carport med plass til 1 bil, samt at det er plass for ytterligere parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av to reguleringsplaner; Campus B/ A1 og områderegulering for Campus Grimstad. Eiendommen omfattes av flere reguleringsformål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019
Formål Gnr 1 og bnr 24: LNF, hensynssone friluftsliv og hensynssone løsmasse
Formål Gnr 1 og bnr 279: Deler av eiendommen er avsatt til næring, Deler er avsatt til
Sentrumsformål.
Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal fradeles når endelig regulering foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og kloakk.
Når bygget er ferdigstilt vil eiendommen bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen  Gnr 1 og bnr 24:
 - Dagbok 900082 Tinglyst 19.08.1905: Skjønn.
 - Dagbok 900104 Tinglyst 11.09.1918: Skjønn
 - Dagbok 900531 Tinglyst 19.10.1938: Elektriske Kraftlinjer Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri.
 - Dagbok 464 Tinglyst 10.05.1948: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om hugst og oppførelse av bygninger
 - Dagbok 2235 Tinglyst 28.09.1965: Erklæring/ avtale. På D.E kan ikke selges m.v mineraloljeprodukter som konkurrerer med A7S Norske Esso
 - Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om adkomstrett. Rettighetshaver gnr 1 og bnr 279
 - Dagbok 162193 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler, adkomstrett m.m for Agder Energi Nett AS
 - Dagbok 162203 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om nettstasjon, anlegg og vedlikehold m.m for Agder Energi Nett AS

Tinglyst rettigheter på  gnr 1 bnr 295
 - Dagbok 2946 Tinglyst 30.05.1996 Bestemmelse om adkomstrett tinglyst rettighet fot gnr 1 og bnr 24 og bnr 36

Gjelder gnr 1 og bnr 279:
- Rettigheter på gnr 1 bnr 24, bnr 36, 43 bnr 377, bnr 1 : Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring / avtale Bestemmelse om adkomstrett

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Kjøp av bolig i Tønnevollskogen avhenger ikke av konsesjon.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Dokumentavgift vil utgjøre kr 15.500,-
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer..

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og tilvalg/endringer må i sin helhet være innbetalt til megler innen overtagelse. Det kreves ikke forskudd.
Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler den enkelte eier.

Kommunale avgifter består av abonnement- og forbruksavgift for vann/avløp, renovasjon, feiekostnader samt eiendomsskatt. Satsene for dette fastsettes etter at bygget er ferdigstilt, og det henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Den enkelte eier ordner selv eventuelt abonnement til TV/data samt bygningsforsikring.

Boligen vil være forsikret frem til overtakelse. Kjøper tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eneboligene vil ligge i Tønnevollskogen, som ligger i randsonen til Campus park i Grimstad. Eiendommen har ikke registrert adresse. De enkelte husene vil få tildelt adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Kjøper vil før innredningsarbeidene starter få tilbud om tilvalg. Det er begrenset adgang til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.
Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 3 eneboliger må forhåndsselges før byggestart vedtas
Alle tillatelser må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.
Styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 15. oktober 2020. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Kjøper skal varsles skriftlig samme dag. Kjøper har rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Ut over dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-20-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o              Prisliste
o              Etasjetegninger
o              Snitt og fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggeteknisk beskrivelse
o              Utomhusplan, ikke endelig
o              Reguleringsplan/bestemmelser

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag pr enhet: kr 48.000,-

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3038832