Arendal Vest

Strømsbusletta 4 - Salg av Strømsbu eiendom AS Orgnr. 912848701

Kommunale avgifter
88 450 kr / år
Byggeår
1982
Tomteareal
2 272 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Næringseiendom Arendal - Sentralt beliggende og godt vedlikeholdt kontanstrømseiendom.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg et meget attraktivt kontorbygg på Strømsbusletta sentralt i Arendal med kort vei til sentrum. Godt vedlikeholdt bygg  som ble totalrenovert og bruksendret fra skolebygg til kontor/næringsbygg i 2018. Attraktiv kontantstrøms eiendom som er  100% utleid. Stor parkeringsplass (ny asfaltert). Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0063

Salgsobjekt

Strømsbusletta 4 - Salg av Strømsbu eiendom AS Orgnr. 912848701, Gnr. 502 Bnr. 666 og Gnr. 502 Bnr. 840 i Arendal kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Strømsbu eiendom AS Orgnr. 912848701 hvor eiendommen er eneste aktiva.

Selger

Hegna Holding AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet Strømsbu eiendom AS Orgnr. 912848701. Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr: 502. Bnr: 666 og Bnr.  840 i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentral beliggenhet rett vest for Arendal sentrum. Gangavstand til sentrum ca. 800 meter. Rett v. busstopp.

Næringstype

Kontor/næringsbygg

Eierform

Selveiertomt.

Byggeår

1982 i følge Arendal kommune. Totalrehabilitert i 2018.

Bygninger og byggemåte

Murbygg m. ny kledning (plater) og vinduer. Nytt trappehus med heis.

Areal

I flg. eier er utleid areal  2 284 m2 av samlet areal på bygget 2 554 m2.

Innhold

Innhold

Kontorbygg i 4 etasjer med heis.  Heissjakt og påbygd trappehus er klargjort for fremtidig påbygg av en 5.etasje. (Foreløpig ikke søkt godkjent).

Standard

Oversikt over oppgraderinger:

Hele bygget er totalrenovert frem til 2018.
Fremstår som et velholdt kontorbygg med gode tilpassede leietagerløsninger.
2020:
Ombygging av uinnredet lokale 80 m2. Utvidelse av KO's samlede areal med møterom/undervisningslokaler og 2 kontorer. Ventilasjon med egen bryter som fungerer utover det daglige ventilasjonsanlegget. Fag var Oneco elektro.

2021:
Ombygging av uinnredet 100 m2 kontorlokaler i 3. etg. mellom Kriminalomsorgen i Agder (KO) og Bemanningsbyrået. Ny leietager Tele Magic Group AS (TMG). Fag var Oneco elektro, Bravida ventilasjon, solskjerming, malermester Gundersen, GHV på vegger, himling og dører.

Så langt i 2022:
Asfalt/grunnarbeid. Hele gårdsplassen/ tomta er  reasfaltert. Kummer hevet og ujevnheter i grunn, rettet opp.
Elektro: Installert bi-målere til alle leietakere for å forenkle strømavlesning. Oneco
Brann: Hatt gjennomgang og service på brannanlegg og byttet defekte detektorer: Oneco.
Ventilasjon og varme: Ombygging til "hotell kjele" som fører varmtvann til radiatorer. Til alle leietakere unntatt Accountor og Flow Bredesen som har separate kjeler.
Byttet motor i ventilasjon pga. reklamasjon på motor som ble byttet for noen få pr siden
Malt grunnmur rundt hele bygget.
Accountor: nytt teppeflisgulv på kjøkken, samt sjekk og vedlikehold av alle teppegulvene i lokalene. Sjekket og limte der det var løse. Malermester
Gundersen.

Diverse

Litt av tak over inngangsparti mot øst står på naboeiendom, samt utvendig trapp ned til parkeringsplass med noe tomt rundt.

Det foreligger tegninger for påbygging av en 5. etasje og parkeringshus, elbil ladeplasser og el sykkelgarasje. Dette er kun på planleggingsstadiet og er ikke omsøkt.

Parkering

Stor nyasfaltert parkeringsplass med 45 parkeringsplasser. 3 elbil ladeplasser.

Oppvarming

Elektrisk. To ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 2 272 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Datert  28.11.2018. Gjelder renovering/bruksendring fra skole til kontorbygg/næringsbygg med tilbygg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning, kontor, tjenesteyting, Gårdsplass, Gate med fortau, Kjøreveg, Annen veggrunn, grøntareal og tilhører reg. plan  Strømsbusletta vedtatt 26.03.2015 med arealplanid: 1914r8. Kommuneplan for perioden 2019-2029 med formål: Sentrumsformål Hensynssone; detaljeringssone bebyggelsesplan Beskrivelse: Gjeldende reguleringsplan styrer arealbruksformålene for området (grå skravur)
Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagbok nr. 1969/2070-1/36 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 06.05.1969 vedr.
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagbok nr. 1969/2697-1/36 Bestemmelse om veg tinglyst 11.06.1969
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

Dagbok nr. 1987/3913-1/36 Erklæring/avtale tinglyst 15.05.1987
Bestemmelser om heis for rullestolbrukere og en trapp.

Dagbok nr. 2019/9829-1/200 Pantedokument tinglyst 02.01.2019 21:00
BELØP: NOK 50.000.000
Panthaver:SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
Org.nr: 937895321
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 4203-502/699
Rettigheter i eiendomsrett med dagboknr. 1982/3730-1/36 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 02.06.1982
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:502 Bnr:666
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:502 Bnr:840

Leieforhold

Totale årlige forventede leieinntekter for 2022 er pt. kr. 3 235 304,- + mva.
KPI justeres  01.01.2023.

Felleskostnder og strøm kommer i tillegg.
Leietageroversikt fås ved henvendelse megler.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Leiekontrakter fås ved henvendelse megler.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 41.295.814,- pr. 01.01.2022.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.20.

2%     NOK  6.764.167 ,- (Saldonr. 0)
2%     NOK  9.116.971,-  (Saldonr. 1)
2%     NOK      117.771    (Saldonr. 2)

10%   NOK     232.872,-  (Saldonr: 0)
10%   NOK  2.878.429,-  (Saldonr. 1)

20%   NOK       16.727-  

Totalt NOK      19.126.937,-

Det legges til grunn en tomteverdi på 25% av kjøpesummen. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Lån i selskapet

Lån er gjennom morselskapet.  Ingen lån som kan overtas i selskapet.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom Sparebank 1/Fremtind forsikring AS. Årlig avgift kr.34.746,-

Offentlige avgifter

Kr. 88 450 pr. år Herav kr. 66 429,- i endomsskatt for 502/666 og kr. 566,- 502/840 (ubebygd tomt)

Eiendommen har vannmåler.
For eiendommen med vannmåler, blir forbruket på vann og avløp avregnet på første termin (januar). Forbruket vil variere ut fra antall personer i boligen. Ved eierskifte bør vannmåler leses av. Det må også sjekkes når forrige avlesning ble gjort.
Ta kontakt med kommunen hvis forbruket for vann og avløp endres.

Merverdiavgift

Selskapet er fellesregistret i mva-registeret.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Strømsbu eiendom AS Orgnr. 912848701. Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062277