Kristiansand-Lund/Justvik

Spireaveien og Humleveien

Prisantydning
2 700 000 kr
Totalpris
2 700 000 kr
Tomteareal
637 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Justneshalvøya - siste tomtefelt i bydelen - fantastiske solforhold og nydelig utsikt- 27 ledige eneboligtomter

Beliggenhet

Adkomst

Enkel kjøreadkomst via Spireaveien - kjør helt til endes og dermed er man på tomtefeltet. Se for øvrig kartmateriell i Finn-annonse.

Beliggenhet

Justneshalvøya er for mange kjent som Barnas Bydel - en tittel som forplikter, men som beboerne i området med stolthet påberoper seg.

Felt C4 er bydelens siste eneboligfelt, og kan beskrives med den fineste beliggenheten spesielt hva angår utsikt og solforhold. Her er det sol fra tidlig morgen til sene kvelden. C4 ligger sydvendt til på halvøya, med flott utsikt mot Topdalsfjorden og Gillsvann.

I området kan man boltre seg på hele 29 lekeplasser, padel tennis og 5 badeplasser. Her er det også busstopp samt Havlimyra ungdomsskole. Barneskoler på Fagerholt og Justvik. Det er for øvrig matvarebutikker og treningssentre på vei til området fra sentrum (Fagerholt). Like nedenfor er Justneshalvøyas eget turområde, som er tilkoblet tomtefeltet «Trollstien»- en flott turløype med overraskelser som barna elsker. Du kan gå på egen sti fra feltet til badeplassen i "Humlebukta" på 2 minutter og på 3 minutter til båtplasser i Eidsbukta. Jegersbergs nydelige turområde med lysløype er for øvrig en kort gåtur unna.

Tomt

Tomtene er matrikulert og tildelt gnr/bnr: Gnr.37, bnr. 1151,1152, 1153, 1154, 1155,1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,1164, 1166, 1167, 1170, 1171, 1174, 1175, 1176,1177, 1178, 1187, 1189 og 1190 i Kristiansand kommune.Arealet for den enkelte tomt fremkommer på tomtekartene i salgsoppgaven. Arealene på tomtene er i hht. Kommunes matrikkel.

Tomt 1 - Spireaveien 40
Tomt 2 - Spireaveien 42
Tomt 4 - Spireaveien 46
Tomt 5 - Spireaveien 48

Tomt 13 - Spireaveien 45
Tomt 14 - Humleveien 4
Tomt 15 - Humleveien 6
Tomt 16 - Humleveien 8
Tomt 17 - Humleveien 10
Tomt 20 - Humleveien 16
Tomt 21 - Humleveien 18
Tomt 24 - Humleveien 24
Tomt 25 - Humleveien 26
Tomt 27- Spireaveien 41
Tomt 28 - Spireaveien 43

Tomt 29 - Spireaveien 3
Tomt 30 - Spireaveien 5
Tomt 31 - Spireaveien 7
Tomt 32 - Spireaveien 9
Tomt 33 - Spireaveien 11
Tomt 34 - Spireaveien 13
Tomt 35 - Spireaveien 15
Tomt 36 - Spireaveien 17
Tomt 37 - Spireaveien 19
Tomt 38 - Spireaveien 21
Tomt 39 - Spireaveien 23
Tomt 40 - Spireaveien 25

Tomtene leveres grovplanert «som den er» med vei og tekniske anlegg fremført inn på tomten. Kjøper må selv bekoste ytterligere opparbeidelse i henhold til gjeldende bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen for området før kjøp inngås. Det er ingen byggeklausul på tomtene.

Priser fra 2.700.000,- til 5.250.000,-

Parkering

For parkeringskrav for den enkelte tomt henvises til reguleringsplanens bestemmelser. Reguleringsplanen fås ved henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

For området gjelder Plan nr. 1004 «Justneshalvøya, felt C4, Detaljregulering» datert 25.05.2021/revidert 16.12.2022. Godkjent av bystyret 17.11.2021. Mindre endring godkjent plan og bygningssjefen 21.12.2022. Reguleringsplanen fås ved henvendelse megler og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Vei / Vann / Avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Området har mulighet for tilkobling til fiberbredbånd fra Altibox, informasjon kan leses på tomteutbyggers hjemmeside: justneshalvoya.no/for beboere.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer
hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Ingen servitutter er registrert på eiendommene. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Odel

Er ikke aktuelt

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Omkostninger pr. tomt:
  • Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
  • Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
  • Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
  • Gebyr for opprettelse av grunneiendom kr. 17.850,-
  • Tomteoppdelingsgebyr kr. 5.500,-
  • Avgift velforening kr. 1.000,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter og byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer.  Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen. Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Offentlige avgifter

Utlignes ved ferdig bebyggelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spireaveien og Humleveien, Gnr. 37 Bnr. 1151 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Konferer eiendomsmegler om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

For tomtevisning ta kontakt med prosjektmeglere Tor Even Kristensen og Mariann Thomassen.

Overtagelse

Tomtene er klare til overtakelse på kort varsel.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Tomtene selges til fastpris. Benytt skjema «Kjøpetilbud til fastpris», som fås ved megler. Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3067110