Lindesnes - Frøysland, Øvrebyen, Buøya

Skarvøyveien 18

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Byggeår
2002
Bruksareal
174 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kontorseksjon med god standard og sentral beliggenhet

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Flott kontorseksjon med sentral beliggenhet og direkte adkomst til parkeringsarealer. Seksjonene er i dag fullt utleiet, men arealet utleiet til NAV blir ledig fra 31.12.2021

Oppdragsnummer

9-21-0052

Salgsobjekt

Skarvøyveien 18, Gnr. 160 Bnr. 686 Snr. 2 og Gnr. 160 Bnr. 686 Snr. 3 i Lindesnes kommune.

Beskrivelse av selskapet

Byporten Holding AS, org nr 896 097 962 er ett SPV med eiendommene gnr 160, bnr 686, snr 2 og 3 som eneste vesentlige aktiva. Eier ønsker å selge 100% av aksjene i selskapet.

Selger

BRG Eiendom AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral og god beliggenhet i Mandal sentrum, parkering i samme bygg, Amfi kjøpesenter rett over veien og stor Coop butikk i 1 etasje. Enkel adkomst via gate eller parkeringsanlegg.

Næringstype

Kontor og butikkarealer

Eierform

selveier

Byggeår

2002 i følge Lindesnes kommune.

Bygninger og byggemåte

Hovedsaklig tre

Areal

Arealene fordeler seg følgende
1 etasje 174 kvm inkludert fellesareal
2 etasje 768.4 kvm inkludert fellesareal

Innhold

Innhold

1 etasje: Felles adkomst med trappegang og heis.
Forretningslokale, 4 kontorer, kjøkken og allrom, toalett med dusj, bod og lager
2 etasje : Felles adkomst med trappegang, heis og direkte sluse til parkeringsanlegg.
Kontorlokaler med gang, garderobe, to toalettkjerner, enkeltkontorer, møterom, stillerom og åpent kontorlandskap.

Standard

Lokalene holder normalt god utleiestandard.

Parkering

Mulighet for parkering i tilstøtende parkeringsanlegg.

Oppvarming

Hovedsakling elektrisk

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Ligger i vedleggshefte som følger prospektet

Tomt

Eierform: Fellestomt

Kjøpekontrakter

Det vil bli benyttet en standard aksjekjøpsavtale for kjøp av aksjeselskap basert på ffn siste standard fra mars 2020. Kontakt megler for mer informasjon eller ett standard utkast av kontrakten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger fra 11.3.2003

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, forretning og kontor, tilhører reguleringsplan Mandal sentrum med id 20, bygget er definert som FKB 8 i plan. Datert 14.09.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Snr 2
1995/2031-1/39  Erklæring/avtale  
30.05.1995 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:160 Bnr:687  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:160 Bnr:687 Snr:1-13

Bestemmelse om garasje/parkering.
Gjelder 17 parkeringsplasser
Kan ikke slettes uten at Mandal bygningsråd godtar en annen
parkeringsordning
Overført fra: 4205-160/686
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/1198-1/39  Erklæring/avtale  
22.03.1999 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:160 Bnr:687 Snr:1-13

Med flere bestemmelser
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder 20 parkeringsplasser
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsmyndighetene.
Overført fra: 4205-160/686
Gjelder denne registerenheten med flere

2001/5265-2/39  Erklæring/avtale  
28.11.2001 
Panterett til sameiet for kr 150,- gange teller i
sameiebrøken som sikkerhet for fellesutgifter
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/5176-1/39  Erklæring/avtale  
31.10.2003 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:160 Bnr:668 Snr:3  
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser

Grunndata
2020/1927826-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  
01.01.2020 00:00 
2001/5265-1/39  Seksjonering  
28.11.2001 
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Næring
sameiebrøk: 685/1890

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Det er to leieforhold på eiendommen i dag:
Harmoni Hudpleie og Fotterapi AS løper til 1.3.2026, utleieforholdet gjelder 174 kvm BTA
NAV løper til 31.12.2021, utleieforholdet gjelder 768 kvm.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Formuesberegningen fra næringsoppgaven pr 1.1.2020 er NOK 18.143.709

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.19
2% NOK 3 391 175
10% NOK 975 681
Tomten er av megler beregnet til en markedsverdi på 25% av eiendomsverdi.

Eierkostnader

Huseier har estimert eierkostnader til ca 7% av leieinntekter i 2020, dette inkluderer avsetning til vedlikehold.

Lån i selskapet

Langsiktig finansiering i selskapet er NOK 4.659.750 - pr 31.12.19. Forøvrig aksjonærlån som skal gjøres opp i forbindelse med overtakelse av aksjene i selskapet. Det antas at selskapets lån må refinansieres i forbindelse med kjøp av aksjene. Kontakt megler for mer informasjon.

Forvaltning

Egen

Eiendomsverdi

Netto eiendomsverdi NOK 12.500.000, bud ønskes!

Merverdiavgift

Det foreligger ingen justerings forpliktelser og eller rettigheter for eiendommen.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltakt

Budgivning

Salgsobjektet er Byporten Holding AS, org nr 896 097 962. Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet.
Bud skal behandles av styret før endelig aksept.
Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenelig.
Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se datarom for utkast til kontrakt .
Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.
Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for midlertidig budaksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept.
Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.
Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres.

Oppdraget reguleres I henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet.

Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold

Evn forbehold og endringer i kjøpekontrakt må opplyses om i forbindelse med budgivning.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Due dilligence

Det oppfordres til at kjøper foretar en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen før budgivning, evt. bud med forbehold om DD. Om dette ikke opplyses om vil dette ikke bli hensyntatt i forbindelse med salg og oppgjør av selskapet

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Informasjon om selskapet inkludert vedtekter
- andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050635