Porsgrunn

Sykehusvegen

Prisantydning
1 885 000 kr - 1 965 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
4 2 2. 71 ㎡ 71 ㎡ 3 930 000 kr
5 2 2. 71 ㎡ 71 ㎡ 3 850 000 kr
6 2 2. 71 ㎡ 71 ㎡ 3 930 000 kr
8 2 1. 75 ㎡ 75 ㎡ 3 770 000 kr
9 2 2. 75 ㎡ 75 ㎡ 3 770 000 kr
10 2 2. 75 ㎡ 75 ㎡ 3 770 000 kr

Oversikt

Skrukkerødlia - 10 nye hjem nær Porsgrunn sentrum! Moderne leiligheter med smarte planløsninger. 4 SOLGT!

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Leilighetene leveres med elektrisk varme og komplett ildsted med peisovnen Curve 100 og stålpipe fra Peisselskabet. Det er separat pipeløp for hver leilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger i et av byens mest populære boområder. Byggetomta ligger i åsen rett bak de små og veldig etterspurte leilighetene i Sykehusvegen. Det er kort vei til Grønli barneskole og kollektivtransport, samtidig som det kun tar noen få minutter på sykkel til Porsgrunn sentrum. Tomta ligger
dessuten midt i et populært turområde.

Kjør opp Aalls gate opp til Sykehuset dukker opp på høyre side. Ta så første inn til venstre inn forbi parkeringen og videre bort til feltet. Tomten er merket med byggeskilt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og offentlig friområde. Området (B1) er i gjeldende reguleringsplan Skrukkerød gård - gnr 47/ bnr 1 av 14.01.1993 regulert til boligformål. Deler av boligfeltet B1 omfattes av hensynssone rasfare. Utbygger har tatt høyde for kommunes regulering, og gjør de justeringer/sikringer som er nødvendig for prosjektet. Eiendommen ligger i område som i kommunedelplanen er avsatt til
samferdselsanlegg og teknisk struktur, bevaring naturmiljø, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav og flomfare. Eiendommen er en del av Reguleringsbestemmelser for Skrukkerød II A, B og C. datert 04.10.1963.
Ifølge kommunale opplysninger er det igangsattplanleggingsarbeid som inkluderer/berører eiendommen ref PLANID 3806 143, PLANNAVN RV36. Reguleringsbestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/47/106:
07.11.1994 - Dokumentnr: 16563 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:47 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1429555 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:47 Bnr:106


15.02.2022 - Dokumentnr: 176911 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3806 Gnr:47 Bnr:81


15.02.2022 - Dokumentnr: 176911 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:3806 Gnr:47 Bnr:81
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler


Info energiklasse

Bygget skal oppføres etter TEK17. Endelig energimerking av leilighetene vil bli utarbeidet ved ferdigstillelse av prosjektet, og leveres ved overtagelse av leilighetene.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger:
Gebyr for tinglysning av andel kr 480,00,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 480,00,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,00,-
Totalt omkostninger kr 5.960 000,-

Nøkkelinformasjon

Diverse

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemsskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Felleskostnader:
Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/47/106:
07.11.1994 - Dokumentnr: 16563 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:47 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1429555 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:47 Bnr:106


15.02.2022 - Dokumentnr: 176911 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3806 Gnr:47 Bnr:81


15.02.2022 - Dokumentnr: 176911 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:3806 Gnr:47 Bnr:81
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43, som kan fås ved henvendelse til megler.

Lov om hvitvasking

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Visning

Produktnummer: D8B249F8-1102-4968-9A00-7FF17C12876C