Grimstad Vest 

Tønnevollskogen - 17 leiligheter ( Terje Løvåsvei 12 A - E)

Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

TØNNEVOLLSKOGEN, bygg A - Solrike leiligheter sentralt i Grimstad | UTSOLGT!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Salgs- og byggetrinn 1 består 17 lyse prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 4. etasje. I underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser.

I Tønnevollskogen kommer leilighetene i størrelser fra 49 til 111 kvadratmeter. Leilighetene innredes med alt fra ett til tre soverom og alle har sydvendte terrasser. Penthouse leilighetene som ligger i toppetasjen har store takterrasser på henholdsvis 65 og 95 kvadratmeter som bringer naturen tett på.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet består av ytterligere 2 prosjekterte leilighetsbygg, som skal knyttes til dette byggets adkomst og parkeringskjeller. På motsatt side av gaten planlegges moderne eneboliger i rekke, se reguleringsplanen. Området for øvrig er under videre utvikling.

Innhold

Hver enkelt leilighet er presentert med sin egen tegning her og i prospektet. De minste leilighetene har ett soverom i tillegg til stue og kjøkken, bad og entré, mens de største har tre soverom, to baderom, romslig stue/kjøkken, innebod og entré. Alle leiligheter har solrike uteplasser/balkonger, og alle får i tillegg en sportsbod i sameiets fellesarealer i kjeller inkludert i kjøpesummen.

Standard

Innvendige vegger i leilighetene: Leilighetsskillevegger utføres generelt som betongvegger. Skillevegger inne i leilighetene utføres generelt som lettvegger i stenderverk og gips.

Himling: Leilighetene har sparklet og malt gipshimling i alle rom.

Gulv: I stue, kjøkken, soverom, entré og bod er det parkett, 14 mm 1 stav eik matt hvitpigmentert lakk. Det leveres parkettlister i fargetilpasset utførelse.

Kjøkken: Leilighetene leveres med følgende kjøkken:
  • innredning fra AUBO
  • avfallsystem, bestikk-innlegg og demping av skap/ skuffer
  • 30 mm høytrykkslaminert benkeplate
  • Underlimt vask med plass til stekebrett
  • ettgreps blandebatteri
  • høyskap leveres med foring til tak.
  • kjøkken med overskap leveres med dimbar LED-spotter innfelt i overskap
  • hvitevarer medfølger ikke
For ytterlige detaljer henvises til kjøkkentegningene

Bad: Det er bestilt prefabrikerte kabiner i alle hovedbad komplett med fliser beregnet for våtrom for på gulv og vegger. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål. Veggmontert toalett. Dusjvegger i knussikkert glass. Himling er hvit glatt malt med innfelt downlights. Skap integrert i kabinen for gulvvarme og varmt vann, samt energimåler. Det forutsettes at det benyttes kondens tørketrommel.


Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap/ skyvedørsgarderobe i leveransen. Skap som er stiplet på tegningen er å anse som møbelforslag.

Låssystem/Porttelefon: Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en nøkkel til alle de dører som skal kunne åpnes. Det leveres 3 stk. nøkler til hver leilighet. Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet fra og med 2. etasje. Dette anlegget overfører lyd. For leiligheter i 1. etasje blir det ringeklokke utenfor hver enkelt leilighet, unntatt A101 som får porttelefon.  Motordrevet garasjeport som åpnes med telefon og lukkes automatisk etter angitt tid.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/ innflytting selger har meldt oppstart og er klar for innflytting juni 2022. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2022. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Bygget tilknyttes lokalt fjernvarmeanlegg til romoppvarming og forbruksvann. Alle rom med gulvvarme ( se romskjema ) vil ha individuel styring i hvert rom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/ fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Området for byggeplassen er merket med byggeplass-skilt. Stikkvei inn til det nye boligfeltet vil bli opparbeidet i forbindelse med byggestart.

Beliggenhet

I Tønnevollskogen bor du smart, sentralt og landlig, med gangavstand til Grimstad sentrum. Bussen til sentrum går inntil hvert 10.minutt. Enkel adkomst til E18, hvor det går busser til nabobyene Kristiansand, Lillesand og Arendal. Du kommer dit du vil, når du vil, med eller uten bil.

Prosjektet ligger i dag på gnr 1 og bnr 24 og 279 i Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger og fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Hjemmelshaver til eiendommene er i dag for gnr 1 og bnr 24 og bnr 279er  Grøm Eiendom AS. Tønnevoldskogen AS eier eiendommene og har fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver. Innen seksjonering og overtagelse vil hjemmelsforhold og matrikkel endres.

Tomt

Utbyggingstomten er per i dag opplyst å til sammen være på i overkant av 32 da. iht opplysninger fra Grimstad Kommune. Arealet deles på de ulike byggetrinn, samt den grunnen som Fylkeskommunen skal ha til Fagskolen. Det foreligger ingen eksakt oppmåling for byggetrinn 1 ved salgstidspunktet.

Det er p.t ikke avklart om de tre leilighetsbyggene vil utgjøre ett, samlet eierseksjons-sameie eller om hvert bygg blir eget sameie.

Tomten til byggetrinn 1 leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning.
Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets underetasje/ parkeringskjeller.
Alle enheter gis rett til å kjøpe parkeringsplassfor kr 220.000,- i dette anlegget.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.
Dersom der velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Plassen tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av to reguleringsplaner; Campus B/ A1 og områderegulering for Campus Grimstad. Eiendommen omfattes av flere reguleringsformål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019
Formål Gnr 1 og bnr 24: LNF, hensynssone friluftsliv og hensynssone løsmasse
Formål Gnr 1 og bnr 279: Deler av eiendommen er avsatt til næring, Deler er avsatt til Sentrumsformål.
Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal fradeles når endelig regulering foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. De tilliggende leilighetsbyggene vest for 1. byggetrinn har felles adkomst til parkeringskjeller, og skal ha adkomstrett via parkeringskjeller samt rett til å tilslutte ny parkeringskjeller til den som bygges under første byggetrinn. Disse byggene fremkommer av illustrasjoner, vist tilsvarende det første bygget. Endringer innenfor reguleringsbestemmelsene kan forekomme. Bygninger etc som forventes oppført i henhold til reguleringsplan ( øvrig videre bebyggelse, svømmehall, fagskole, parkutforming etc ) er ikke tatt med i illustrasjonene.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og kloakk.
Når bygget er ferdigstilt vil eiendommen bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Utbygger skal oppgradere Terje Løvåsvei noe med midtdeler, gangsti og alle med trær.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen  Gnr 1 og bnr 24:
 - Dagbok 900082 Tinglyst 19.08.1905: Skjønn.
 - Dagbok 900104 Tinglyst 11.09.1918: Skjønn
 - Dagbok 900531 Tinglyst 19.10.1938: Elektriske Kraftlinjer Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri.
 - Dagbok 464 Tinglyst 10.05.1948: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om hugst og oppførelse av bygninger
 - Dagbok 2235 Tinglyst 28.09.1965: Erklæring/ avtale. På D.E kan ikke selges m.v mineraloljeprodukter som konkurrerer med A7S Norske Esso
 - Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om adkomstrett. Rettighetshaver gnr 1 og bnr 279
 - Dagbok 162193 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler, adkomstrett m.m for Agder Energi Nett AS
 - Dagbok 162203 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale. Bestemmelse om nettstasjon, anlegg og vedlikehold m.m for Agder Energi Nett AS

Tinglyst rettigheter på  gnr 1 bnr 295
 - Dagbok 2946 Tinglyst 30.05.1996 Bestemmelse om adkomstrett tinglyst rettighet fot gnr 1 og bnr 24 og bnr 36

Gjelder gnr 1 og bnr 279:
- Rettigheter på gnr 1 bnr 24, bnr 36, 43 bnr 377, bnr 1 : Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring / avtale Bestemmelse om adkomstrett

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Kjøp av bolig i Tønnevoldskogen avhenger ikke av konsesjon.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/ seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Dersom utbygger finner det hensiktsmessig kan de to tilliggende leilighetsbyggene som skal ha felles adkomst til p-kjeller organiseres som del av samme eierseksjonssameie etter hhv ferdigstillelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi utgjør kr 3.700,- per kvm BRA.
Dokumentavgift vil derfor variere pr. leilighet mellom kr. 4.550,- på den minste og kr. 10.300,- på den største leiligheten.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og tilvalg/endringer må i sin helhet være innbetalt til megler innen overtagelse. Det kreves ikke forskudd. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm pr. mnd, basert på erfaringer fra andre sameier på omtrent samme størrelse. Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet av selger eller forretningsfører innen konstituering av sameiet. Det gjøres oppmerksom på at dette er et estimat og at felleskostnader påvirkes av hvilke tjenester/omfang sameiet vedtar de skal dekke.

Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Dersom Grimstad kommune fakturerer kommunale avgifter direkte til den enkelte seksjonseier vil felleskostnadene reduseres tilsvarende. Driftskostnader for garasjeanlegg fordeles på de eierne som kjøper plass.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger /selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger/ selger vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Felleskostnader

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm pr. mnd.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Leilighetene vil ligge i Tønnevollskogen, som ligger i randsonen til Campus park i Grimstad. Eiendommen har ikke registrert adresse. Leilighetene vil få tildelt adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Utbygger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.
Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Ingen forbehold.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Ferdigstillelse/ innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen som selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2022 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-19-9004

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o              Prisliste
o              Etasjetegninger
o              Snitt og fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggeteknisk beskrivelse
o              Utomhusplan, ikke endelig

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 48.000,- pr. solgte enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

1. april 2020
Varenummer: 3032594