Kristiansand

Sjølystveien 113

Prisantydning
8 100 000 kr - 18 500 000 kr
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
S1-0603 3 6. 97 ㎡ 8 126 500 kr
S1-0903 3 9. 97 ㎡ 8 226 500 kr
S1-1202 2 12. 100 ㎡ 8 326 500 kr
S2-1101 2 11. 101 ㎡ 8 126 000 kr
S2-1201 2 12. 101 ㎡ 8 126 000 kr
S2-1301 2 13. 101 ㎡ 8 276 000 kr
S3-1001 3 10. 101 ㎡ 9 226 250 kr
S3-1101 2 11. 101 ㎡ 9 376 250 kr
S3-1201 2 12. 101 ㎡ 9 376 250 kr
S3-1301 3 13. 170 ㎡ 18 543 250 kr

Oversikt

Tre ulike søstre, Tre unike bygg | Kanalbyen - De tre søstre

Om eiendommen

Oppvarming

Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknikkskap i badekabinen, se beskrivelse under bad.

Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell romtermostatstyring i hvert rom. Varmt tappevann via sirkulasjonsledninger, hovedkilde fra fjernvarme.

Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren/ forretningsfører, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate fjernavlesningsmålere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata mellom samtlige leiligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent i bystyret 16.09.2015. Sak 127/15.

Mindre endring i bestemmelsene punkt 18.2 av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016.

Reguleringsendring av Silokaia felt F-1A m.fl, vedtatt i bystyret den 23.01.2019.

Mindre endring i bestemmelsene punktene 3.4.3, 3.7.1, 6.4.1, 6.5.1, 21.2.7, sist datert 05.11.2020.
Formål: Sentrumsformål.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har eierseksjonssameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie (se utkast vedtekter).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-anlegg 1.etasje for beboere i de andre byggetrinnene, samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen.

Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet.

På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1833:
12.03.1964 - Dokumentnr: 1698 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1118
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.2014 - Dokumentnr: 457768 - Urådighet
Rettighetshaver: Kanalbyen Eiendom AS
Org.nr: 911 558 688
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 300 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 700 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 500 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538


08.01.2016 - Dokumentnr: 17608 - Erklæring/avtale
Rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eiendommen
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 322323 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Gjelder denne registerenheten med flere


01.10.2020 - Dokumentnr: 3109388 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2023 - Dokumentnr: 695230 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler


08.11.2013 - Dokumentnr: 968812 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1112


18.04.2018 - Dokumentnr: 662669 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1112
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


18.04.2018 - Dokumentnr: 662684 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1680
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


18.04.2018 - Dokumentnr: 662690 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1784
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


28.08.2018 - Dokumentnr: 1190534 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1118
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1119
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1629


27.09.2018 - Dokumentnr: 1326587 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870


27.09.2018 - Dokumentnr: 1326597 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1871


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147227 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1890


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147240 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1891


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147249 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1892


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147265 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1893


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147286 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1894


01.01.2020 - Dokumentnr: 1713276 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1833


12.03.2020 - Dokumentnr: 2221197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901


02.11.2021 - Dokumentnr: 1372846 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1909


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474776 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1907


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474791 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1922


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474811 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1923


19.12.2018 - Dokumentnr: 1711325 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:115
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:116
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:117
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:118
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:119
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:120
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:121
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:122
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:123
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:124
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:125
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:126
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:127
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:128
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:129
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:130
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375311 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:89
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Det vil utarbeides fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

Økonomi

Info eiendomsskatt

Fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-anlegg 1.etasje for beboere i de andre byggetrinnene, samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen.

Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet.

På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1833:
12.03.1964 - Dokumentnr: 1698 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1118
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.2014 - Dokumentnr: 457768 - Urådighet
Rettighetshaver: Kanalbyen Eiendom AS
Org.nr: 911 558 688
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 300 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 700 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for
Beløp: NOK 500 000 000
Panthaver: Sparebanken Sør
Org.nr: 937 894 538


08.01.2016 - Dokumentnr: 17608 - Erklæring/avtale
Rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eiendommen
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 322323 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Gjelder denne registerenheten med flere


01.10.2020 - Dokumentnr: 3109388 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2023 - Dokumentnr: 695230 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler


08.11.2013 - Dokumentnr: 968812 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1112


18.04.2018 - Dokumentnr: 662669 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1112
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


18.04.2018 - Dokumentnr: 662684 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1680
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


18.04.2018 - Dokumentnr: 662690 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1784
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


28.08.2018 - Dokumentnr: 1190534 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1118
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1119
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1629


27.09.2018 - Dokumentnr: 1326587 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870


27.09.2018 - Dokumentnr: 1326597 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1871


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147227 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1890


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147240 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1891


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147249 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1892


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147265 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1893


01.10.2019 - Dokumentnr: 1147286 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1894


01.01.2020 - Dokumentnr: 1713276 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1833


12.03.2020 - Dokumentnr: 2221197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901


02.11.2021 - Dokumentnr: 1372846 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1909


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474776 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1907


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474791 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1922


30.12.2022 - Dokumentnr: 1474811 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1923


19.12.2018 - Dokumentnr: 1711325 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:115
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:116
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:117
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:118
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:119
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:120
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:121
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:122
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:123
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:124
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:125
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:126
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:127
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:128
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:129
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:130
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375311 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:78
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901 Snr:89
Gjelder denne registerenheten med flere


Andre forsikringer

Selger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. bustadoppføringsloven § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at kjøpekontrakten er signert av begge parter.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergangen, stiller Selger garanti etter bustadoppføringsloven § 47 siste ledd.
Produktnummer: 611A2F26-1C93-4197-9F34-7675A94730CC Kategori: