Boligfelt i Risør

Solvik Terrasse

Prisantydning
590 000 kr - 990 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
Tomt nr 1 590 000 kr
Tomt nr 10 600 000 kr
Tomt nr 11 600 000 kr
Tomt nr 12 790 000 kr
Tomt nr 13 750 000 kr
Tomt nr 14 700 000 kr
Tomt nr 15 650 000 kr
Tomt nr 16 650 000 kr
Tomt nr 17 800 000 kr
Tomt nr 18 750 000 kr
Tomt nr 19 850 000 kr
Tomt nr 2 590 000 kr
Tomt nr 20 950 000 kr
Tomt nr 24 990 000 kr
Tomt nr 25 900 000 kr
Tomt nr 27 800 000 kr
Tomt nr 4 690 000 kr
Tomt nr 5 600 000 kr
Tomt nr 6 600 000 kr
Tomt nr 7 650 000 kr
Tomt nr 8 650 000 kr
Tomt nr 9 590 000 kr

Oversikt

Solvik terrasse - 27 solrike boligtomter på Viddefjell i Risør - Fantastisk utsikt - Ingen boplikt

Beliggenhet

Beliggenhet

Se kart. Området er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Interne veger på området vil være private. Strøm, vann/avløp og fiber vil bli lagt inn til hver tomtegrense.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til Boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Caspersens vei 81, ikrafttredelse 14.12.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Følgende fremkommer av reguleringsplan:
Alle boenheter skal ha hovedetasje som tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet. Utomhusarealer skal gis en god estetisk utforming som ivaretar et naturlig preg, ved bruk av naturlige byggematerialer og med vekt på gode løsninger for universell utforming. Alle boenheter skal ha tilgang til tilgjengelig uteoppholdsarealer.

Det tillates oppført konsentrert boligbebyggelse og leilighetsbygg med tilhørende anlegg i formålsområdet. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Hovedetasjen for hus skal ha en høyde som er 0,3 meter over tilstøtende veiareal. Det tillates høydejustering både opp og ned på 0,5meter. Maks tillatt gesimshøyde er 7,5 meter og maks mønehøyde 9,5 meter. Høyder skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Ved skrånende terreng tillates også underetasje som boligdel. Bebyggelsen skal utføres med fasader av trepanel, tegl, naturstein og glass.

Tomteområdet er inndelt i felt som har følgende % BYA:
Felt B1: 40 %
Felt B2: 40 %
Felt B5: 40%
Grad av utnyttelse skal regnes av boligareal og garasje. Veiareal og parkeringsareal som vist på reguleringskartet, samt overbygget renovasjonsanlegg skal ikke medtas i beregningen av grad av utnytting.

Det skal anlegges felles renovasjonsanlegg for oppstilling av avfallsbeholdere og beholdere for materialer til gjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. Det skal avsettes og opparbeides tilstrekkelig plass til forskriftsmessig avhenting av avfall og materialer til gjenvinning. Detaljutforming skal gjøres i samråd med Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA).

Det skal utarbeides utomhusplan for utomhusarealer på terreng i målestokk 1:500/1:200. Denne skal innsendes sammen med søknad om igangsettelse. Ved trinnvis utbygging skal utomhusplaner omfatte de respektive felt. Planen skal vise beplantning, terrengbehandling med høyder, atkomst, private soner, arealer for lek og opphold, møblering, gangveier, sykkelparkering, belysning, eventuelle tekniske anlegg, overvannstiltak og stigningsforhold. Utomhusområder for de respektive felt skal være ferdig opparbeidet i henhold til plan før midlertidig brukstillatelse gis.

Atkomstvei til det respektive utbyggingsområdet må være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til nye boenheter. Renovasjonsløsning skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til nye boenheter. Vann- og avløpsplan med overordnet plan for håndtering av overvann, skal godkjennes av Risør kommune før det gis rammetillatelse for boliger. Senest et år etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse for boliger skal tilhørende uteområder være opparbeidet i tråd med utomhusplanen. Nærmeste lekeplass skal være ferdig opparbeidet med lekeapparater nor første bolig får midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Atkomstvei til utbyggingsområdet må være ferdigstilt og innfri kravene i HB 100, før anleggstrafikk for opparbeidelse av området starter. Frisiktsonene skal være ryddet i samsvar med §5.5.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/349:
09.08.2007 - Dokumentnr: 635570 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

13.01.2010 - Dokumentnr: 25514 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

21.12.2016 - Dokumentnr: 1185878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654
Gjelder denne registerenheten med flere

21.07.1983 - Dokumentnr: 2676 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:10

04.10.2013 - Dokumentnr: 846739 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:14 Bnr:635

01.01.2020 - Dokumentnr: 784836 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:349

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysingskostnader ved overskjøting av tomten utgjør dokumentavgift 2,5% av tomtepris, samt tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- og panteobligasjon m/attestgebyr kr. 727,-.
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Risør kommune. Eiendomsskatten er på 4 promille for 2023.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/349:
09.08.2007 - Dokumentnr: 635570 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

13.01.2010 - Dokumentnr: 25514 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

21.12.2016 - Dokumentnr: 1185878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654
Gjelder denne registerenheten med flere

21.07.1983 - Dokumentnr: 2676 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:10

04.10.2013 - Dokumentnr: 846739 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:14 Bnr:635

01.01.2020 - Dokumentnr: 784836 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:349

Info kommunale avgifter

Det er per i dag ingen kommunale avgifter på de ubebygde tomtene. Når tomtene bebygges fakturer også kommunen for kommunale avgifter.
Risør kommune sine nettsider opplyser om følgende priser for 2023:
Abonnementsgebyr vann kr. 1875,- inkl. mva
Abonnementsgebyr avløp kr. 2612,50,- inkl. mva
Vann per m3 kr. 9,19,- inkl. mva
Avløp per m3 kr. 18,75,- inkl. mva.
Feie- og tilsynsgebyr kr. 387,50,- inkl. mva.
Vannmålerleie per år kr. 375,- inkl. mva.
Tilknytningsgebyr vann kr. 9187,50,- inkl. mva.
Tilknytningsgebyr avløp kr. 9187,50,- inkl. mva.
Eiendomsskatt 4 promille
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler kr. 625,- inkl. mva.

Gebyr for renovasjon faktureres fra RTA. RTA sine nettsider opplyser om følgende kostnader for 2023 for type abonnement helårs, 140-normal kr. 4.331,- inkl. mva.
Produktnummer: 617FD443-A946-427D-A9F3-7F23DAFC5479 Kategori: