Glastadheia

Solbergfaret 3

Prisantydning
700 000 kr
Omkostninger
18 500 kr
Totalpris
718 500 kr
Tomteareal
1 003 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Flott utsiktstomt på Glastadheia - Meget gode solforhold - Ingen byggeklausul

Beliggenhet

Adkomst

Fra E-18 ved avkjørsel til Tvedestrand. Følg veien gjennom 1. rundkjøring, og ta av til høyre i rundkjøring nr. 2, Kloppemyrveien. Følg denne veien til ny rundkjøring, hvor du tar av mot venstre på Ytre vei. Følg denne veien til avkjørsel mot høyre, Gladstadheia, og følg veien Glastadkleiva opp i feltet, og ta til høyre ned mot Solbergfaret. Tomten ligger på venstre hånd like rundt svingen.

Beliggenhet

Beliggende meget solrikt til i et etablert boligområde, med flott utsikt utover Tvedestrandsfjorden. Fra Tvedestrand sentrum/skoler/barnehage er det ca. 2 km.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp i veien på nedsiden av tomten. Avgifter for tilkobling av offentlig vann og kloakk iht til kommunens satser vil tilkomme.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Glastadstykket, datert 16.06.1998. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/32/128:
16.02.2018 - Dokumentnr: 446257 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:32 Bnr:129
Rett til å sprenge og planere del av tomt


17.03.2022 - Dokumentnr: 302934 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479723 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:32 Bnr:119


01.01.2020 - Dokumentnr: 912273 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:32 Bnr:128


16.02.2018 - Dokumentnr: 446257 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:32 Bnr:129
Rett til å sprenge og planere del av tomt


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 700 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 18 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Tomten er ubebygd. Det er ingen byggeklausul på tomten, og kjøper står derfor fritt til å velge hvilken husleverandør han måtte ønske. Selger har imidlertid utarbeidet tegninger som passer til tomten. Tegninger kan benyttes dersom selger får arbeidet med oppføring av boligen.

Diverse

Selger av tomten har tegningssett for bolig tegnet til tomten. Tegningene kan medfølge i handelene dersom GH Bygg og Stillasutleie velges som husleverandør på tomten. Ved interesse for dette, be megler om kopi av tegninger.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/32/128:
16.02.2018 - Dokumentnr: 446257 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:32 Bnr:129
Rett til å sprenge og planere del av tomt


17.03.2022 - Dokumentnr: 302934 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479723 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:32 Bnr:119


01.01.2020 - Dokumentnr: 912273 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:32 Bnr:128


16.02.2018 - Dokumentnr: 446257 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:32 Bnr:129
Rett til å sprenge og planere del av tomt


Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt p.t.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: E11E7234-7884-46C9-A669-94D4C4AA83A7