Arendal Nedenes / Asdal

Salg Røedstien Næringspark AS - Orgnr. 930 183 954.

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Kommunale avgifter
60 264 kr / år
Byggeår
1995
Bruksareal
5 998 ㎡
Tomteareal
10 539 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Arendal - næringseiendom på Skarpenes - Stor logistikkeiendom med noe lager og kontor.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en stor næringseiendom på Skarpenes, Arendal. De tidligere produksjonslokalene til Windy boats skal nå selges. Stor attraktiv logistikkeiendom med lager/verksted og noe adminstrasjonsarealer. Et lokale og en eiendom med flere bruksmuligheter.  Eiendommer er på ca. 10 mål og areal på 6500 kvm. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0036

Salgsobjekt

Salg Røedstien Næringspark AS  Orgnr. 930 183 954, Gnr. 431 Bnr. 87 og Gnr. 431 Bnr. 100 og Gnr. 431 Bnr. 113 i Arendal kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Røedstien Næringspark AS Orgnr. 930 183 954.

Selger

Tomoza AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet Røedstien Næringspark AS Orgnr. 930 183 954. Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr: 431, Bnr: 113,  Bnr: 100, Bnr: 87 i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt beliggende på Skarpenes med kort vei til Arendal sentrum. 5 min. kjæring til E- 39 med motorvei i både østlig og vestlig retning.

Næringstype

Verksted/lagerbygg.

Eierform

Eier.

Byggeår

I flg. matrikkelen er byggeår på Bnr: 87  1995 og  Bnr: 113 i 2008.

Areal

BTA: 6440 kvm.
BRA: 5998 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg:
Hall W2            
Hall W3            
W4(nede)        
2.etg:
W4(oppe)

Standard

Se tilstandsarpport.

Diverse

Det foreligger leieavtale om å leie ca. 425 kvm. tomt på Gn:r 431, Bnr. 1.
Traverskran store hall (W2). 2 stk av 6 tonn hver.
Traverskran i W3 4 tonn.
Rikelig med kjøreporter i bygget.

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk/Vent. anlegg.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 10 539 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Det ligger utkast basert på Meglerstandard om salg av aksjeselskap som fås v. henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men det foreligger feriggattest for utvidelse av produksjonshall datert 25.09.1998 og tilbygg produksjonshall datert 17.01.2001. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan Skarpnes datert 14.03.1994. Eier har søkt Arendal kommune om omregulering på deler av eiendommen til Padel hall. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1986/5967-2/36  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 02.06.1986 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Rettighetshaver: Televerket og Kraftverket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Totale leieinntekter pr.år. er pt kr. 2.454.532,- (inkl. mva).
Leietager oversikt fåes ved henvendelse megler.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Leiekontrakter fåes ved henvendelse megler.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 22.626.820,- (Ps ! Gjelder også eiendom Skarpenestangen 9 som ikke følger med i S.U.S som skal selges)

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr. 01.01.23.
(H) 4% NOK 10.003.956,-
(J)  10% NOK    578.657,-
Tomt:             4.200.000,-
Totalt NOK  14.782 613,-
Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Lån i selskapet

Selskapet har et lån i dag i DNB med saldo 13.4 mill.

Forsikring

Eiendommen er forsikret i IF.

Offentlige avgifter

Kr. 60 264 pr. år Kommunale eiendomsgebyrer for 2021 kr. 60 264,12,- Herav eiendomsskatt pr år kr. 37 107,-

Merverdiavgift

Selskapet er fellesregistret i mva-registeret

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Røedstien Næringspark AS Orgnr. 930 183 954 som skal selges, Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold

Det tas et generelt forbehold om at partene blir enige og signerer på aksjekjøpsavtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3044770