Lindesnes

Snik Nord

Prisantydning
9 700 000 kr
Omkostninger
258 170 kr
Totalpris
9 958 170 kr
Tomteareal
196 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Reguleringsplan med 97 eneboligtomter

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

55-20-0009

Adresse med betegnelse

Snik Nord, Gnr. 355 Bnr. 250 i Lindesnes kommune.

Beliggenhet

Feltet ligger ca 4 km fra Vigeland sentrum, hvor man finner dagligvarebutikker, skoler, barnehager m.m.

I kort gangavstand fra eiendommen finner du Snigssanden og Underøy med flotte sandstrender og rekreasjonsområder. Videre er det tursti opp til Mågevannet som ligger på heia på toppen av feltet.

Adkomst

Fra Mandal: kjør E39 til Vigeland. I Vigeland sentrum tar du 460 mot Lindesnes Fyr. Følg veien ca 4 km. Like ved Audnastrand Leirsted på høyre side av veien ligger feltet . Feltet er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Næringstype

Boligtomt Selveier

Eierform

Selveier

Diverse

Ved inngåelse av avtale med ny eier vil området fradeles for selgers regning.

Det er totalt 8 grunneiere på feltet Snik Nord. Det er inngåt avtale mellom grunneierne om regulering og utbygging av Snik Nord, samt avtale om gjensidig veirett, gjensidig rett bruk av tekniske anlegg og strømledninger. Disse avtalene er tinglyste på de respektive grunneieres eiendommer.

Avtale med Lindesnes kommune.:

Det er inngått avtale mellom grunneierne i Snik Nord og Lindesnes kommune ang opparbeidelse av infrastruktur. Kopi av avtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Utbyggingsavtale:

Ny eier må inngå utbyggingsavtale med Lindesnes kommune. Forslag til standard avtale ligger vedlagt prospektet.

Ny innkjørsel og fortau:

Grunneierne har forhandlet grunnavståelse for fremtidig fortau/gang- og sykkelsti, samt ny innkjørsel til feltet med de fleste grunneierne langs fylkesveien.

Det er ikke inngått avtale med gnr 355 bnr 157. Ny eier må inngå avtale med nåværende eier av bnr 157.

Kopi av inngåtte avtaler kan fås ved henvendelse til megler.

Det må i tillegg inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Forslag til standard avtale ligger bak i prospektet.

Tomt

Eierform: Eiet tomt Tomten/feltet skal fradeles for selgers regning. Utbyggingsområdet er på ca 196 dekar og kan bygges ut med 97 eneboligtomter.

Reguleringsplan

Feltet er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan 88 Snik Nord, datert 02.06.03, sist revidert 21.04.2015. Hele planen og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Snik Nord består av totalt 97 eneboligtomter i tillegg til de eksisterende boligene som er innlemmet i planen.

Ny gang- og sykkelsti fra Rødberg til Snik er under opparbeidelse. Foran planen Snik Nord er det regulert inn fortau som iflg. rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene kan utsettes til 40 boliger er godkjente.

Reguleringsplan og bestemmelser ligger bak i prospektet. Kontakt megler for mer informasjon.

Videre er det også vedtatt en ny reguleringsplan Snigsmoen rett sør for feltet Snik Nord. Se kart bak i prospektet og kontakt megler for mer informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Området skal tilkobles offentlig vei, vann og avløp. Dette bekostes av ny eier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Formuesverdi

Ikke fastsatt

Prisantydning og omkostninger

9 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 242 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 700 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 258 169,50 (Omkostninger totalt) 9 958 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Kontraktsforbehold

Betaling av kjøpesummen:

Fullt oppgjør ved overtakelse.

Selger kan imidlertid diskutere en trinnvis innbetalng av kjøpesummen i forhold til utbyggingstakten i området.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner m.m.
- Eventuelt andre vedlegg
Varenummer: 3035436