Arendal

Stoaveien 13 - Tomt for næring - Salg Stoaveien 13 AS - Orgnr: 927357518

Prisantydning
10 000 000 kr
Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
10 001 170 kr
Kommunale avgifter
4 658 kr / år
Tomteareal
5 038 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Om eiendommen

Arendal - Salg av næringstomt på Stoa på 5 mål.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren har gleden av å presentere for salg en ferdig planert næringstomt på 5 mål i det populære næringsområdet på Stoa Arendal. Tomten selges i forbindelse med salg av naboeiendommen Stoaveien 11. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0062

Salgsobjekt

Salg Stoaveien 13 AS - Orgnr. 927 357 518. Gnr. 433 Bnr. 386 i Arendal kommune

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet  Stoaveien 13 AS - Orgnr. 927 357 518. Gnr. 433 Bnr. 386 i Arendal kommune hvor eiendommen er eneste vesentlige aktiva.

Selger

AGDERPOSTEN MEDIER AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet
Stoaveien 13 AS - Org.nr. 927 357 518.
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommen Gnr:
433 Bnr: 386 i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet på Stoa Industriområde med 10 min kjøring til Arendal sentrum. Kort vei ut til E-18 med motorvei både til Tvedestrand og Kristiansand. Dette er naboeiendommen til Stoaveien 11 (hvor bl.a. Polaris Trykk Arendal, tidligere Agderposten Trykk, holder til) som også skal selges.

Næringstype

Tomt for næring.

Eierform

Eiertomt.

Innhold

Diverse

Eiendommen Stoaveien 11 skal også selges. Kjøperen av Stoaveien 11 vil få fortrinnsrett til å kjøpe denne tomten. Så snart det er avklart at kjøper av Stoaveien 11 ikke vil kjøpe tomten i Stoaveien 13, så vil vi sette i gang en budprosess med interessentene som har registret seg.
Eier har mottatt nabovarsel om utbygging av Stoaveien 7. (lite eller ingen betydning for denne eiendommen).

I forbindelse med salg av tomten i Stoaveien 13 så har Kople som er leverandør av lynladere, funnet denne tomten svært interessant for å etablere
et mindre anlegg i tomtens sørvestlige del. Dette fordi de opplever tomten som meget sentralt beliggende. Nåværende eier har inngått en avtale med
Kople som etablering av dette anlegget. Avtalen er gjort med forbehold om at kjøperen av denne tomten godkjenner denne. For tomteeier er en
slik etablering uten kostnader og inntekten er 2,5% av brutto omsetning (ekskl. mva. og bankgebyrer ved ladingen). En avtale er over 20 år og estimert andel til  tomteeier er kr. 2,5 mill. over en slik periode. Arealet som medgår utenom P-plassene (som er der uansett) oppleves som ubetydelig. Tegninger over anlegget ligger vedlagt i prospektet og selve avtalen kan oversendes etter avtale med megler.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 5 038 kvm, Eierform: Eiet tomt. Ferdig planert tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring, tilhører Reguleringsbestemmelser or Stoa Næringsområde,
søndre og nordre del, datert 24.08.2000. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge
fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off. Tilkoblingsavgift etter gjeldene satser. Se Arendal kommune sine hjemmesider.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 8.368.374,- pr. 01.01.2023 for selskapet.
Kr. 7.208.215,- pr. 01.01.2023 for eiendommen (tomten).

Skattemessig verdi

Avskrivningsgrunnlag pr. 01.01.2023 er kr. 1.286.400,-
(Opparbeidelse av tomt for bygningsformål).

Lån i selskapet

Ingen lån i selskapet som kan overtas.

Eiendomsverdi

Kr. 10.000.000,- (Prisantydning)
Ingen dokumentavgift på kjøp av AS

Offentlige avgifter

Kr. 4 658 pr. år

Merverdiavgift

Selskapet er mva-registrert.

Budgivning

Salgsobjektet er Stoaveien 13 AS - Org.nr: 927 357 518. . Selskapet er 100% eier av eiendommen som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er". Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres

oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Salgsoppgaven i sin helhet
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062212