Berge - Lyngdal sentrum

Stadionveien 39

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
75 620 kr
Totalpris
2 465 620 kr
Formuesverdi
575 792 kr
Formuesverdi sekundær
2 072 851 kr
Kommunale avgifter
6 503 kr / år
Byggeår
1959
P-rom
142 ㎡
Bruksareal
216 ㎡
Tomteareal
850 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig beliggende i populært og sentralt boligområde.

Om eiendommen

Standard

Det er påstartet renoveringsarbeider i de fleste rom.
Originale tregulv på flere rom.
Badene er ikke fungerende.
Ingen kjøkkeninnredning.
Strøm og vann er avstengt grunnet påstartede arbeider.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 142 kvm, Bruksareal: 216 kvm Sekundærrom: 74 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller  74 m²  - 1. etg. 78 m²  - Loft: 64  m².
P-rom inkl:
1.etg.: Vindfang, gang, bad/vaskerom, kjøkken, soverom og 2 stuer.
Loft: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, 2 soverom og stue.
S-rom inkl.:
Kjeller: Boder

Kommentar fra takstmann:
Bygningen er under renovering. Arealmålingen er gjort etter beste skjønn i forhold til romdeling.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Rivearbeider/ renovering igangsatt.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?
Felles gang, åpen trapp til loft.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1959 i følge Lyngdal kommune.

Påkostning og modernisering

Boligen selges som et renoveringsobjekt.

Oppvarming

Det er ingen oppvarming i boligen pr. dd.
Det er pipeløp i boligen uten tilsluttet ildsted som fungerer.
Oljetanken er fjernet fra eiendommen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 09.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Nedbøying på opplettene og stedvis center.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Gjelder de eldste vinduene.

Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Innvendig > Overflater
Overflater har sterk slitasjegrad.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Veggoverflater fornyes.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Angrep av stripet borebiller (mårr). Og muggsopp på himling i kjeller.
Del av gulv i stue 2.etasje er spikret åpent.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Generell > Bad /vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad /vaskerom
Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader.
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Våtrom > Generell > Bad /vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist råte/fuktskader i overflater.
Råteskade i skillevegg mot soverom

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp.
demonterte deler

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Påvirket grunnet rivningsarbeider

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Mangler på røykvarslere

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2-AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Ovn på loft er frakoblet, ildfastplate på gulvet er fjernet. For liten og feil plate under ovn i 1.etasje.
Pipemantel er rustskadet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: slitte dører

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Revet innredning, delvis vegg overflater, skillevegg, gulvbelegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Anlegget er stengt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er avvik: rust på berederen.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

TG2- AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad /vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Rommet er nærmest revet, skillevegger er tatt ned, overflater er revet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende bemerkes:
- vann er koblet ifra.
- sikringsskap ble byttet av tidligere eier.
- oljetank på eiendommen er fjernet.
- trefiber er blåst inn i etasjeskiller kjeller/1.etasje. 
- noen vinduer er byttet at av Harald Busch (fagkyndig).

Eiendommen er revet ut innvendig pga. videre renovering.
Eiendommen har vært leid ut siden den ble kjøpt. Leies ikke ut pr. dd.
Eiendommen selges som et renoveringsobjekt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Alleen kjør inn Stadionveien på venstre side etter legesenteret. Følg veien til endes og ta til høyre ved skolen. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende bolig like ved sentrum. Kort avstand til butikker, skoler, idrettsanlegg, legesenter og andre servicefunksjoner. Ligger i et solrikt område og tomten grenser til jorde mot vest.

Tomt

Areal: 850 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flat tomt med asflatert tun, gresslagt område og noe beplantning.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og grensejustering. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. En evt. arealavvik ved senere oppmåling må aksepteres av kjøper.

Deler av kommunal vei ligger på eiendommens sørside. Naboeiendommen 168/392 har tinglyst veirett over eiendommen for å komme til sin eiendom.
Det påviler også bruksrett til flere eiendommer på den kommunale veidelen, se tinglyst veirett.

Parkering

På egen eiendom.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Rommene er i hovedsak revet og samsvarer ikke med original innredning. Ved endring fra opprinnelige tegniner oppfordres kjøper om å ta kontakt med kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Eiendommen er registrert med en bruksenhet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse/ gang-/sykkelvei og annen veggrunn - grøntareal, tilhører reguleringsplan Berge skole- og idrettsområde 168/76, datert 13.06.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 3076 Tinglyst: 19.08.1988 - bestemmelse om veg
Dagboknr.: 671 Tinglyst: 18.03.1975 - bestemmelse om veg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunndata
Dagboknr.: 123881 Tinglyst: 02.09.2005 - grensejustering

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har tidligere vært leid ut. Leies ikke ut pr. dd. da boligen er ubeboelig.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 75 620,- (Omkostninger totalt) 2 465 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 503 pr. år Avgiften inkluderer avgifter for avløp, feiing, renovasjon og vann. Da eiendommen ikke har vært bebodd i senere tid, er kommunale avgifter lavere enn normalt.

Eiendomsskatt

Det er pr. dd. ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Formuesverdi

Primær: Kr. 575 792,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 072 851,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Stadionveien 39, Gnr. 168 Bnr. 132 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Boligen selges som fremvist med inventar som er på visning.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0113

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0113. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060912