Lyngdal

Tinkelvollen Gitlevåg

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 748 120 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
648 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Gitlevåg - Opparbeidet hyttetomt uten byggeklausul. Nydelig utsikt. 2 båtplasser.

Om eiendommen

Diverse

2 båtplasser i fellesanlegg/flytebrygge følger med eiendommen. Båtplassene har en bredde på 3 meters lysåpning.
Båtplassene er kontraktsfestet i nåværende eiers avtale om kjøp av tomt som er inngått med grunneier/Hellvik Hus (utbygger av feltet). Avtale vedrørende båtplassrettighetene skal formaliseres/tinglyses av grunneier ifm sluttføring av båthaven/bodene. Det er usikkert på hvilket tidspunkt dette blir sluttført.

Det vil iflg. utbygger av feltet også være mulighet for kjøp av sjøbod så snart disse er byggemeldt og klare for salg.

Det er etablert en egen velforening for feltet. Det er pliktig medlemsskap i velforeningen og man må påregne å betale fellesutgifter. P.t er disse  NOK 1000,- for ubebygd tomt og NOK 4.000,- for bebygd tomt.  Vedtekter ligger bak i prospektet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal: Kjør retning Rosfjord, deretter til venstre mot Spangereid. Sving av mot Hovden/Gitlevåg etter ca 10 minutter.
Hyttefeltet ligger på høyre side etter ca 150 meter.

Beliggenhet

Hyttefeltet ligger ved Grønsjforden mellom Lyngdal og Lindesnes. Tomta ligger høyt og luftig med
flott utsikt over fjorden og videre mot Møgedal. Det er gangavstand til felles bryggeanlegg.

Ca avstander:
Lyngdal sentrum: 9,5 km.
Vigeland sentrum: 25 km
Kristiansand: 80 km
Spangereid: 10 km

Tomt

Areal: 648 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er byggeklar med vei, vann, avløp og strøm inn i tomten.

Parkering

Parkering på egen grunn. Det er fellesparkering ved bryggeanlegget.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplan detaljreguleringsplan for Gitlevåg, plan ID 201508, vedtatt 11.10.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomten er merket som nr 3 (og 280/54)  i reguleringsplanen. Plankart og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Utdrag fra reguleringsplan:
Bebyggelsen:
a) Områdene BFR skal benyttes til fritidshus med tilhørende uthus. Bebyggelsen skal være frittliggende Høyde ferdig golv hovedplan skal ligge under den angitte høyden i plankartet på ubebygde tomter.

b) På tomtene skal samlet bebyggelse ikke overstige 190 m² BYA inkl. 2 parkeringsplasser á 18m2. Øvre grense for garasje, lekestue, boder, uthus etc. er til sammen T-BRA = 25 m² . Det skal opparbeides minst 2 parkeringsplass i tilknytning til hver tomt.

c) Hyttenes gesims- og mønehøyden skal ikke overstige henholdsvis 4,5 m og 7 m. For andre bygg på tomten skal gesims- og mønehøyde ikke overstige henholdsvis 3,0 og 5 m. For flate tak og pulttak skal høyeste gesims være 1m lavere enn angitt mønehøyde. Alle mål er angitt fra gjennomsnittlig planert terreng.
For tomt 27 er maks høyde hovedplan kt 92,5 og maks mønehøyde kt 97,5.
For tomt 47 er maks mønehøyde kt 90.
For tomt 38 er maks mønehøyde kt 95.
For tomt 64 er maks mønehøyde kt 92 og mask høyde gulv U- etasje kt 85 og hovedplan kt 88.
Tomt 61 må bebygges med underetasje. Maks høyde U- etasje er kt 85. Maks mønehøyde er kt 92

d) På område BUN tillates oppført felles sjøredskapsboder med tillatt BYA på 300m2 med maks 4 m² BYA pr bodenhet. Det skal utarbeides en samlet plan for alle sjøbodene før bygging tillates. Det skal tinglyses et hefte på båtplass med bod som sier at boder i felles båtnaust ikke kan slås sammen. Sjøbodene skal bygges i tradisjonell stil som uisolerte boder med trekledning og takstein i betong / tegl. Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal være 25 - 40º. Bodene tillates ikke brukt til beboelse/overnatting.

e) På området BVA1 kan det bygges pumpeanlegg for vannforsyning med bygg T-BYA= 8m2. På område BVA2 kan det bygges avløpsrenseanlegg med bygg med T-BYA= 8 m2. Bygninger skal ha mønehøyde mindre enn 3m over gjennomsnittlig planert terreng.

Vei / Vann / Avløp

Det er opparbeidet privat, felles renseanlegg.
Vannforsyning er fra borehull med garantert vannmengde på 600l pr. døgn pr. hytte. Privat vei opp i feltet. Vegrett skal tinglyses i forbindelse med overskjøting av tomten til ny eier.

Kjøper forplikter seg til å delta i drift og vedlikefold av privat, felles vann- og avløpsanlegg og av småbåthavn.
Det har vært og er enkelte  utfordringer med strømforsyningen til vannpumpene i feltet. Iflg utbygger Hellvik Hus er automatikken til vannforsyningen nettopp byttet og de har ikke hatt problemer siden.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
På grunnboksbladet ligger det flere servitutter som ikke nødvendigvis gjelder denne eiendommen. Dette gjelder for det meste vegretter m.m. for andre tomter i feltet.

Kontakt megler for kopi av grunnboken.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Vegrett skal tinglyses ifm overskjøting. Rett til båtplasser på flytebrygger skal formaliseres på et senere tidpsunkt.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 58 120,- (Omkostninger totalt) 1 748 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Når tomten blir bebygd vil det tilkomme offentlige avgifter. Dette vil være hytterenovasjon og evt feieravgift.

Eiendomsskatt

Pr. mars 2022 er det ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tinkelvollen Gitlevåg, Gnr. 280 Bnr. 54 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0023

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0023. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Oppgjør (Kr.5 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.15 000) Provisjon (fastpris) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.65 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056872