Grimstad Vest 

Terje Løvås Vei (Tønnevollskogen - Eneboliger)

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

TØNNEVOLLSKOGEN | Kun 1 ledig - Oppgradert | Ferdigstilles høsten 2022 | Takterrasse og hage | Sentralt ved UiA

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Tønnevollskogen utgjør en større utvikling av området rundt Campus Park mellom UiA i sør og den nye Fagskolen mot nordvest. Nå er vi i gang med byggetrinn II samtidig som byggetrinn I er under oppføring. Første byggetrinn består av 6 eneboliger og ett leilighetsbygg, bygg A.

Byggetrinn II utgjør planene om 6 moderne eneboliger som presenteres i dette prospektet. Eneboligene vil under forutsetning av Grimstad kommunes godkjennelse bli etablert med egen tomt med hvert sitt bruksnummer.
Se reguleringsplanen. Området for øvrig er under videre utvikling.

Utbygger av dette flotte prosjektet er Tønnevoldskogen AS.

Innhold

Hver enkelt bolig er presentert med sin egen tegning her og i prospektet. Alle eneboligene går over 3 etasjer og inneholder:

Enebolig 7-11:

U. etasje: Gang/hjemmekontor, bad, vaskerom, bod, 2 soverom

1.etasje: Gang, bad, stue og kjøkken, soverom. Carport og bod

2.etasje: Loftsstue/ soverom med utgang til takterrasse på 38,8 kvm samt bod


Enebolig 12:

U. etasje: Gang, bad, 2 boder, 3 soverom

1.etasje: Gang, WC, stue og kjøkken. Carport. Sportsbod.

2.etasje: Loftsstue/ kontor med utgang til takterrasse på 35,2 kvm

Standard

Innvendige vegger i boligen: Gips sparkles og males


Himling: Gips sparkles og males

Gulv: I  stue, kjøkken, soverom, loftstue og gang leveres med 14 mm 1-stavs eikeparkett med matt hvitpigmentert lakk. Belegg i innvendig bod. Flis i entre, baderom og vaskerom


Kjøkken: Boligene leveres med følgende kjøkken:

• Innredning fra AUBO Kjøkken og Bad (Gladstone Eik)

• Benkeplate med 30 mm høytrykkslaminat (hvit)

• Underlimt vask med plass til stekebrett

• Ettgreps kjøkkenarmatur med avstengningsventil for oppvaskmaskin

• Avfallsystem, bestikkinnlegg, demping av skap/ skuffer.

Hvitevarer er tilvalg. For ytterlige detaljer henvises til kjøkkentegningene


Bad:

Boligen leveres med plassbygd baderom med fliser beregnet for våtrom på vegger og gulv. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht. forskriftskrav.

Himlinger males med utførelse NCS S-0500N med innfelte downlights. Innredning iht. romskjema i salgsoppgaven.


Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap/ skyvedørsgarderobe i leveransen. Skap som er stiplet på tegningen er å anse som møbelforslag.


Boligen leveres med 1 stk peisovn med stålpipe, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og 200 liters varmtvannsbereder


Se forøvrig komplett leveransebeskrivelse med romskjema i salgsoppgaven.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.


Organisering:
Eneboligene organiseres primært som egne eiendommer med eget bnr, forutsatt godkjennelse fra Grimstad kommune. Kjøper får skjøte på sin eiendom.

Dersom det etableres en velforening for området vil enebolig-eierne kunne forvente pliktig medlemsskap.


Avbestilling:
Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.

Beliggenhet

Adkomst

Området for byggeplassen er merket med byggeplass-skilt. Stikkvei inn til det nye boligfeltet vil bli opparbeidet i forbindelse med byggestart.

Beliggenhet

I Tønnevollskogen bor du smart, sentralt og landlig, med gangavstand til Grimstad sentrum. Bussen til sentrum går inntil hvert 10.minutt. Enkel adkomst til E18, hvor det går busser til nabobyene Kristiansand, Lillesand og Arendal. Du kommer dit du vil, når du vil, med eller uten bil.

Prosjektet ligger i dag på gnr 1 og bnr 24 og 279 i Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger og fradelinger.

Hjemmelshaver til eiendommene er i dag for gnr 1 og bnr 24 Grøm Eiendom AS og for gnr 1 og bnr 279 Grømskogen AS. Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal fradeles når endelig regulering foreligger. Tønnevoldskogen AS eier eiendommene og har fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver. Innen overtagelse vil hjemmelsforhold og matrikkel endres.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Utbyggingstomten er per i dag opplyst å til sammen være på i overkant av 32 da. iht opplysninger fra Grimstad Kommune. Arealet deles på de ulike byggetrinn, samt den grunnen som er regulert til næring. Det foreligger ingen eksakt oppmåling av de enkelte tomtene for byggetrinn 2 generelt eller de enkelte eneboligtomtene ved salgstidspunktet

Beskaffenhet:
Den enkelte tomt leveres opparbeidet iht endelig godkjent rammesøknad. Noe avvik kan forekomme i påvente av sluttført detaljprosjektering. Se leveransebeskrivelse og utomhusplan for detaljer.

Parkering

Parkering skjer på privat grunn på egen tomt. Husene leveres med carport med plass til 1 bil, samt at det er plass for ytterligere parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet, forutsatt at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av to reguleringsplaner; Campus B/ A1 og områderegulering for Campus Grimstad. Eiendommen omfattes av flere reguleringsformål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019
Formål Gnr 1 og bnr 24: LNF, hensynssone friluftsliv og hensynssone løsmasse
Formål Gnr 1 og bnr 279: Deler av eiendommen er avsatt til næring, Deler er avsatt til
Sentrumsformål.

Det gjøres oppmerksom på at eneboligene er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Endringer innenfor reguleringsbestemmelsene kan forekomme. Bygninger etc som forventes oppført i henhold til reguleringsplanen (øvrig videre bebyggelse, svømmehall, fagskole, parkutforming etc) er ikke tatt med i illustrasjonene.

Utbygger vurderer å søke om økt tillatt maks-høyde på blokk på motsatt side av veien for disse 6 husene. Kjøper kan ikke motsette seg at det åpnes for en etasje mer enn dagens regulering.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og kloakk.
Når boligen er ferdigstilt vil eiendommen bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen Gnr 1 og bnr 24:
Dagbok 900082 Tinglyst 19.08.1905: Skjønn.

Dagbok 900104 Tinglyst 11.09.1918: Skjønn

Dagbok 900531 Tinglyst 19.10.1938: Elektriske Kraftlinjer
Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri.

Dagbok 464 Tinglyst 10.05.1948: Erklæring/ avtale.
Bestemmelse om hugst og oppførelse av bygninger

Dagbok 2235 Tinglyst 28.09.1965: Erklæring/ avtale 
På D.E kan ikke selges m.v mineraloljeprodukter som konkurrerer med A7S Norske Esso

Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om adkomstrett. Rettighetshaver gnr 1 og bnr 279

Dagbok 162193 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler, adkomstrett m.m for Agder Energi Nett AS

Dagbok 162203 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om nettstasjon, anlegg og vedlikehold m.m for Agder Energi Nett AS

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Kjøp av bolig i Tønnevollskogen avhenger ikke av konsesjon.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tomteverdi utgjør kr 3.700,- per kvm BRA, og dokumentavgift vil derfor utgjøre fra kr 10.540,- til kr 14.520,- per bolig.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 50.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende salgsoppgave. Forskudd vil ikke bli innkrevd før tidligst ved vedtak om igangsetting.  Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger og ev. endringer/tilvalg betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. 
Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler den enkelte eier.

Kommunale avgifter består av abonnement- og forbruksavgift for vann/avløp, renovasjon, feiekostnader samt eiendomsskatt. Satsene for dette fastsettes etter at boligen er ferdigstilt, og det henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Den enkelte eier ordner selv eventuelt abonnement til TV/data samt bygningsforsikring.

Boligen vil være forsikret frem til overtakelse. Kjøper tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eneboligene vil ligge i Tønnevollskogen, som ligger i randsonen til Campus park i Grimstad. Eiendommen har ikke registrert adresse. De enkelte husene vil få tildelt adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema. Deretter signeres selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Kjøper vil før innredningsarbeidene starter få tilbud om tilvalg. Det er begrenset adgang til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer

Forbehold om realisering

Selger tar ingen forbehold for realisering av prosjektet. Byggestart er vedtatt.

Visning

.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil skje i perioden 01.08.2022 til 30.11.2022. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 48.000,- per solgte enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3048152