HOVEN/SJØBODVIK

Sjøbodviksveien 28

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
81 550 kr
Totalpris
2 531 550 kr
Formuesverdi sekundær
147 573 kr
Byggeår
1962
Internt bruksareal (BRA‑i)
42 ㎡
Bruksareal
47 ㎡
Tomteareal
2 094 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Usjenert fritidseiendom med eldre hytte, stor tomt og strandlinje til Hovskilen. Utvendig bod.

Om eiendommen

Oppvarming

Mursteinspipe uten innerrør og med eldre vedovn i stue. Sotluke i soverom. Det er påvist en gjennomgangsprekk i pipe og brannmurer. Mursteinspiper uten innerrør er risikosoner for brann og varmeutvikling og alle sider må være synlig for inspeksjon og må jevnlig sjekkes for sprekker eller andre avvik. Det anbefales i slike tilfeller å kontakte stedlige feiervesen for gjennomgang og godkjenning av pipe og ildsteder. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Ca. 10 minutters kjøring vest for Mandal sentrum via Hogganvikveien, Nodelandsveien og Sjøbodviksveien. Kjørevei helt fram.

Parkering

Godt med biloppstillingsplasser.

Beliggenhet

Usjenert og lunt, innerst i Hovskilen, 6-7-km. vest for Mandal sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen pga. alder. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ingen opplysninger om bod i kommunalt arkiv. Denne er trolig ikke omsøkt.
Det foreligger ikke tegninger av opprinnelig hytte fra 1962 og heller ikke fasadetegninger. Det er avvik mellom godkjente tegninger av hytten/tilbygg og dagens planløsning. Do og bad er innredet og bruksendret etter tillatelse ble gitt. Rommene er byggemeldt som boder. De ombygde rommene er ikke godkjent godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Privat vann og avløp. Offentlig vei.

Eiendommen har innlagt vann fra Hovstjødna. Dette er en muntlig avtale med grunneier for Hovstjødna (gnr 79 bnr 15) Vannforsyningen er felles med eier av gnr 71 bnr 52/Sjøbodviksveien 36. Denne rettigheten skal tinglyses på eiendommen. Dette skal utføres og bekostes av eier av Sjøbodviksveien 36.
Vannpumpen står på eiendommen til Sjøbodviksveien 28. Kostnadene og vedlikehold av felles vannpumpe dekkes forholdsmessig av brukerne.
Tiltaket (innlagt vann) er ikke omsøkt. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Regulert til bebyggelse (hytter), trafikkområder (småbåthavn, parkeringsplasser, veger m.v.) spesialområder (friluftsområder, bevaring m.v) samt friområde (badeplass) og tilhører reg. plan for Høkås/Hoven datert 04.04.1993, med mindre reguleringsendring for del Høkås/Hoven området datert 13.05.2011, revidert 16.06.2011. Ligger under kommuneplanens arealdel 2023-2035 med ID 202301 ikrafttredelse: 07.09.2023.
Tiltak på eiendommen krever dispensasjon eller planendring iflg Lindesnes kommune.

Adgang for utleie

Fritidsboligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/71/53:
10.08.1972 - Dokumentnr: 2001 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:71 Bnr:52
Retten innebærer at eierne av gnr 71 bnr 52 har rett til 3 biloppstillingsplasser, samt oppføring av 1 garasje på eiendommen i den nordlige enden.
I tillegg har Gunnar Johansen rett til 1 biloppstillingsplass og rett til oppføring av 1 garasje samme sted.
Bak i prospektet liger kart som viser parkeringsområdet på tomten.

23.09.2022 - Dokumentnr: 1065573 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:19
Adkomstrett til fots
Retten innebærer gangrett over gnr 71 bnr 53 for å komme frem til gnr 79 bnr 19.

De ovennevnte servitutter ligger bak i prospektet.
Eier opplyser i tillegg at eier av gnr 79 bnr 2 og 54 (2 ulike eiendommer) også har gangrett over eiendommen for å komme frem til egen eiendom. Dette er regulert/tinglyst i den gamle utskiftningen på Høksås gaard i 1906. (Side 14 pkt 44)

31.07.1956 - Dokumentnr: 889 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:71 Bnr:14

01.01.2020 - Dokumentnr: 1916192 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:71 Bnr:53

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 61 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 81 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det må betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Spredt bebyggelse med eneboliger, fritidseiendommer og landbruk.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 12.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidseiendommen ligger idyllisk og usjenert til ved innkjøringen til Sjøbodvik i Lindesnes kommune. Eiendommen er naturtomt og ligger like ved bekkeleie fra Hovstjødna. Fritidsboligen er ny i 1962 og senere renovert og tilbygget i 1999. Baderom er oppgradert etter lekkasje i 2021. Rapport foreligger. Enkel standard med forbrenningstoalett og avløp med kun spillvann som ledes mot dreneringssystemet.

Det medfølger utebod på 5 kvm.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:

-Det er avvik på våtrom.
-Det anbefales el-tilsyn av det elektriske anlegget.
-Det er knirk i gulver.
-Vann og avløpsforhold må undersøkes nærmere for
lovlighet.
-Deler av eiendommen ligger i aktsomhetsområde for flom.
-Sprekk i pipe og brannmur.
-Det er begrenset lufting av takkonstruksjon.
-Terrassedør skraper mot karmen.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Romslig eiendom med beliggenhet like ved sjøen i Sjøbodvik
-Usjenert beliggenhet med parkering for flere biler.
-Romslige uteområder.
-Utebod.
-Totalrenovert i 1999.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Utebod er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Utebod med tregulv og reisverk samt shingel på taket. Enkel tredør og vindu.

Lovlighet
Fritidsbolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Inntegnet boder på tegning er i bruk som WC og bad på befaringsdagen.
Bod
• Det foreligger ikke tegninger. Det foreligger ingen opplysninger om bod i kommunalt arkiv.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

1999

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kombiskap og komfyr. Vaskemaskin på bad medfølger.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/71/53:
10.08.1972 - Dokumentnr: 2001 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:71 Bnr:52
Retten innebærer at eierne av gnr 71 bnr 52 har rett til 3 biloppstillingsplasser, samt oppføring av 1 garasje på eiendommen i den nordlige enden.
I tillegg har Gunnar Johansen rett til 1 biloppstillingsplass og rett til oppføring av 1 garasje samme sted.
Bak i prospektet liger kart som viser parkeringsområdet på tomten.

23.09.2022 - Dokumentnr: 1065573 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:79 Bnr:19
Adkomstrett til fots
Retten innebærer gangrett over gnr 71 bnr 53 for å komme frem til gnr 79 bnr 19.

De ovennevnte servitutter ligger bak i prospektet.
Eier opplyser i tillegg at eier av gnr 79 bnr 2 og 54 (2 ulike eiendommer) også har gangrett over eiendommen for å komme frem til egen eiendom. Dette er regulert/tinglyst i den gamle utskiftningen på Høksås gaard i 1906. (Side 14 pkt 44)

31.07.1956 - Dokumentnr: 889 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:71 Bnr:14

01.01.2020 - Dokumentnr: 1916192 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:71 Bnr:53

Info kommunale avgifter

Ingen gebyrer registrert på eiendommen i 2023. Hytterenovasjon/MAREN standardgebyr er 2.090,-/år.

Byggemåte

Taktekke med Shingel og undertak av takbord. Reisverk i betongblokker , Lecablokker og tre. Malte trevinduer med 2 lags glass fra 1999. Malt hoveddør med 2 lags glass fra 1999. Malt terrassedør med 2 lags glass fra 2020. Terrasse i tre med etablerte levegg og rekkverk. Gulv mot grunn med støpt plate fra 1999. Etasjeskille - Det er etablert tilfarere med påliggende furugulv oppå betongplate.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

8. Har du selv bodd i boligen?
Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan duogså oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.
Selgers kommentar: Min søster, Marit Andersen og jeg arvet den fra vår mor i 1998. Den er brukt av vår mor fram til ca. 2010. Etterpå har Marit og jeg brukt den, siden vår mor ble syk, og hun døde i 2022.

Våtrom:
12. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Selgers kommentar: Hadde forsikringsskade, If, i 2021, vanninntrenging gjennom gulv/vegg fra øst. Arbeidet ble utført av Frøyland bygg fra Lyngdal. Pluss noen underleverandører som gikk via dem. Vi (Marit og Gunnar) har samtidig bekostet ny drenering rundt hytta av TT (TerrengTransport) Mandal. Alt kan dokumenteres.

Tak, yttervegg og fasade:
16. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
Selgers kommentar: 2010 tror jeg. Det lakk inn vann fra taket. Skaden ble utbedret med ny shingel av byggefirma Gustav Olsen. Det kan dokumenteres.

Kjeller:
22. Er det utført arbeid med drenering? Ja.
Selgers kommentar: Har svart tidligere. TT, Mandal har drenert i 2021. Kan dokumenteres.

Elektrisitet:
26. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
Selgers kommentar: Min mor fikk lagt inn nytt sikringsskap med automatsikringer i 1998 i forbindelse med påbygget. Tror det var Mandal yrkesskole som gjorde det for henne.

Rør:
Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Selgers kommentar: Det er lagt inn sommervann fra Hovstjødna. Avløp i egen drenering. Det er elektrisk forbrenningsdo.

Skjevheter og sprekker:
40. Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Ja.
Selgers kommentar: Det er noe sprekker i murveggen mellom gamledelen og nydelen, på soverommet. Tror det er i murpussen, for det er lecablokker eller tilsvarende under, altså skjønnhetsmessig.

Sopp og skadedyr:
44. Har det vært skadedyr i boligen? Ja.
Selgers kommentar: Det var museskade på loftet. Ble dekket av If forsikring. Frøyland bygg utførte arbeidet i 2022. Det ble skiftet isolasjon og desinfisert, samt montert musebåndrundt hele hytta.

Planer og godkjenninger:
57. Kjenner du til andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Selgers kommentar: Det er planlagt båthavn av Lindesnes kommune i området. Det har ligget på "is" siden 1990-tallet. Tror ikke det blir noe av.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: F8682C0F-B256-4D66-A00C-A8BDA6F78B8E