Kristiansand - Søgne

Sanktehansveien 14

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
81 470 kr
Totalpris
2 681 470 kr
Kommunale avgifter
1 680 kr / år
Tomteareal
1 211 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Stor tomt med flott sjøutsikt og gode solforhold på populært og nyetablert boligfelt i Ausviga.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

ifølge Kristiansand kommune.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Tangvall kjør mot Mandal på E 39. Ta av til venstre mot Lunde og ta til høyre. Følg veien i ca 2 km. Ta inn til venstre på Havåsen og følg veien til Sanktehansveien. Tomten ligger på høyre side.

Beliggenhet

Tomten ligger i et nytt boligområde i Ausviga med flotte turområde i nærheten. Fra tomten er det kort avstand sjøen og bademuligheter.
Område består for det meste av eneboliger på store tomter. I 2019 åpnet Havåsen barnehage som ligger like i nærheten.
Se gjerne www.ausviga.no for mer informasjon om området

Tomt

Areal: 1 211 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten leveres grovplanert slik den fremstår på visning med teknisk anlegg fremført til tomtegrense.
Plassering av hus med byggelinje og høyde fremkommer av bebyggelsesplan som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Kommunalt vann og avløp er lagt til tomten. Tilkoplingsavgift for vann og kloakk betales av kjøper.

Romslig tomt på ca. 1 211,6 kvm.
Det tillates èn utleiedel/sekundærleilighet på inntil 60 kvm BRA per tomt. Det totale antalle utleie/sekundærleiligheter innenfor delfelt (B100 og B101) skal ikke overstige 20 enheter.
Taktype: Flatt tak eller pulttak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 kvm pr. regulert tomt.
Tomten leveres grovplanert slik den fremstår på visning med teknisk anlegg fremført til tomtegrense.

Det foreligger godkjent byggetillatelse m/byggetegninger. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Parkering

Mulighet for oppføring av garasje på tomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Kommuneplan for Søgne 2018-2030 - Arealdelen, datert 25.03.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei.

Vann: Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig nett.

Avløp: Eiendomen har ikke avløp.

Kommunalt vann og avløp er lagt til tomten. Tilkoplingsavgift for vann og kloakk betales av kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Bestemmelse om vei, dat. 19.04.1988
Bestemmelse om garasje/parkering, dat. 25.11.1994
Bestemmelse om vei og bebyggelse, parkering, dat. 23.09.1996
Bestemmelse om vei, dat. 17.12.2001
Bestemmelse om vann- og kloakkledning, dat. 07.07.2006
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 81 470,- (Omkostninger totalt) 2 681 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 680 pr. år og gjelder eiendomsskatt.

Eiendomsskatten vil øke når boligen bygges på tomten. Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.

Tilkoblingsavgift for tilkobling av vann og avløp kommer i tillegg. Gebyr kommunale avgifter vil gjelder for vann, avløp, feiing og eiendomsskatt. I tillegg til de kommunale avgiftene kommer faktura fra Avfall Sør (renovasjon). Beløpet er avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil øke når boligen er bygget på tomten.

Faste løpende kostnader

Kostnader til strøm, TV-abonnoment, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg. Beløpet kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sanktehansveien 14, Gnr. 430 Bnr. 192 i Kristiansand kommune.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommer i kommuner berørt av kommunereformen kan få endringer i matrikkelen fra 01.01.2020.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 05 81 49.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-21-0137

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-21-0137. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kristoffer Lauvsland, tlf. 90 05 81 49

Vederlag

Fornyelse/forlengelse av oppdrag 18.06.2020 HMH (Kr.2 500) Annonsering finn.no 06.04.2020 HMH (Kr.1 200) Enkeltannonse 1/16 - kampanje 20.05.2020 (Kr.500) Dronefoto Boligfotografer (Kr.1 000) Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 600 000,-) (Kr.45 500) Tilrettelegging (Kr.13 600) Totalt kr. (Kr.75 975)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054785