Lindesnes

Store Elvegate 11B

Felleskostnader
6 930 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2013
Bruksareal
408 ㎡
Tomteareal
1 252 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Forretning/butikk

Oversikt

Mandal sentrum - Nyere (2013) butikklokale på 408 kvm selges klar for ny bruker - 8 P-plasser

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Arealer:
Bruksareal BRA m², Primærareal (P-ROM), Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje: BRA: 408 Kvm, P-rom: 327 kvm, S-rom: 81 kvm
P-rom: Gang/sluse, Butikk/næringslokale, Kontor, Toalettrom, Kjøkken. S-rom: Lager, Bod 2, Bod 3, Teknisk rom

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Lokale/seksjonen har tidligere vært benyttet som dagligvarebutikk. De senere årene har det vært lekebutikk og i den forbindelse gjort noe endringer på bruk og planløsning.

Beliggenhet

Parkering

8 parkeringsplasser som kan videreutleies. Siste faktura for perioden 01/07-2023 - 30/06-2024 er betalt til Mandal Parkering kr 83.199

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.03.2016. Ferdigattesten gjelder Utvikling av Store Elvegate 11 B. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig/ forretning 1.252 kvm og Bevaring av bygninger 380 kvm , tilhører reguleringsplan Mandal Sentrum , datert 14.09.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommuneplanens arealdel 2023-2025 datert 07.09.2023

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1047/2:
23.10.1973 - Dokumentnr: 3126 - Erklæring/avtale
ad tilfluktsrom
Overført fra: Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1047
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.2023 - Dokumentnr: 1063358 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


03.10.2014 - Dokumentnr: 846076 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4243/22073
----------
Reseksjonering
Endring av tegninger
P-plass for snr. 10 overføres som tilleggsdel bygning for snr. 5
Endringen gjelder også nummerering av boder i 3. etasje


23.11.2015 - Dokumentnr: 1092458 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4243/21890


06.03.2015 - Dokumentnr: 206341 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1500
Rett til å disponere 8 parkeringsplasser


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 97 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
Sum omkostninger: kr 98 500,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 07.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Næringslokale beliggende i bygg fra 2013. Lokalet/seksjonen har opprinnelig vært en dagligvarebutikk, men ble i 2018
delvis ombygd og vært benyttet som butikk med diverse lagerlokale. Det er påpekt enkelte forhold/avvik som fremkommer i rapporten. Det er kun lokalet/seksjonen som er kontrollert (innvendig). For øvrig må hele rapporten leses
 
Følgende avvik har fått TG2: 


Tg 2:
Innvendig > Overflater. Det er påvist andre avvik: Lokalet ble fra starten bygd opp og brukt som dagligvarebutikk med diverse lager, kjølerom ol. De senere år har lokalet har vært brukt som butikk og lagerlokale. Det er i den forbindelse utført noe endringer av bruk og planløsning. Eksempelvis har tidligere kjølerom blitt åpnet opp og veggelementer brukes idag som åpne rom/skillevegger. Bruksslitasje og noe sår/merker i overflater må påregnes i
forbindelse med bruk og ombygginger.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Andre innvendige forhold. Det er påvist andre avvik: Gjennomgang for å sjekke behov for branntetting av enkelte hull i betongskille. Dette er fag/forhold som må vurderes av fagkyndig.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 , og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14230071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1047/2:
23.10.1973 - Dokumentnr: 3126 - Erklæring/avtale
ad tilfluktsrom
Overført fra: Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1047
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.2023 - Dokumentnr: 1063358 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


03.10.2014 - Dokumentnr: 846076 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4243/22073
----------
Reseksjonering
Endring av tegninger
P-plass for snr. 10 overføres som tilleggsdel bygning for snr. 5
Endringen gjelder også nummerering av boder i 3. etasje


23.11.2015 - Dokumentnr: 1092458 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4243/21890


06.03.2015 - Dokumentnr: 206341 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1500
Rett til å disponere 8 parkeringsplasser


Info kommunale avgifter

Vann og avløp og eiendomsskatt årsprognose for 2023. Renovasjonsavgift er inkludert i felleskostnadene.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Forsikringsselskap

Gjensidige polisenr 89804283

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Solgt
Produktnummer: 03314E57-E66A-4733-ADF0-A2F9EF8980EB Kategori: