Kristiansand-Øst

Skibåsen 32A

Byggeår
1983
P-rom
383 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Godt plassert lagerseksjon i Sørlandsparken - mulighet for kombinert lager/kontor

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Lyse lagerlokaler med gode muligheter for lagring eller en kombinasjon lager/kontor

Oppdragsnummer

9-22-0165

Utleieobjekt

Skibåsen 32A, Gnr. 63 Bnr. 511 Snr. 2 i Kristiansand kommune.

Utleier

Harilastiftelsen Håp
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt plassert i Sørlandsparken.

Byggeår

1983 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Ca. 33 kvm med kontor, oppholdsrom og toalett
Ca. 350 kvm med lager

Innhold

Innhold

Kjørerampe inn til en ca. 2.30 meter høy kjøreport.
Ett større lagerrom ca. 350 kvm. Fra 2.5-2.75 meters høyde. Vinduer på to sider.
En avskilt kontordel, ca 33 kvm. Her her det mulighet for kontor/opphold el.

Diverse

Felleskost er estimert til ca. 3000 per år.

Parkering

På kjørerampe ellers 2-3 parkeringsplasser nede rundt bygningsmassen.

Oppvarming

På toalett er det varmekabler. Ellers elektrisk oppvarming.

Vilkår og betingelser

Tomt

Fellestomt

Leiekontrakt

Settes opp sammen med utleier.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/kontor/industri, tilhører reguleringsplan 893Sørlandsparken/Næringsparken, datert 22.06.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1982/7541-3/93 BESTEMMELSE OM VEG
02.07.1982 Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: KNR:4204 GNR:63 BNR:511
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Etter avtale. Kontakt megler for mer info

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Snorre Myhre på tlf. 97 58 61 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Snorre Myhre, tlf. 97 58 61 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066903