Lindesnes

Tjortelandsveien 251

Prisantydning
1 490 000 kr
Omkostninger
53 120 kr
Totalpris
1 543 120 kr
Formuesverdi
451 420 kr
Formuesverdi sekundær
1 625 110 kr
Kommunale avgifter
3 446 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
86 ㎡
Bruksareal
185 ㎡
Tomteareal
810 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Landlig enebolig med en solrik og usjenert beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1975 med frittstående garasje beliggende landlig til ved Tjorteland på Vigeland.

Boligens overflater er for det meste av eldre dato og fremstår med dets normale elde og slitasje man må forvente ut ifra alder. Det vil måtte påregnes utbedringer på drenering, kledning, tak samt bad innvendig. Øvrige innvendige overflater normale moderniseringer samt evnt. anlegge nytt vaskerom i kjelleren.

Viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Nytt kjøkken i 2016.
- Ny terrasse 2018.
- Frittstående garasje. Stedvis avvik funnet.
- De fleste overflater fra byggeår.
- Landlig beliggenhet.

Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Dette da hovedtilstandsgraden er gitt etter punktets største avvik. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.
Lykke til på visning!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 86 kvm, Bruksareal: 185 kvm, Bruttoareal: 208 kvm Sekundærrom: 99 kvm.

Bolig
Bra. pr. etasje.: Kjeller 77 m²  - 1. etg. 87 m².

Kjeller:
S-rom inkl.: VF, trappegang, grov vaskerom, hobbyrom, kontor, gang, boder.

1. etasje:
P-rom inkl.: VF, gang, kjøkken, 3 soverom, bad og stue.
S-rom inkl.: Trappebod.

Garasje:
Bta: 25 m² - Bra: 21 m² - S-rom: 21 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Bruttoarealet er estimert. Trappehull er medregnet boligens 1 etasje. Hele kjelleren er beregnet som S-rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Rom i kjeller som i dag brukes til kontor er opprinnelig godkjent som hobbyrom. Det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1975 i følge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

Ny kjøkkeninnredning i 2016. Ny terrasse i 2018.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det foreligger ikke målebrev, og eiendommens areal er hentet fra eldre skylddelsforretning. Arealet er derfor ikke eksakt.

Tilstandsrapport

Foreligger.
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 11.01.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet:
Dreneringen er svekket og det må påregnes å anlegge ny drenering i nærmere fremtid. Innvendige overflater må holdes under oppsyn, og det anbefales ny drenering før innredning av rom kjeller. Utvendig puss må gåes over, samt hull mot garasjen bør blendes/pusses igjen.

Yttervegger:
TG gis stedvis råte i kledning samt i gesims over ing. partiet har takrennen vært tett og vannet har trengt ned på gesimsbord. Øvrig kledning TG2. Maling og stedvis utskiftninger av bord må påregnes samt kledning baksiden er av eldre dato med manglende lufting og museband.
Flueduk/plate må påregnes fornyet.

Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak_
TG3 Taktekkingen må påregnes fornyet inkl. de eldre renner, nedløp, beslag. Ved to lag shingel må begge lag fjernes.

Loft (konstruksjonsoppbygging)
TG gis sammenheng med punkt 4.1 Taktekkingen må påregnes fornyet. Holde loftet under oppsyn generelt.
Prisvurdering tekking er gitt under punkt 4.1.

Overflate vegger og himling
TG3 gis vaskerommet mangler membran samt påvist fukt. Rommet er ikke utført etter krav men vil fungere til bruken. En oppgradering til godkjent vaskerom er å likevel å anbefale.

Overflate vegger og himling
Badet er fra opprinnelig byggeår og må påregnes modernisert grunnet alder. Fungerer for øvrig til bruken ved bruk av dusjkabinett som leder bruksvannet til sluk men modernisering er å anbefale.

Fuktmåling og ventilasjon
TG gis sammenheng med punkt 1.1 drenering. Fukt påvist på mur samt gulv vaskerom. Dreneringen bør utbedres før innredning av rom. Prisvurdering gitt nye overflater hvor påforet.

Varmtvannsbereder
Ny bereder må påregnes grunnet alder.

TG2:
Terrengforhold
Terrenget heller inn mot yttervegger stedvis. TG gis sammenheng med dreneringen som er svekket.

Vinduer og ytterdører
TG2 gis eldre vinduer/dører grunnet oppnådd alder. Det må påregnes en utskiftning på sikt samt jevnlig vedlikehold for øvrig. Mindre avvik bør rettes opp i.

Balkonger, verandaer og lignende
TG gis manglende høyde rekkverk etter krav. Øvrige deler funnet i bra stand. Kutte av drager hvor den strikker ut mot garasjen terrasse.

Veggenes og himlingens overflater
TG gis overflater samt sammenheng med punkt 1.1 drenering. Modernisering av overflater etter behov samt dreneringen bør utbedres før påforinger vegger.

Gulvets overflate
TG gis overflater samt sammenheng med punkt 1.1 drenering. Modernisering av overflater etter behov samt dreneringen bør utbedres.

WC og innvendige vann- og avløpsrør
Anlegget gis TG2 grunnet alder. Ved modernisering av våtrom bør man skifte til nytt rør i rør system inkl. kjøkken.

Ventilasjon
TG gis manglende ventilering baderom og vaskerom. Elektrisk vifte må installeres etter krav. Tilluft anlegges ved dør.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
TG gi alder anlegget. Stedvis moderniseringer vil måtte påregnes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
"- Firma er ikke tilknyttet. Ny terrasse i 2017."

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

AdkomstEiendommen ligger i Tjortelandsveien ca 2 kilometers kjøring fra E 39. Se vedlagte situasjonskart/kart på finn.no.

Beliggenhet

Usjenert og solrik beliggenhet i Tjortelandsveien helt vest i Lindesnes kommune.

Tomt

Areal: Ca 800 kvm, Eierform: Eiet tomt.  Tomten er ikke oppmålt og grensene er stipulert.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

I garasje og på egen grunn. Det foreligger ferdigattest datert 15.10.1975. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning til oppføring av garasje, datert 29.04.1976.

Eiendommen er etablert ved skylddeling, og det foreligger ikke målebrev.  Tomtestørrelse kan derfor ikke angis eksakt, og avvik må påregnes.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Privat vann fra brønn og privat avløp til septiktank m/spredegrøft.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dnr. 1176, 1973. Tinglyst 16/04-1973.
Rettigheter iflg. skjøte. Gjelder rett til kloakkutslipp på gnr. 414, bnr.: 2, gjerdeplikt og rett til innløsning for gnr. 414, Bnr.: 2.  Avtalen/skjøte følger som en del av salgsoppgaven.

Dnr. 589 - Erklæring/ Avtale. Tinglyst: 03.03.1975
Bestemmelse om vannledning.
Vegvesenets betingelser vedtatt.
Avtalen/skjøte følger som en del av salgsoppgaven.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 53 120,- (Omkostninger totalt) 1 543 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 446 pr. år
Beløper inkluderer eiendomsskatt og feiing.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 021,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 451 420,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 625 110,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tjortelandsveien 251, Gnr. 414 Bnr. 7 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig med frittstående garasje.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, fryseskap, komfyr/ stekeovn/ koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale. Snarlig overtakelse kan påregnes.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0201

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0201. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Fornyelse annonse Finn.no mai 2022 (Kr.2 000) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 490 000,-) (Kr.47 680) Tilrettelegging (Kr.14 500) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.77 715)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055582