Skarstein

Skremmestø

Prisantydning
850 000 kr
Omkostninger
22 420 kr
Totalpris
872 420 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
4 600 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

BUD FORELIGGER! 4 fritidstomter selges samlet med mulighet for endring til 6 tomter.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Ubebygd

Beliggenhet

Adkomst

Fra E-39 ta av mot Farsund eller Lyngdal.

Midt mellom Farsund og Lyngdal på F43 tar man av mot Bjørnevåg/Tranevåg og Farsund Resort. Etter Farsund Resort ta til høyre mot Tranevåg. I T-krysset på Skarstein ved sjøen, ta til høyre. Følg veien videre et lite stykke og ta inn til høyre mot Skremmestø. Ta deretter første vei til venstre, tomtene ligger på venstre side merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Skremmestø ligger ved Lyngsvågfjorden i Farsund kommune. Lyngsvågfjorden kan skimtes fra tomtene.

Farsund er en turistby, med mye liv på sommeren. På sommeren byr byen på mange aktiviteter for både voksne og barn. Et populært sted - Bjørnevåg med Farsund Resort - ligger i en fjordarm, rett i nærheter. Turmulighetene både til lands og til vanns er mangfoldige. For mer informasjon, se www.sorlandskysten.no.

Kysten rundt eiendommen er kjent for de mange gode fiskeplassene. Her kan man fiske mange typer fisk, sjøkreps, hummer og krabbe. Havet byr på mange muligheter. Når sommeren slår til for fullt, er sjøområdene i nærheten, ypperlig for alle typer sjøsportsaktiviteter.

I Farsund, er det et aktivt dykkermiljø, som undersøker den spennende sjøbunnen. Rundt i Farsunds farvann, ligger det bl.a. flere skipsvrak.

Eiendommen ligger ca. midt i mellom Farsund og Lyngdal sentrum. Farsund har mye å tilby med bl.a. Amfi Nordkapp kjøpesenter og bysentrummet med flere fasiliteter og restauranter. I nabokommunen Lyngdal, ligger det populære Sørlandsbadet, samt et aktivt handelssentrum og handelspark.

Eiendommen ligger ca. 2,5 times kjøretur fra Stavanger, og ca. 1,5 time fra Kristiansand.

Tomt

Areal: 4 600 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene ligger tilbaketrukket ca. 600 meter i luftlinje fra sjøen. På tomtene ligger det mye sprengt masse for videre opparbeidelse. Tomtene ansees å være grovplanert.

Det foreligger matrikkelbrev på hver tomt med følgende mål:
gnr. 134 - 1147,6 kvm
gnr. 135 - 1304,7 kvm
gnr. 136 - 993,9 kvm
gnr. 137 - 1154,4 kvm.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Skarstein Ytre, datert 15.09.1998. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Hver tomt tillates bebygd med inntil 85 kvm (BYA) inkludert anneks/uthus.
Se reguleringsbestemmelsene for utfyllende informasjon.

Det foreligger en godkjennelse fra 26/05-2010 om å dele tomtene til 6 tomter med intern felles atkomstvei. Vedtaket ligger ved i prospektet.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei.
Det må påregnes kostnader for vedlikehold og brøyting av vei. Stipulert til ca. 2500,- pr. tomt pr. år.

Vann og avløpsanlegg må etableres.

Ihht. tinglyst erklæring har tomtene rett til å ha ledninger og anlegg for vann, kloakk og strøm på hovedbruket 239/6. Evt. påkoblingskostader har ikke megler oversikt over.

Når hyttene er bebygd må det påregnes en velkostnad på ca. 3000,- pr. hytte for drift og vedlikehold av felles anlegg.

Det ligger ikke strøm til tomtegrensene. Her må evt. Agder Energi kontaktes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser/rettigheter som følger eiendommen:
2009/762995-1/200  Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om parkering
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Det medfølger rett til 5 båtplasser med parkering i Skarsteinsbukta.
Ved bebygd hytte skal det betales vederlag pr. båtfeste og pr. båtplass. Grunneier er i følge erklæringen ansvarlig for opparbeidelse, og bestemmer om plassene skal tilbys som båtplasser/båtfeste.
Interessenter må sette seg nøye inn i avtalen før evt. budgivning.

Det har kommet informasjon til megler som medfører at det er uvisshet vedr. båtplassene. Det vil bli kjøpers ansvar og risiko evt. å finne ut av båtplassene og rettighetene som er på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 22 420,- (Omkostninger totalt) 872 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skremmestø, Gnr. 239 Bnr. 137 og Gnr. 239 Bnr. 134 og Gnr. 239 Bnr. 135 og Gnr. 239 Bnr. 136 i Farsund kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Tomtene kan besiktes på egenhånd.

Finn.no: Visningstekst

Tomtene kan besiktes på egenhånd.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0118

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/61-21-0118. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053298