Arendal Barbu / Nesheia

Salg av Iuellsklev 5 AS - Org nr. 927571161

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Kommunale avgifter
12 114 kr / år
Byggeår
1890
Tomteareal
1 201 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Arendal nær sentrum - Kombinasjonsbygg med kontorlokaler i 1.etg og leilighet i 2.etg. - BUD ØNSKES !

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere en kombinasjonseiendom med kontorer i 1.etg og egen leilighet i 2.etg. Romslig tomt med parkeringsplass utenfor bygget. Kontorlokalene ble renovert i 2012. Sentralt beliggende med 5 min. gange til sentrum og pollen. Det er eiendomsselskapet  Iuellsklev 5 AS som eier eiendommen som skal selges. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0014

Salgsobjekt

Salg av Iuellsklev 5 AS - Org nr. 927571161, Gnr. 507 Bnr. 65 i Arendal kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Iuellsklev AS. Org nr. 927571161 hvor eiendommen er eneste aktiva.

Selger

Prosjektgruppen AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet Iuellsklev 5 AS. Org nr. 927571161
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr: 507. Bnr: 65  i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt beliggende i etablert og rolig område på Nesheia 5 min gange til sentrum.

Næringstype

Kombinasjonsbygg kontorer i 1.etg. og leilighet i 2.etg.

Eierform

Selveier

Byggeår

1890 i følge Arendal kommune. Oppusset i 2012.

Bygninger og byggemåte

Se verditakst vedlagt.

Areal

(BTA)
1.etg:  156 kvm.
2.etg:    82 kvm.
U.etg:   49 kvm.
Sum: 287 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg: Kontorlokaler med gang/korridorer, møterom, wc, spiserom, garderober, vindfang, kontorplasser Bakgårdsbygg har
lager og wc.

2.etg: Leilighet med trapperom, gang, 2 stuer, kjøkken, vaskerom/bad, wc og 1 soverom og boder/kott.

U.etg. Kjeller med lager/boder.

Standard

Se verditakst.

Diverse

Bygget er nymalt.

Parkering

Parkeringsplass utenfor bygget.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumper.

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Se vedlegg i prospektet

Tomt

Areal: 1 201 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Det ligger utkast basert på Meglerstandard om salg av aksjeselskap med oppgjør.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 03.01.2012 som gjelder leiligheten i 2.etg. Brukstillatelsen gjelder At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Bebyggelse- og anlegg, boligbebyggelse
Bevaringsverdig bygningsmiljø; Nesheia
Hensynssone kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse
Eiendommen er registrert i Sefrak-registeret
Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen heftelser er registret på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Husleie pr mnd:
AC                          10.000,-  ( kontorarealene i 1 etg.)
Firesafe                   2.000,-    ( lager i kjeller)
Psykolgipartner          600.-   Ikke mva. pliktig virksomhet (et kontor i 1 etg.)

Leilighet i 2 etasje er ikke utleid pt. Agder Consult (AC) vil leie 1 etasje inntil 1 år etter overtakelse med 3 mnd oppsigelse. (Dette kan forhandles om ønskelig).
Firesafe og psykologpartener har i dag 1mnd oppsigelsestid.

Leiekontrakter kan fås ved henvendelse megler.

Ca. kostnader pr mnd for 1 etg. og kjeller:
Søppel                                   300,-
Renovasjon                        1000,-
Strøm                                   6000,-
Forsikring                            2000,-
Rep og vedl. Bygninger      700,-
Rep og vedl. Utstyr            2500,-
Internett                               3160,-
Eiendomsskatt                    600,-

(Alarm utrykning              690,-)

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig
anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en
energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 3.093.750,- pr. 01.01.2022

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.21.
2%     NOK     1.252.583,-
4%     NOK           80.174,-
10%   NOK        211.841,-
Totalt NOK     1.544.598  ,-

Det legges til grunn en tomteverdi på 30% av kjøpesummen. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Forsikring

Bygget er forsikret i Tryg. Årlig avgift kr. 23.236,-

Eiendomsverdi

BUD ØNSKES ! 
Ingen dokumentavgift på kjøp av AS

Offentlige avgifter

Kr. 12 114 pr. år Herav eiendomsskatt pr år kr.3.266,-

Merverdiavgift

Selskapet er mva-registeret.

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Iuellsklev AS. Org nr. 927571161 som skal selges, Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056907