SVENNEVIK

Spangereidveien 1023

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 748 120 kr
Formuesverdi
487 091 kr
Formuesverdi sekundær
1 753 528 kr
Kommunale avgifter
6 163 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
92 ㎡
Bruksareal
183 ㎡
Tomteareal
1 129 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med integrert garasje | Nydelig sjøutsikt | Båtplass

Om eiendommen

Standard

Boligen er løpende vedlikeholdt gjennom årenes løp. Yttertaket er skiftet på 2000 tallet (antatt ca 2005). Ellers er det behov for oppgraderinger.
Se ellers tilstandsrapport for mer informasjon.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 183 kvm, Sekundærrom: 91 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 92 kvm, P-rom: 92 kvm.
P-rom inkl.: Gang, trapperom, stue, kjøkken, 3 soverom og bad.

- Kjeller -
BRA: 91 kvm, S-rom: 91 kvm.
S-rom inkl.: Gang, garasje og bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Det gjøres oppmerksom på at det er påvist synlig tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift; Branntetting i garasje mot oppholdsrom er ikke gasstettet etter dagens forskrifter. Videre er takhøyde i kjeller 2,20 m som er under dagens standard for varig oppholdsrom.

Byggeår og byggemåte

1968 ifølge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

2005 (modernisering): Nytt yttertak. Årstall er antatt ifølge arvinger.

Oppvarming

Oppvarming via varmepumpe i stue og for øvrig elektrisk oppvarming.
Mursteinspipe uten innerrør og med kamin plassert i stue. Ifølge arvinger har ikke pipe vært i bruk siden forbud mot oljekaminer
tredde i kraft i 2020.  Det står igjen dagtank i trapperom men tilførsler mot kamin er brutt.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det følger båtplass med eiendommen. Denne ligger på eget gårds- og bruksnr. (6/502  av gnr 435 bnr 201). Båtplassen er merket med nr 10. Se også bilde bak i salgsoppgaven.
Båtplassen ligger på en rekke med utriggere og har en bredde på ca 2,9 meter (lysåpning) og en lengde på ca 6,2 meter.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Arne Vinsjevik den 13.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger i ett spredt boligområde i Svennevik mellom Vigeland og Spangereid i Lindesnes kommune. Ligger sørvestvendt med gode solforhold. Det er ca. 10 minutters kjøretur til Spangereid med Båly hotell og Spangereidkanalen. Det er ca. 10 minutters kjøretur til Vigeland med barne og ungdomsskole, butikker og kulturtorv. Eiendommen er opparbeidet med asfaltert innkjørsel. Boligen er bygget i 1968 og har stort sett referanser fra byggeår med unntak av taktekke. Boligen fremstår på befaringsdagen som godt ivaretatt gjennom årene."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Utvendige bygningsdeler er stort sett fra byggeår unntatt yttertak.
- Det er lavt rekkverk på balkong ved stue.
- Drenering fra byggeår.
- Det er påvist fuktinntrengning i kjeller.
- Våtrom står foran full oppgradering.
- Innvendige vann og avløpsnett fra byggeår.
- Innvendige overflater stort sett fra byggeår.

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Ryddig og godt ivaretatt eiendom med asfaltert oppkjørsel og belegningsstein ved inngang.
- Gode parkeringsforhold på eiendommen.
- Gode sol og utsiktsforhold.
- Garasje integrert i bolig.
- 3 soverom.
- Kjeller med potensiale

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:

Tomteforhold > Septiktank:
Det er etablert septiktank i betong i hagen på nedsiden av boligen. Denne tanken er ikke i bruk etter at det ble etablert kommunalt avløpssystem. Nytt avløpsrør til kommunalt koblingspunkt går direkte via denne septiktanken. Tank er ikke i bruk og er ikke videre vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Ingen registrert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vigeland: Kjør rv 460 (Spangereidveien) mot Lindesnes fyr. Følg denne veien til man kommer til Svenneviksbukta. Passer innkjørselen til Svennevik. Boligen ligger på høyre side ca 200 meter etter innkjørsen til Svennevik.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren .

Beliggenhet

Eiendommen har en usjenert beliggenhet nær etablert boligområde på Svennevik i Lindesnes kommune. Området er svært barnevennlig med gangavstand til blant annet lekeplass, ballbinge og barnehage. Kort avstand til sjøen og båthavna. Til Spangereid er det ca 6 km. Her finner man blant annet barneskole, idrettsanlegg og dagligvarebutikk. Til Vigeland er det ca 11 km. Avstanden til Mandal er ca 23 km.

Tomt

Areal: 1 129 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten er veletablert og pent opparbeidet med  asfaltert oppkjørsel, blomsterbed, forstøtningsmurer og flott hage. Deler av utkjørsel ligger på flere naboeiendommer. Iflg eiendomskartet/matrikkelbrevet er dette gnr 435 bnr 5, gnr 436 bnr 3 og gnr 542 bnr 22.  Det har ikke lykkes megler å oppdrive dokumentasjon på en formell vegrett, men utkjørselen har vært anlagt siden 1968 og er godkjent av Statens vegvesen.

Parkering

Parkering i garasje og på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert, men avsatt til "boligbebyggelse, framtidig" (1.014 kvm) og "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende" (115 kvm), tilhørende kommuneplanens arealdel 2019-2030 datert 05.09.2019 (PlanID: 1029201910).

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og avløp. Privat vann fra brønn på egen eiendom. Vannledningstikk til kommunalt påkobling ligger iflg eierne/arvingene
ved innkjørsel til bolig. Pålegg om tilkobling?

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1974/1164-1/39  Erklæring/avtale 24.04.1974
Bestemmelse om kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Se tilstandsrapport.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 120,- (Omkostninger totalt) 1 748 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 163 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.090,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 487 091,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 753 528,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spangereidveien 1023, Gnr. 435 Bnr. 28 og Gnr. 435 Bnr. 201 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Gunda Helene Johansen's bo v/fullmektig Mona Gunhild Johansen Helland.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr (50 år gammel).

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0176

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0176. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 690 000,-) (Kr.54 080) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.82 700)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3064953