Gjerstad - Sundebru

Salg Brokelandsheia 6 - 8. Svai Eiendom Brokelandsheia AS Org.nr: 996568954

Prisantydning
15 000 000 kr
Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
15 001 170 kr
Kommunale avgifter
317 324 kr / år
Tomteareal
9 629 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Brokelandsheia - "Heimat" - Hotel med 24 rom m.møterom og restaurant m. kurs/konferanse - ca. 10 mål tomt.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg "Heimat" hotell og restaurantkompleks på Brokelandsheia - Gjerstad. Brokelandsheia har i de senere år blitt et viktig knutepunkt og senter midt mellom Risør og Grenland. Dette er blitt det typiske stoppestedet da det ligger rett ved E-18 og Heimat er meget godt eksponert fra E- 18. På Brokelandsheia finner du både butikker, vinmonopol og ikke minst "den lille dyreparken" som etterhvert er blitt landskjent. Heimat består av et hotellbygg (Bygger 2008) med 24 hotellrom. Her er det også 4 møterom og stort konferanserom i 3.etg. Selve restaurantbygget (Byggeår 2003) består av en stor restaurant i 1.etg som er 2 delt. Her er det også stort kjøkken med alle fasiliteter. 2.etg med stort selskapslokale/konferanserom og møterom. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0027

Salgsobjekt

Salg Brokelandsheia 6 - 8. Svai Eiendom Brokelandsheia AS Org.nr: 996568954, Gnr. 3 Bnr. 318 i Gjerstad kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av Svai Eiendom Brokelandsheia AS Org.nr: 996568954. Eneste aktiva er eiendom Brokelandsheia 6 - 8, Gnr: 3, Bnr: 318 i Gjerstad kommune.

Selger

Svai Gruppen AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Brokelandsheia har i de senere år blitt et viktig knutepunkt og senter midt mellom Risør og Grenland. Dette er blitt det typiske stoppestedet da det ligger rett ved E-18 og Heimat er meget godt eksponert fra E- 18. På Brokelandsheia finner du både butikker, vinmonopol og ikke minst "den lille dyreparken" som etterhvert er blitt landskjent.

Næringstype

Hotell og restaurant/konferanse.

Eierform

Selveier

Byggeår

Restaurantbygg (2003). Hotellbygg (2008).

Areal

BTA:
Hotell: 820 kvm.
Restaurant/konferansedel: 848 kvm.

Innhold

Innhold

Hotell: (Heis i bygget)
1.etg: Gang, 12 hotellrom med eget bad.
2.etg: Gang, 12 hotellrom med eget bad.
3.etg: Gang, teknisk rom, 4 møterom og stort konferanserom.

Restaurant/konferansebygg:
1.etg: Stort toalett anlegg (dame/herre), 2 delt restaurant, stort kjøkken med lager, kjøl og fryserom, kontor, garderoberom mm 2.etg: Gang,
bod, møterom (12 personer), stort selskapslokale /møterom, bod, rom til vent. Anlegg og anretningsrom.

Diverse

Selger har også et ønske om å selge driftsselskapet Heimat Brokelandsheia AS.

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk. Ventilasjonsanlegg i restaurantbygg. Ventilasjonsanlegg i hotellbygg som kun gjelder 3.etg.

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Vedlagt i prospekt.

Tomt

Areal: 9 629 kvm, Eierform: Eiet tomt. Stor tomt med utviklingsmuligheter. Kontakt kommunen for nærmere orientering. Asfaltert tomt. Godt med biloppstillingsplasser. Noe grøntareal samt lekeplass. Naboeiendom Gnr: 3 Bnr. 447 har veirett over Bnr: 318 til sin eiendom frem til off. vei.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.06.2003. Ferdigattesten gjelder Cafebygg. Det foreligger ferdigattest datert 10.07.2008. Ferdigattesten gjelder hotellet. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggetmeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning/bevertning/Hotell, tilhører reguleringsplan Områderegulering for Brokelandsheia, datert 21.03.2013. På generell basis må vi gjøre oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen rundt eiendommen, som ikke har mottatt informasjon om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2002/3580-2/35 Bestemmelse ifølge. skjøte
Tinglyst 29.10.2002
Forpliktet til samarbeid med øvrige rettighetshaveren
innenfor Brokelandsheia næringsområde.
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/1105-1/35 Erklæring/avtale
Tinglyst 11.04.2003
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/786268-1/200 Elektriske kraftlinjer: 2Elektriske kraftlinjer:
2Elektriske
kraftlinjer. GLITRE NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/826255-1/200 Erklæring/avtale
Tinglyst 30.09.2013
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/336376-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Tinglyst 19.03.2021 21:00
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS
Org.nr: 982974011
Avtale om erverv av rettigheter til høyspent jordkabel - 22kV Kabelnr: 4829 og 4030

2021/336403-1/200 Bestemmelse om nettstasjon
Tinglyst 19.03.2021 21:00
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS
Org.nr: 982974011

2021/486983-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
Tinglyst 27.04.2021 21:00
Rettighetshaver:Knr:4211 Gnr:3 Bnr:447

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Eiendommen hadde i 2022 ca.1.4 mill. i leieinntekter fra driftsselskapet til eier Heimat Brokelandsheia  AS. Eier er intr. i å selge driftsselskapet sammen med eiendommene.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 15.489.923,- pr. 01.01.2023.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.22.
4%     NOK     3.768.769,-
10%   NOK        734.317,-
20 %  NOK        247.429,-
Totalt NOK      4.390.515,-

Det legges til grunn en tomteverdi på 25% av eiendomsverdi. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Forsikring

Byggene er forsikret i Fremtind - Forsikringspremie i 2022 var kr. 64.904,-

Eiendomsverdi

Kr. 15.000.000,-. Det er ingen dokumentavgift på kjøp av aksjeselskap.

Offentlige avgifter

Kr. 317 324 pr. år Av dette er kr. 181.090,- eiendomskatt. Resten er avgifter til vann og avløp (Forutsatt gjennomsnitt forbruk på 1455 m3.)

Merverdiavgift

Selskapet er fellesregistret i mva-registeret.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Salg av Svai Eiendom Brokelandsheia AS Org.nr: 996568954.. Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre delen påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som midler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest mm
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069684