Iveland

Stasjonsveien 4

Byggeår
1972
Tomteareal
13 810 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Industri

Oversikt

Vatnestraum/Iveland - Påbygd produksjonslokale på 2.750 m2 med flere muligheter. Egen kontoravdeling.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Kontorer med ekspedisjon, personalrom, garderobe, wc m. : 153 m2
Limkjøkken, lager m.m. 53 m2
Produksjonshall: 2 384 m2
Verksted, Brannstasjon, Fyrrom, Kompressorrom: 152 m2

Oppvarming

Bygget er tilkoplet flisfyr som hoved oppvarming og påregnes at medfølger bygningen samt elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Beliggenhet

Beliggende i etablert industriområde på Vatnestraum i Iveland kommune. Ca. 38 km til Kristiansand og 22 km. til Vennesla. I naboområdet finnes det nærbutikk og etablert boligområde. I tillegg ligger produksjonslokalene til Voss vann og dørfabrikken i Vatnestraum like i nærheten. Jernbanen har stoppested for gods på Vatnestraum.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser for Vatnestrøm, Iveland kommune
Godkjent kommunestyret 04.09.2014 sak 43/14
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune
Arealplan-ID 20130319
Dato: 12.08.13
Revidert: 05.08.14

Viser ellers til verdivurderingen hvor reguleringsforholdene er behørig kommentert i detaljer av takstmann. Vi gjør oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4218/20/70:
30.04.2007 - Dokumentnr: 361263 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser


22.08.2023 - Dokumentnr: 896154 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.12.1971 - Dokumentnr: 102492 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4218 Gnr:20 Bnr:2


17.07.1985 - Dokumentnr: 103222 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 20, bnr. 79, 113 og 147


01.01.2020 - Dokumentnr: 1575575 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0935 Gnr:20 Bnr:70


14.12.1971 - Dokumentnr: 102493 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4218 Gnr:20 Bnr:2
Bestemmelse om vann/kloakkledning


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

8 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
207 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 300 000,-))

208 670,- (Omkostninger totalt)

8 508 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Produksjonshallen har egne innganger som følge av drift. Hallene har stor takhøyde med 7 meter under bjelke og underkant takplater på 8,9 m på den nyeste delen og lavere på eldste delen mot syd. Hallen hensyntar en spesiell produksjon så noe ombygginger må påregnes om man skal benytte lokalene til annen produksjon/- bruk.

Kontorlokalene har en normalt god standard med belegg på gulv og malte vegger. Himling er malte plater. Noe nedsatt modernitet som følge av alder og slitasje fremstår med oppgradringsbehov for å tilpasses dagens krav til komfort samt luft/kjøling mv..
Bygningsmassen har ellers et etterslep på vedlikehold.

Diverse

Verdivurdering utarbeidet av Sweco datert 20.06.2023 bør leses i sin helhet før bud inngis på eiendommen.

År 1972 Produksjonshall oppført inkludert kontor/velferds hus samt fyrrom.
Eier kjenner ikke til forurensninger i bakken.
År 1974 Produksjonshall utvidet samt delelager/og lim kjøkken
År 1978 Tilbygg for tørke
År 1979 Tilbygg for skjøteanlegg
År 1980 Ny flissilo etablert
År 1981 Produksjonshall utvidet
År 1982 Tilbygg for bandsag
År 1985 Utvidelse kontorfløy, produksjonshall, verksted og brannstasjon.
År 1988 Tilbygg for limtanker
År 1979 Tilbygg for dreieverksted.
År Ukjent: Løpende vedlikeholdt og ettersett for brukbarhet etter slitasje ut fra byggeårene. Ved omsetning av eiendommen må evnt ny kjøper selv foreta vurderinger vedr elde/slitasje og funksjon

Løsøre og tilbehør
All produksjonsutstyr som Moelven Limtre har brukt er blitt demontert og fjernet.
Det medfølger 4 traverskraner hvor en av kranene ikke er i funksjon og blir overlevert "As Is".
Foreligger kostnadsoverslag for reperasjon av kran som er skadet.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4218/20/70:
30.04.2007 - Dokumentnr: 361263 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser


22.08.2023 - Dokumentnr: 896154 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.12.1971 - Dokumentnr: 102492 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4218 Gnr:20 Bnr:2


17.07.1985 - Dokumentnr: 103222 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 20, bnr. 79, 113 og 147


01.01.2020 - Dokumentnr: 1575575 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0935 Gnr:20 Bnr:70


14.12.1971 - Dokumentnr: 102493 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4218 Gnr:20 Bnr:2
Bestemmelse om vann/kloakkledning


Info kommunale avgifter

Kr. 179 971 pr. år
Hvorav kr. 161.994,- er eiendomsskatt

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 04FEBC49-9D7D-4D90-8D9B-6E73012486B4 Kategori: