Arendal Sentrum

Strømsbuveien 49

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
13 420 kr
Andel fellesformue
18 111 kr
Totalpris
503 420 kr
Formuesverdi
166 417 kr
Felleskostnader
1 258 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 287 kr / år
Byggeår
1991
Bruksareal
48 ㎡
Tomteareal
975 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Lokaler like over sentrum - Strømsbuveien

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Lokalet ligger på Strømsbuveien like ovenfor Arendal sentrum. Snarvei ned via trapper gjennom Alti eller Strømsbuveien helt ned til Vestregate og bykjernen. Området har spredt eneboligbebyggelse og leil. i nærområdet med enkelte næringseiendommer. Seksjonen ligger i u. etg i et leilighetsbygg og vender ut mot gateplan. Inneh.: gang, stort lokale med egen kjøkkenkrok, avdelt med et rom og et tidligere bad.

Oppdragsnummer

31-22-0331

Adresse med betegnelse

Strømsbuveien 49, Gnr. 502 Bnr. 270 Snr. 17 i Arendal kommune.

Selger

Agder Tingrett

Beliggenhet

Beliggenhet

Lokalet ligger på Strømsbuveien like ovenfor Arendal sentrum. Herfra kan mån gå snarvei ned via trapper gjennom Alti eller Strømsbuveien helt ned til Vestregate og bykjernen. Området har spredt eneboligbebyggelse og leiligheter i nærområdet med enkelte næringseiendommer.
Seksjonen ligger i U. etg i et leilighetsbygg og vender ut mot gateplan.

Byggeår

1991 i følge Arendal kommune.

Areal

Bra. pr. etasje.: Underetasje: 48 m² inkl.: Bod , Kontor/kjøkken, bad/vaskerom

I henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling skal næringslokaler innhold benevnes i henhold til anvendelse (begrepene P-rom og S -rom benyttes ikke ved næringseiendom). Skjematuret skiller mellom P-rom og S-rom og er derfor satt inn på S-rom og anvendelse er lagt inn i kommentar. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Utfra eldre bygningstegninger mottatt fra Arendal kommune er lokalene definert som lager, kontor.
Kjøkken, bad/vaskerom er ikke inntegnet i opprinnelige plantegninger og vil være søknadspliktig.

Takstmannens konklusjon:
Leilighetsbygg der lokalet som tilstandsvurderes antas å ha vært brukt til kontor, lager, anbefales videre undersøkelser hos kommunale myndigheter av eventuelt bruk. Rommet er delvis under terreng og ble registrert fuktskader i utforet vegger og gulv i bakkant. Dør og vinduer har råteskader. Lokalene vurderes utfra skader å trenge totalrenovering i sin helhet. Bad vurderes anlagt provisorisk, er plassert under betongtrapp med fuktskader.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som

Innhold

Innhold

Lokalet inneholder gang, stort lokale med egen kjøkkenkrok, avdelt med et rom og et tidligere bad.

Standard

Lokalet trenger vesentlig oppgradering og fremstår i dag som "et skall"

Diverse

Bygningstype:
Forretning / butikk /garasjeanlegg / anneks til bolig. Ikke registrert boenhet i matrikkel, på denne seksjonen. Kommunen har mottatt søknad om bruksendring, men søker har ikke fulgt opp søknad. Saken er avsluttet.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Parkering

Det tilhører ikke parkering til denne seksjonen. Parkering langs offentlig gate.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 975 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er bebygd og det er bare off vei/fortau utenfor inngangen til denne enheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger/forretning,kontor/felles adkomstvei, parkering (pp), Bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia, datert 19.02.1990. Planident: 2013r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Plan under arbeid Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum - Arendal kommune. Formål: Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum og omfatter til sammen 5 ulike lokaliteter.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr. 2526. Tinglyst: 13.09.1960.
- Elektriske kraftlinjer.
Dagboknr. 5784. Tinglyst: 02.09.1991.
- Erklæring/avtale.
Dagboknr. 4119. Tinglyst: 21.06.1991.
- Seksjonering.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Denne eiendommen har ikke egen utleiedel. Salg og utleie skal meddeles styret til registering. Erverver av seksjon og leietaker av seksjon eller bruksenhet av seksjon må godkjennes av styret. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Forkjøpsrett

Salg og utleie skal meddeles styret til registering. Erverver av seksjon og leietaker av seksjon eller bruksenhet av seksjon må godkjennes av styret. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 13 420,- (Omkostninger totalt) 503 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 287 pr. år

Skatt

Eiendomsskatt pr. år. kr. 399,- beløpet er inkludert i de offentlige avgiftene.

Felleskostnader

Kr. 1 258,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Lønnskostnader, revisjonshonorar, årskontigent boligbyggelag, forretningsførerhonorar bbl., forsikring, vedlikehold, elektrisk energi og andre driftskostnader.

Selger

Agder Tingrett

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass på tlf. 40 40 80 25

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-22-0331. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058513