Tangen Torv, Kristiansand, Bystranda

Tangen Torv

Prisantydning
8 140 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
10-22-0355 2 5. 100 ㎡ 103 ㎡ Solgt

Oversikt

Velkommen til Tangen Torv. Nytt prosjektet planlagt med matbutikk, restaurant og et flott felles glasshus i hagen

Om eiendommen

Oppvarming

Bygget vil bli tilknyttet fjernvarmenettet for Kristiansand, for oppvarming av varmt forbruksvann, samt vannbåren varme i form av gulvvarme i bad, stue/kjøkken og entre. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata på samtlige leiligheter.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tangen Torv får en beliggenhet som passer de aller fleste. Nært alt du trenger, liker og ønsker - akkurat der du bor. I selve Tangen Torv finner vi en flott restaurant, et bakeri og en hyggelig dagligvare. Et steinkast unna er alt lagt til rette for både strand, trening og hygge, med verdens fineste Kvadratur som nærmeste nabo. En symbiose av tilbud som sammen utgjør et nytt og livlig sentrum innerst på Tangen.

Byggene i første trinn vil sammen forme en naturlig oase i midten. Et frodig torv hvor naboer kan treffes over en varm kaffe en sval ettermiddag - selve symbolet på hva vi ønsker at godt naboskap skal være.

I midten av torvet finner du glasshuset - en privat og unik felles utestue med kjøkken, spiserom, grillmuligheter og masser av plass - alt tilhørende beboerne i Tangen Torv. Her kan du invitere venner og familie på hyggelig sammenkomst, eller rigge til lunsj etter boccia med naboene. Glasshuset skal symbolisere fellesskapet blant beboerne i Tangen Torv - hvor alle selvfølgelig er invitert.

Bygg 1 har fått adressene:
Tangen 9, Tangen 13 og Tangen 27

Bygg 2 har fått adressene:
Tangen 17, Tangen 19 og Tangen 25

Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer, at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. I dette prosjektet skal uterommene ferdigstilles i ulike trinn. Derfor vil ferdigattest først foreligge tidligst når trinn 2 er ferdig.

Dersom eiendommene skal seksjoneres/re-seksjoneres, vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid (også ut over overtakelse).

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Eiendommene er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Planidentifikasjon 1331, TANGEN B1-DEL AV-TANGEN 1-11, ikrafttredelsesdato 16.09.2015. Se vedlegg til salgsoppgave.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har eierseksjonssameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/156:
26.08.1960 - Dokumentnr: 3952 - Best. om vann/kloakkledn.


08.09.1960 - Dokumentnr: 4191 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


13.11.1962 - Dokumentnr: 5807 - Bestemmelse om bebyggelse


27.11.1962 - Dokumentnr: 6080 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.takgesims
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


29.11.1962 - Dokumentnr: 6145 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. garasje
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


08.05.2009 - Dokumentnr: 325220 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles infrastrukturanlegg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


22.03.1960 - Dokumentnr: 1409 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1284


01.01.2020 - Dokumentnr: 1399863 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:156


19.09.2022 - Dokumentnr: 1045080 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene og/eller den enkelte seksjon, herunder heftelser vedr. blant annet vei, vann og kloakk, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det kan også bli tinglyst andre heftelser som relaterer seg til prosjektet. Dersom slike heftelser ikke er tinglyst ved overtakelse, er Kjøper forpliktet til å medvirke til tinglysning av slike senere.
Fra hovedbølet som eiendommene er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for disse eiendommene.

Det følger av eierseksjonsloven at de andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i den enkelte seksjon for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet.

Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Det antas at seksjonene vil få energiklasse B. Det vil utarbeides fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Dersom seksjonen har lavere energiklasse enn antatt, anses dette ikke som en mangel.

Nøkkelinformasjon

Diverse

For fullstendig oversikt over byggebeskrivelsen av bygg og leilighetene, se salgsoppgaven.

MANGLER OG KVALITET:
Arbeidet vil bli utført etter god håndverksmessig standard og i samsvar med den beskrivelse og med de forbehold som er gitt i nærværende salgsprospekt med vedlegg. Beskrivelser går foran tegninger. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand.

I nyoppførte bygninger vil det normalt oppstå svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong, o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler. Kjøper har heller ikke mangelskrav mot Selger for forhold som gjelder vanlig vedlikehold eller skader som oppstår ved at Kjøper bruker seksjonen eller dens utstyr på unormal, uforsvarlig eller feilaktig måte.

Kjøper er kjent med at det i forbindelse med utbyggingen av prosjektets trinn 2 må påregnes ordinær anleggstrafikk- og støy.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/156:
26.08.1960 - Dokumentnr: 3952 - Best. om vann/kloakkledn.


08.09.1960 - Dokumentnr: 4191 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


13.11.1962 - Dokumentnr: 5807 - Bestemmelse om bebyggelse


27.11.1962 - Dokumentnr: 6080 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.takgesims
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


29.11.1962 - Dokumentnr: 6145 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. garasje
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285


08.05.2009 - Dokumentnr: 325220 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles infrastrukturanlegg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


22.03.1960 - Dokumentnr: 1409 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1284


01.01.2020 - Dokumentnr: 1399863 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:156


19.09.2022 - Dokumentnr: 1045080 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene og/eller den enkelte seksjon, herunder heftelser vedr. blant annet vei, vann og kloakk, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det kan også bli tinglyst andre heftelser som relaterer seg til prosjektet. Dersom slike heftelser ikke er tinglyst ved overtakelse, er Kjøper forpliktet til å medvirke til tinglysning av slike senere.
Fra hovedbølet som eiendommene er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for disse eiendommene.

Det følger av eierseksjonsloven at de andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i den enkelte seksjon for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet.

Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Andre forsikringer

Frem til overtakelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Etter overtakelse skal bygg og eiendom forsikres av eierseksjonssameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Visning

Produktnr: ACD79B6B-9711-492D-A7BB-5943F191E7DC