Vennesla

Smååsane

Prisantydning
870 000 kr
Totalpris
870 000 kr
Tomteareal
701 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrike eneboligtomter på Smååsane

Om eiendommen

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vennesla sentrum følg Bruvegen mot Moseidmoen og følg videre inn på Drivenesvegen. I rundkjøringen ta 2. avkjørsel til Smååsane. Følg veien helt til toppen og forbi barnehagen. Det nye tomteområdet ligger rett frem.

Beliggenhet

Tomtene ligger solrikt til på Smååsane - flere med utsikt over Venneslafjorden. Flotte turområde like utenfor døra, sommer som vinterstid. Barnehage finnes i umiddelbar nærhet, kort avstand til skole og idrettsplass, samt Vennesla sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand til butikk, treningssenter og strand med bademuligheter m.m.

Tomt

Eneboligtomtene varierer fra ca. 506 - 701m². Alle tomter vil ha gode solforhold og nær tilgang til grøntarealer. Noen av eneboligtomtene vil også få flott utsikt til Venneslafjorden.

Arealet som er opplyst i prislisten som vedlegg til salgsoppgave er i hht reguleringskart. I forbindelse med fremtidig oppmåling kan det forekomme noe arealavvik i forhold til hva som er oppgitt på reguleringskartet. Kjøper aksepterer eventuelle avvik ved endelig oppmåling på +/- 5 %.

Tomtene leveres ferdig grovplanert med teknisk anlegg fremført til tomtegrense. Plassering av hus med byggelinje og høyde fremkommer av bebyggelsesplan som følger vedlagt i salggsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at flere av tomtene strekkers seg ut i friluftsområder, se vedlagt bebyggelsesplan.

Tomtene fradeles og oppmåles, og får tildelt eget gnr. og bnr. ved overtagelse.

Hellvik Hus Søgne AS har byggeklausul på 2/3 av tomtene, se prisliste for oversikt over hvilke tomter som er med og hvilke som er uten byggeklausul. Tomtene leveres grovplanert og kjøper står fritt til valg av grunnentreprenør og murer til tross for byggeklausul. Ta kontakt med Hellvik Hus AS for mer informasjon. Det anbefales likevel å benytte Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS for videre grunnarbeid og planering.

Parkering

Frittliggende garasje kan kun oppføres i en etasje med maks grunnflate på 50 kvm og mønehøyde målt fra ferdig gulv ikke overstige 5,5 meter. Kvist tillates ikke.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomteområde ligger i regulert områder under detaljregulering Smååsane felt D- H, dat. 30.11.2015 samt reguleringsplan for Smååsane, sist rev. 11.01.2007.
Pbl § 25.1-7, Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgrad for tomtene er maks BYA 35% for eneboliger i området BG 1-2, og maks BYA 40% for områdene BG 1-3, BG 2-1, BG 2-2, BG 2-3, 40% for rekkehus og 4-mannsboliger. Mønehøyde skal ikke overstige 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Bebyggelse angitt med U.etg. kan ha underetg. for å ta opp høydeforskjellen på tomten.
På tomt 33 i område BG2-2 ligger krav til overløp av flomvann. Terrenget skal arronderes skli at flomvann får fritt løp over eiendommen. For øvrig vises til reguleringsplan med kart for ytterligere detaljer.
For øvrig vises til reguleringsplan med kart for ytterligere detaljer.
Dersom kjøper velger å søke om å bygge flermannsbolig, eller enebolig med utleiedel som skal seksjoneres er det avtalt at selger skal ha et tilleggsvederlag på kr 150.000,- pr ekstra bolig enhet eller tomt. Evnt ekstra tilkopling av vann/kloakk, grensejustering, kartforetning etc betales av kjøper.

Vei / Vann / Avløp

Alle tomter tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Tilkoplingsavgift for vann og kloakk betales av kjøper, og er for tiden kr 41 250,- i Vennesla Kommune. Det tas forbehold om endring i de offentlige gebyrer.

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kjøpers totale omkostninger ved kjøp i tillegg til kjøpesum:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum kr. ...
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysnings- og attestgebyr pr. obligasjon kr. 585,-
Tomteoppdelingsgebyr kr. 22 000,-
Tinglysningsgebyr av matrikkelbrev kr. 585,-
Opparbeidelse av tomten utgjør (kr. 220.000,- for trinn 2 A og kr. 250.000 for trinn 2 B).

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoblingsavgifter/byggesaksgebyrer etter de til enhver gjeldende kommunal retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending.
Se www.vennesla.kommune.no for nærmere informasjon.

Offentlige avgifter

Vil tilkomme når tomtene blir bebygd.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Smååsane, Gnr. 23 bnr. 696 i Vennesla kommune

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Tomtene er skiltet/nummerert og kan besiktiges av kjøper på egenhånd eller etter avtale med megler/selger.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-15-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristina Omdal

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3005744