Kragerø

Storgata 1

Prisantydning
6 000 000 kr
Omkostninger
151 170 kr
Totalpris
6 151 170 kr
Kommunale avgifter
29 775 kr / år
P-rom
261 ㎡
Bruksareal
265 ㎡
Tomteareal
125 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kombinasjonsbygg i hjertet av Kragerø. Gatekjøkken/restaurant, kontorlokaler og leilighet med eksisterende leieavtaler.

Næringsbeskrivelse

Oppdragsnummer

77-23-0027

Salgsobjekt

Storgata 1, Gnr. 32 Bnr. 82 i Kragerø kommune.

Beskrivelse av selskapet

Wilma AS hadde for 2022 en omsetning/inntekt på kr 425.047,- og driftskostnader på kr 161.476,-
Finanskostnader utgjorde totalt kr 65.625,- Ordinert resultat før skatt endte på kr. 200.293,-
Det gjøres oppmerksom på at dette er foreløpige tall for 2022 basert på opplysninger fra selger datert 6/3-2023.

Selger

Wilma AS v/ Ulf Moen iht. fullmakt

Beskrivelse av selskapet og mandat

Oppdraget gjelder salg av aksjene i selskapet Wilma AS. Det er avgitt fullmakt fra styret til Ulf Moen som har fullmakt til å gjennomføre de formelle prosessene rundt salget. Selskapet har kun en aktiva, Storgata 1 i Kragerø, som p.t. har etablerte leieforhold i alle etasjer.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt til i bysentrum i Kragerø Kommune og grenser mot Torvet, selve hjertet i sentrum av Kragerø. Det er meget kort gangavstand til de fleste servicefunksjoner som sentrum, skoleanlegg, dagligvareforretninger, svømmehall mm.

Eierform

Bygget er en selveiereiendom med festetomt.

Byggeår

Eiendommen har usikkert byggeår. Takstmann estimerer ca 1730, men i SEFRAK er det angitt 1800-tallet. Kragerø kommune har ikke kunnet opplyse om eksakt byggeår.

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er bebygd med et bygg over 3 etasjer, og brukes som en kombinasjon av restaurant/gatekjøkken, kontorer, og leilighet.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg takst den 12.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Ramberg Takst v/Knut Ramberg ble kontaktet av Ulf Moen for å utføre en tilstandsrapport med arealmåling og verdi av bygård med adresse Storgata 1 i Kragerø Kommune. Alle arealer tilgjengelig på befaringsdagen og er således med i denne rapport. Det er en del punkter som har fått TG: 2 og TG: 3. En tar ikke disse enkelt vis her men viser til rapportens underpunkter og det er svært viktig at man leser disse nøye og ikke bare konklusjonen. Det er i strukturen i rapporten valgt en hoveddel, det er 1 etasje og her tar man med utvendige forhold og hovedelementene på innvendige forhold. Det er kontorer i 2 etasje og leilighet i 3 etasje, her er det omtalt og gitt TG på elementer som bare vedrører leilighetene direkte. De elementene som det er valgt omtalt og gitt TG på hoveddelen og som forså vit også vedrører leilighetene er f.eks - trapper i trapperom, radon, alle utvendige forhold og alle tomteforhold. Vær også oppmerksom på at det på en trebygning med en såpas høy alder kan det være skjulte feil og mangler som ikke er visuelt synlig, men som blir synlig ved destruktive tiltak. Det er generelt ukjent brann og lydforebyggende tiltak i selve bygården, det er også ukjent brannforebyggende tiltak mot nabo bygård. Dette er en bygård/hus som i dag er delt inn i restaurant/næringsdel i 1 etasje, kontorer i 2 etasje og leilighet i 3 etasje. Generelt så fremstår bygget med noe avvik og etterslep på vedlikehold, vurdering av byggets vedlikeholdsnivå og standard er også avhengig av ønsket bruk og standard man ønske å "legge" seg på.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

1. etasje, restaurant

TG3 / store eller alvorlige avvik
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom 2

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Dører
Innvendig > Overflater
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Kjøkken > Overflater og innredning > Storkjøkke/vask
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tomteforhold > Drenering
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

2. etasje, kontor

TG IU / konstruksjoner som ikke er undersøkt
Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

TG3 / store eller alvorlige avvik
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Innvendig > Overflater
Spesialrom > Teknisk anlegg > Toalettrom
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Innvendig > Innvendige dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør

3. etasje, leilighet

TG3 / store eller alvorlige avvik
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken

TG2 / avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innvendig > Overflater
Innvendig > Innvendige trapper
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG2 / avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Innvendig > Innvendige dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Areal

Totalareal: Bra: 265 kvm. P-rom: 261 kvm.
Fordelt pr etasje:
1. etasje: Bra: 87 kvm. P-rom: 85 kvm. S-rom: 2 kvm.
2. etasje: Bra: 88 kvm. P-rom: 88 kvm.
3. etasje: Bra: 90 kvm. P-rom: 88 kvm. S-rom: 2 kvm.

Innhold

Innhold

Bygget er delt i 3 etasjer, med følgende innhold i hver etasje:

1. etasje: Gatekjøkken/restaurant med tilhørende serveringslokale
2. etasje: Kontorlokaler og fellesrom
3. etasje: Leilighet/bolig.

Standard

Bygget holder normal standard, og det er varierende behov for oppgraderinger av eiendommen.
Det er utarbeidet en tilstandsrapport som beskriver alle 3 etasjene, og denne ligger vedlagt salgsoppgaven, og interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i rapportens innhold.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Parkering

Det medfølger ingen parkering til eiendommen.

Oppvarming

Bygget har pt.t kun elektrisk oppvarming.
I følge opplysninger fra feiervesenet har ikke bygget noe fyringsannlegg p.t.

Vilkår og betingelser

Selskapets aktivia

Selskapets eneste aktiva er eiendommen Storgata 1 i Kragerø kommune.

Regnskap, vedtekter

Selskapets regnskap og vedtekter ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Tomt

Areal: 125 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift er innfridd 1943, så det betales ingen festeavgift på eiendommen lengre.
Det foreligger ikke noe moderne målebrev over eiendommen, og oppgitte arealer er hentet fra kartforretning avholdt 23/7-1951. Dokumentet med grensebeksrivelse ligger vedlagt salgsoppgaven.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 1/6-1970 og dette gjelder en ombygging som var omsøkt/godkjent i 1969.
Utover dette foreligger det ingen brukstillatelser/ferdigattester på resten av bygget, basert på informasjon mottatt fra Kragerø kommune.

Tegninger av leiligheten i byggets 3 etasje, med tilhørende loft, samt mindre fasadeendringer ble sendt inn til kommunen med reviderte tegninger i februar 1993. Tegninger ligger vedlagt salgsoppgaven.

Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er vist som "sentrumsformål" i kommunedelplanen for Kragerø sentrum. Sentrumsformål i planen beskrives følgende:
"2.1. Sentrumsformål
a. Sentrumsformål omfatter forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, boligbebyggelse herunder nødvendig grøntareal og ellers funksjoner som naturlig hører i et sentrumsområde.
b. Det skal ikke etableres boliger i gateplan mot Kirkegata (gnr 32 bnr 118 unntatt), Storgata, Rådhusgata, P.A. Heuchs gate, Torvgata og Ytre Strandvei.
c. Innenfor sentrumsområdene S4 og S15 tillates ikke områdene gjenbygget eller disponert på en slik måte at det vanskeliggjør mulighetene for fri allmenn ferdsel på strandpromenaden."

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakt tinglyst 17/1-1888. Dette er festeavtalen mellom Kragerø kommune og fester.
Nye vilkår tinglyst 16/7-1943. Dette er bekreftelsen på at grunneleien er innfridd, og det betales p.t. ikke festeavgift på tomten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

EIendommen er utleid i alle etasjer pr. i dag. Eiendommen/selskapet selges med eksisterende leieforhold med mindre annet blir avtalt ved budaksept mellom partene.

Utleie

Eiendommen er pt.t utleid i alle etasjer.

Leietid

Kopi av leieavtaler ligger i prospektets vedleggsdel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Økonomi

Eierkostnader

Se vedlagte årsregnskap for detaljer rundt driften av selskapet-

Lån i selskapet

Det er et tinglyst pant til et av eierselskapene, men dette vil slettes før overdragelse av aksjer til ny eier.

Forsikring

Eiendommen er pt.t forsikret via Gjensidige forsikring, forsikringsnummer 86239897

Forvaltning

Selskapet har ingen innleid forvaltningsavtale.

Eiendomsverdi

6 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 151 170,- (Omkostninger totalt) 6 151 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 29 775 pr. år inkluderer eiendomsskatt, abonnementsgebyr vann og kloakk, a-konto 348m3 vann og avløp.
Deler av de kommunale avgiften er forbruksbasert med tanke på vann og avløp, så faktisk kostnad vil kunne variere. For hele 2022 ble det fakturert totalt kr.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler / Fagansvarlig Heljar Hogner på tlf. 46 80 63 69

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling og næringsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Fagansvarlig Heljar Hogner, tlf. 46 80 63 69

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065680