Arendal

Salg Industritoppen 28 AS - Org.nr: 926 015 303

Prisantydning
10 900 000 kr
Totalpris
10 900 000 kr
Kommunale avgifter
24 108 kr / år
Byggeår
1983
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
512 ㎡
Tomteareal
4 205 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Stoa Arendal - Næringsbygg - Kombinasjonslokale med stort verksted og noe kontorer. Tomt på 4.2 mål.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en næringseiendom på Stoa, Arendal med god uteplass. Bygget er et kombinert bygg med stort verksted med 3 kjørporter og kontorlokaliteter med spiserom og garderober totalt på ca. 500 kvm. Tomt på ca. 4.2 mål. Det Industritoppen 28 AS som skal selges som eier eiendommen. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0017

Salgsobjekt

Salg Industritoppen 28 AS - Org.nr: 926 015 303, Gnr. 433 Bnr. 173 i Arendal kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Industritoppen 28 AS. Org nr. 926015303 hvor eiendommen er eneste aktiva.

Selger

Birger Sand Bakke

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet Industritoppen 28 AS. Org nr. 926015303.
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr: 433 Bnr: 173  i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt beliggende i populært industriområde på Stoa i Arendal. Ca. 10 min kjøring til Arendal sentrum og kort vei til E-39.

Næringstype

Kombinasjonseiendom med verksted og kontorer,

Eierform

Eiertomt.

Byggeår

1983 i følge Arendal kommune.

Areal

1.etg (BRA)  409 m2
2.etg (BRA)  103 m2
Totalt             512 m2

Innhold

Innhold

1.etg:
Kott, spiserom, garderobe, toalettrom, vaskerom, kontor, verksted.
Rom med takhøyde over 4,90 meter: BRA: 301 m2.

2. etg:
3 lager, spiserom, 3 kontorer, bad, trappegang, gang.

Mesanin er ikke målbar i henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling (under 1.90 m).

Standard

Gjennomgående helt ok standard. Følgende er oppjustert de senere år. Varmepumper (3 stk.) samt nye kjøreporter.

Diverse

På vaskeplass ute er det oljeutskiller til tank på østside av bygningen. I smøregrav inne er det pumper som kan pumpe olje til 2 kummer mot Optimera. Kraftig eksosavsug.

Parkering

God parkeringsplass på tomt.

Oppvarming

Elektrisk

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Se vedlegg i prospektet.

Tomt

Areal: 4 205 kvm, Eierform: Eiet tomt. For det meste asfaltert,

Kjøpekontrakter

Det ligger utkast basert på Meglerstandard om salg av aksjeselskap. Oppgjør skal foretas av selgers advokat.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 25.04.1984. Ferdigattesten gjelder lager/kontor. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Stoa næringsområde, nordre og søndre del 11.10.1999. Stoa næringsområde nordre og søndre del, endring datert 29.03.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Ingen heftelser registrert på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Det foreligger et leieforhold med Presis Vegdrift AS til 30.09.2024. Årlig leie kr. 540.000,-. Regulert leie for 2022 er kr. 569 916,-. Barehouse-avtale der kommunale avgifter dekkes av leietaker. Leien her har blitt fakturert ut gjennom Cullinan Eiendom AS (morselskapet).

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig
anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en
energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 3.491.379,- pr. 01.01.2021.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.20.
2%     NOK     404.902,-
10%   NOK     130.014,-
Totalt NOK      534.916,-

Det legges til grunn en tomteverdi på kr. 4.5 mil. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom Cullinan Eiendom AS. Årlig avgift kr. 11.584,-

Eiendomsverdi

Kr. 10 900 000,- (Prisantydning)
Ingen dokumentavgift på kjøp av AS

Offentlige avgifter

Kr. 24 108 pr. år
Herav eiendomsskatt pr år kr. 10.130,-. Disse utgiftene dekkes i dag av leietager.

Merverdiavgift

Selskapene er fellesregistret i mva-registeret.

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Skarpnes Industripark AS. Org nr. 916822561. Eiendommen skal fisjoneres ut av selskapet og vil få
navnet Røedstien 4 AS med nytt Org.nr som skal selges, Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057463