Farsund

Storgaten 26 - butikklokalet

Prisantydning
1 250 000 kr
Omkostninger
32 420 kr
Totalpris
1 282 420 kr
Byggeår
1903
Bruksareal
163 ㎡
Tomteareal
163 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Butikklokale sentralt i sentrum

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Fint beliggende butikklokale. Butikklokalet ligger på gateplan og har et åpent og stort rom, samt et eget personalrom. Store gode vinduer mot gateplan som gir ypperlige utstillingsmuligheter. Kjeller med flere boder.

Oppdragsnummer

61-23-0039

Adresse med betegnelse

Storgaten 26 - butikklokalet,
Gnr. 1 Bnr. 641 Snr. 1 i Farsund kommune.

Selger

Odd Arne Grødem

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrum, med kort avstand til alle byens fasiliteter. Eiendommen ligger midt i "alt". Bakeren ligger få meter nede i gaten, hvor nybakte rundstykker kan kjøpes tidlig på morgenen. Gåavstand til småbåthavnen, og bryggeslengen som går til det populære badehuset med sauna, samt til byens mange fasiliteter og servicetilbud. Her kan nevnes barne- og ungdomsskole, videregående skole, barnehager, butikker, Amfi kjøpesenter, kino, lege, tannlege, parken, Varbak og Ekko.

Byggeår

1903 i følge Farsund kommune.

Bygninger og byggemåte

Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade har liggende bordkledning, eternitkledning og mur i bakgården. Teglmur/brannmur mot Kirkegaten 6. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, enkle glass i bakgården og i kjeller. Teak hovedytterdør. Trapp fra fortau av granitt.
Nytt tak lagt i 2022.

Areal

Bra: 163 m²
S-rom: 163 m²
P-rom: 0 m²
S-rom: 163 m²


S-rom inkl.:
U.etg.: Boder
1.etg.: Næringslokale, t-kjøkken og toalettrom.

Kommentar
Fellesareal i 1.etasje er 17 m2 ikke tillagt BRA i 1. eller 2. etasje. Kun opplyst her.
I 1.etasje forretningsdelen er alle arealer oppgitt som BRA S-rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Innhold

Standard

Butikklokalet ligger på gateplan og har et åpent og stort rom. Butikklokalet inneholder et eget personalrom. På personalrommet er det utslagsvask og et eget toalettrom.  I bakre del av butikklokaet er det plass til lager/prøverom, her er det også gulvluke ned til et lagerrom i kjelleren. Store gode vinduer mot gateplan som gir ypperlige utstillingsmuligheter.

Diverse

På grunn av byggets alder foreligger det ikke tegninger på eiendommen i kommunale arkiver.

Det foreligger tegniner på en trapp til butikklokalet. Trappen har en annen utforming enn fremlagte tegninger.

Butikkenheten og boligdelen har hver sin strømmåler.

Det foreligger en mulighetsstudie for utnyttelse av kjeller og forretningslokale til "lagerhotell". Kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

Gateparkering.

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 163 kvm, Eierform: Fellestomt
Bakgården benyttes av denne seksjonen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Dette er normalt for eiendommer oppført på denne tiden.
Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/kontor m.v. S15/Bevaringsverdig bebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Farsund by , datert 20.06.1995. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Eiendommen har vannmåler. Varmtvannstanken gjelder for begge enhetene. Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.
Ved salg av leiligheten vil det bli etablert egen vannmåler og varmtvannstank til leiligheten .Vannmåler og varmtvannstank vil bli plassert i kjelleren.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Leieforhold

Lokalet lånes i dag ut. Det er ingen løpende leiekontrakt.
Sammenlignbare leieforhold ligger på ca. kr. 7-10.000,- pr. mnd.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Da eiendommen nylig er seksjonert foreligger det ikke formuesverdi på eiendommen.

Prisantydning og omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
32 420,- (Omkostninger totalt)
1 282 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Ikke fastsatt. Felles bygningsforsikring utgjør kr. 6800,- for hele bygningen.

Felleskostnader inkluderer

Det blir opp til sameiet hva som skal inkluderes i fellesutgiftene.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen på tlf. 40 40 80 73

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069866