Kristiansand - Søgne

Tangvall Arena Trinn 2

Prisantydning
4 100 000 kr - 16 900 000 kr
P-rom
61 - 179 m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
C502 3 5. 123 ㎡ 158 ㎡ 7 828 820 kr
C601 3 6. 120 ㎡ 151 ㎡ 8 427 540 kr
C602 3 6. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 028 820 kr
C701 3 7. 120 ㎡ 151 ㎡ 8 627 540 kr
C702 3 7. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 228 820 kr
C703 2 7. 62 ㎡ 71 ㎡ 5 013 590 kr
C801 3 8. 120 ㎡ 151 ㎡ 8 827 540 kr
C802 3 8. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 428 820 kr
C803 2 8. 62 ㎡ 71 ㎡ 5 213 590 kr
C901 2 9. 179 ㎡ 188 ㎡ 16 934 090 kr
D502 2 5. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 111 990 kr
D602 2 6. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 311 990 kr
D701 2 7. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 913 470 kr
D702 2 7. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 511 990 kr
D801 2 8. 69 ㎡ 70 ㎡ 5 113 420 kr
D802 2 8. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 711 990 kr
D901 3 9. 85 ㎡ 87 ㎡ 7 916 320 kr
D603 2 6. 81 ㎡ 82 ㎡ 6 215 520 kr
D703 2 7. 81 ㎡ 82 ㎡ 6 415 520 kr

Oversikt

Om eiendommen

Tangvall Arena Trinn 2 | 27 selveierleilighet fra 5. til 9. etasje | Moderne og innholdsrike leiligheter

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

27 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 5. - 9. etasje (Trinn 2 - Bygg C og D). I 1. og 2. etasje blir det kjøpesenter med butikker, serveringssteder og dagligvarebutikk. I 3. og 4. etasje blir det kontorlokaler. Parkering, næringsarealer og boder i kjeller. Bygget blir organisert som et
kombinasjonssameie med både næring og boligseksjoner. Prosjektet er 2. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, se situasjonsplan inntatt i salgsoppgave. Endringer av antall leiligheter i hvert byggetrinn kan forekomme.

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger.

I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Det gjøres oppmerksom på at sjakter inntegnet i salgstegningene, kan flyttes/endres på om entreprenør finner det nødvendig, i forbindelse med
utarbeidelse av arbeidstegninger. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav knyttet til endring og plassering av sjakter.

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Det medfølger 1 stk. sportsbod pr. leilighet i kjeller plassert under en av nedkjøringsrampene eller annet areal som utbygger finner hensiktsmessig i prosjektet. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsrettighetene i kjeller på den måte som utbygger finner mest hensiktsmessig.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingspunkt tilsvarende.
Siste frist for overtagelse er Q1 2025 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil Selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova §15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Leilighetene vil få gulvvarme i alle rom med unntak av soverom. Hver leilighet får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregat plasseres fortrinnsvis i tak i bad eller bod/vask.

Diverse

MATRIKKELNUMMER:
Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 472/57, 163 og 187 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer. Kjeller kan bli organisert som en egen anleggseiendom.

AVBESTILLING:
Dersom Kjøper avbestiller kjøpet, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

ANNET:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke
inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av
trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold,
sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tangvall Arena får en sentral beliggenhet i Søgne - og på Tangvall. Rett ovenfor bygges det nye skolesenteret med både ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er det store planer for hele området som handler om å forvandle Tangvall til Søgnes beste sted å bo. Et spennende handlesenter med attraktive butikker, moderne kontorlokaler i etasjene over - alt dette vil være med på å gi Tangvall et solid løft.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er fradelt og oppmålt.

Tomten leveres opparbeidet i tråd med utomhusplan for eiendommen og områdene rundt.

Parkering

Deler av kjelleren skal eies av Tangvall Arena Parkering AS eller den Selger utpeker. Parkeringskjelleren med tilhørende arealer vil være ca. 13.000 kvm, og vil dekke behovet til parkering både for nærings- og kontordelen og for leilighetskjøperne.

Selger står fritt til å tildele parkeringsplasser til den enkelte leilighetskjøper og næringsseksjonskjøper i ny parkeringskjeller, alternativt i tilstøtende arealer i nabokjeller. Hver leilighet må kjøpe en parkeringsrett i parkeringskjeller. Parkeringsretten koster kr. 350.000,- og kommer i tillegg til
leilighetsprisen.

Leilighetens parkeringsrett blir tildelt av utbygger, men kan bli flyttet i forbindelse med utbygging av resterende byggetrinn eller tekniske endringer. Kjøper aksepterer at Selger står fritt til å gjøre dette uten at Kjøper har krav på kompensasjon.

Infrastruktur til lading av el-bil blir etablert. Hver bruker av p-plass betaler for eget strømforbruk. Nærmere informasjon kan fås av megler eller utbygger.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i parkeringskjelleren. Disse tildeles beboere som har behov for det. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til
beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Gjesteparkeringsplasser blir plassert i parkeringskjeller sammen med parkeringsplasser for handelssenteret. Disse blir avgiftsbelagt etter samme modell som handelssenteret.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke
foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Tiltaket ligger innenfor detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38. Planen er vedtatt den 31.01.2019.

Naboeiendommen gnr. 472, bnr. 162 vurderer å melde oppstart regulering.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen kan bli endret i mindre grad der hvor utbygger finner dette hensiktsmessig. Gitt rammetillatelse/igangsettelsestillatelse vil bli søkt endret der det er hensiktsmessig behov for det.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
472/57:

1939/990051-1/93 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
Tinglyst: 24.11.1939
Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.
1941/901240-1/93 UTSKIFTING TINGLYST
Tinglyst: 22.01.1941
Bestemmelsen er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Rettigheter:
1939/990050-1/93 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
Tinglyst: 24.11.1939
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:57

472/163:
2014/725503-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
Tinglyst: 29.08.2014
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

472/187:
1997/10607-1/93 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST
Tinglyst: 11.07.1997
:Knr:4204 Gnr:472 Bnr:201 Snr:6
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/6236-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
Tinglyst: 07.01.2009
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:201 Snr:4
Gjelder denne registerenheten med flere.

2009/611682-1/200 KJØPEKONTRAKT TINGLYST
Tinglyst: 21.08.2009
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 820852982
Omhandler areal for opprettelse av parkeringsanlegg
Med flere bestemmelser OVERFØRT FRA: 1018-72/216, 1018-
72/239
Gjelder denne registerenheten med flere.

Rettigheter:
1969/8408-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
Tinglyst: 29.10.1969
OVERFØRT FRA: 1018-72/125 :Knr:1018 Gnr:72 Bnr:125
:Knr:4204 Gnr:472 Bnr:187
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
til Bygningsloven
OVERFØRT FRA: 1018-72/125

Diverse servitutter vil bli registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for
denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses
som en mangel.

Konsesjon

Ikke konsesjonspliktig.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er under utarbeidelse.

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.

Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 8.000,- på den minste og ca. kr. 33.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til oppvarming). Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for
dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen innbetales innen overtagelse. Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse
til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bl.a. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info. Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører, Sørlandets Boligbyggelag, for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse
av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/ overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for
primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon
og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig Kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos Selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.
For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. buofl. § 1b. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Tangvall Arena Trinn 2, Gnr. 472 Bnr. 249 og Gnr. 472 Bnr. 163 og Gnr. 472 Bnr. 187 og Gnr. 472 Bnr. 57 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligene vil bli oppført på adressen Rådhusveien 36-38 m.fl. Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd,
eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av Selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for Kjøper - 15% påslag fra utbygger.

Alle tilvalg avtales direkte mellom Kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom
partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets
fremdriftsplan.

Skal det gjøres endringer på plantegninger så medfører dette prosjekteringskostnader for Kjøper fra alle berørte fag. Planmessige endringer er omfattende og det vil derfor påløpe prosjekteringskostnader til alle berørte fag selv om det viser seg at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. Slike forhold kan ikke avgjøres i forkant uten å engasjere tekniske fag.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler
ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Ca. 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos Selger godkjenner
og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.04.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 01.04.2023 har Kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom Kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler/utbygger er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper
oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9038

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9038. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
• Prisliste
• Etasjetegninger for boligene fra 5. til 9. etg.
• Romskjema
• Byggeteknisk beskrivelse
• Forslag til driftsbudsjett og vedtekter (under utarbeidelse)
• Utomhusplan, ikke endelig
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36, 38 og Tangvall Sentrum Nord.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 40.000,- pr. enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3065084