Kristiansand

Tomter Kilen

Prisantydning
860 000 kr - 2 370 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
14-23-0097 1 692 420 kr
14-23-0098 1 077 420 kr
14-23-0099 882 670 kr
14-23-0100 1 589 920 kr
14-23-0101 1 917 920 kr
14-23-0102 2 030 670 kr
14-23-0103 2 430 420 kr
14-23-0104 2 430 420 kr
14-23-0105 2 348 420 kr
14-23-0106 1 313 170 kr

Oversikt

Finsland - 10 flotte, solrike boligtomter i nytt boligfelt sentralt beliggende i Kilen! Barnevennlig i blindvei

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligen har en solrik beliggenhet på ett flott område i et flott og nyetablert byggefelt i Kilen i Finsland. Dagligvareforretning (Joker) finnes kun få steg fra boligen, samt Finsland barnehage, leke- og badeplasser, bussholdeplass ligger like ved. Ca. 5 km til Finsland barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg, lyssløype m.m. Ca. 30 km til Kristiansand.
Byggeplassen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Hjemmelshaver: Kilen Tomteselskap AS.
Vann og avløp: Leveres inn til tomten. TIlkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål- Frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan gnr 15, bnr 17, 20, 21 Kilen i Songdalen Kommune , datert 26.09.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
FS5
FS8
FS9
FS12
FS13
FS14
FS15
FS17
FS18
FS 19

Reguleringsbestemmelser:
§ 2 BYGGEOMRÅDER
§ 2.1 Boliger
Det reguleres til byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelsen kan oppføres med kjeller/underetasje. Den kan oppføres som eneboliger eller flerboliger, og avgrenses til 2 boenheter på hver av tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 19. Bygninger i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn på takvinkel, farger og materialbruk. Utnyttelsesgraden, U= % BYA, skal være maksimalt 30 %. Garasjer medregnes i tomteutnyttelsen. Tak skal utføres som saltak eller valmtak, takvinkel skal være mellom 30º og 45º. Maksimal mønehøyde er 9,0 m og maksimal gesimshøyde er 7,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Der det ligger til rette for det kan garasje oppføres inntil 2,0 m fra eiendomsgrense til vei. Garasjer med utkjørsel vendt ut mot offentlig vei skal plasseres minimum 5,0 m fra eiendomsgrense til vei. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset med hensyn på materialvalg og farge.

Ved innsendelse av søknad om nye boenheter skal det på situasjonsplanen vises biloppstillingsplasser. Det skal regnes 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Garasje godtas som 1 biloppstillingsplass. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og lokal byggeskikk. På tomtene 15, 16, 17, og 18 kan det oppføres terrasserte flerboliger med inntil 6 boenheter. På tomtene 1 og 20 kan det også oppføres flerboliger med inntil 6 boenheter. Før det blir gitt tillatelse til tiltak for terrasserte flerboliger på tomtene 1, 15, 16, 17, 18 og 20 må det foreligge en godkjent, detaljert utenomhusplan. Planen skal vise hvordan bygningene er tilpasset terrenget. Utenomhusplanen skal vise parkering, adkomst, egne utearealer og fellersarealer som gårdsplass og felles uteareal. Parkeringsløsning skal vises på planen. Det skal angis fall/stigning på alle utearealer og adkomst. Kotehøyder skal angis på alle
fellesarealer og egne arealer utenomhus. Utenomhusplanen skal vise et snitt gjennom tomt og bygninger hvor kotehøyder også vises.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/515/157:
22.03.2023 - Dokumentnr: 307913 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.06.2012 - Dokumentnr: 476612 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:515 Bnr:140


01.01.2020 - Dokumentnr: 1247782 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1017 Gnr:15 Bnr:157


Økonomi

Omkostninger kjøper

Prisantydning og omkostninger
Tomt FS5 - Pris kr 1.650.000- (+omkostninger)
Tomt FS8- Pris kr 1.050.000,- ( + omkostninger )
Tomt FS9 - Pris kr 860.000 (+omkostninger)
Tomt FS12 - Pris kr 1.550.000 (+omkostninger)
Tomt FS13 - Pris kr 1.870.000 (+omkostninger)
Tomt FS14 - Pris kr 1.980.000 (+omkostninger)
Tomt FS15 - Pris kr 2.370.000 (+omkostninger)
Tomt FS17 - Pris kr 2.370.000 (+omkostninger)
Tomt FS18 - Pris kr 2.290.000 (+omkostninger)
Tomt FS19 - Pris kr 1.280.000 (+ omkostninger)

Dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi og grunnarbeid
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til pris.

Tilkoblingsavgift for vann og avløp faktureres kjøper direkte fra kommunen ved igangsettingstillatelse.
Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.
Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Info eiendomsskatt

Offentlige avgifter: Er p.t. ikke fastsatt. Avhenger av bebyggelsen på tomtene.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/515/157:
22.03.2023 - Dokumentnr: 307913 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.06.2012 - Dokumentnr: 476612 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:515 Bnr:140


01.01.2020 - Dokumentnr: 1247782 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1017 Gnr:15 Bnr:157


Info kommunale avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgiftene er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.
Kommunalt vann og avløp er lagt til tomten. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.
I tillegg til de kommunale avgiftene kommer faktura fra Avfall Sør (renovasjon). Beløpet er avhengig av forbruk.
Produktnummer: 899AFE98-37B3-4A70-8062-0467DC46976B Kategori: