Kristiansand-Slettheia

Rigetjønnveien 12A - seksjon 2 - 1.etg

Prisantydning
2 490 000 kr
Omkostninger
63 420 kr
Totalpris
2 553 420 kr
Kommunale avgifter
25 125 kr / år
Byggeår
1970
Bruksareal
251 ㎡
Tomteareal
944 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Rige - Verkstedssekjson med 3 kjøreporter butikk og kontorer.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en innholdsrik verkstedseksjon med 3 kjøreporter, butikk og kontorer. Sentralt beliggende på Rigetjønn industriområde. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0122

Adresse med betegnelse

Rigetjønnveien 12A 2.etg., Gnr. 15 Bnr. 298, Snr: 3 i Kristiansand kommune.

Selger

Minbod no lagerhotell as

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende på industriområdet Rige, vest i Kristiansand med kort vei ut til E-39 og ca. 5 min. kjøring til sentrum.

Næringstype

Verksted/kontor/butikk.

Eierform

Selveier

Byggeår

Ca. 1970 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Stål/murbygg.

Areal

(BTA): 251 m2
(BRA): 226 m2

Innhold

Innhold

1. etasje:
Butikk: Butikk, Te-kjøkken, bod, WC og oppholdsrom
Kontorfløy: Kontor, spiserom, gang, bod, bod
Stor verkstedhall.
Liten verkstedhall.

Diverse

Bygget er under seksjonering og det tas forbehold om at seksjoneringen blir gjennomført og godkjent. Forslag til seksjonering ligger vedlagt.

Parkering

Utenfor seksjonen.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 944 kvm, Eierform: Felles eiet tomt. For det meste asfaltert tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Industri tilhører reguleringsplan Hannevikdalen, datert 16.02.1967 med vedtak om mindre endring datert 17.03.2016.På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1970/5013-1/93  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 24.06.1970 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 
1971/4025-3/93  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 14.05.1971 
 Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:15 Bnr:298  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

1971/4027-1/93  Erklæring/avtale  
Tinglyst 14.05.1971 
Bestemmelse om tilfluktsrom
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen/bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1971/4025-3/93  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 14.05.1971 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:15 Bnr:298  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
 
Rettigheter på 4204-14/1049/0/1-11
Rettigheter i eiendomsrett
1971/4027-2/93  Erklæring/avtale  
Tinglyst 14.05.1971 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:15 Bnr:298  
Bestemmelse om tilfluktsrom

Gjelder denne registerenheten med flere

Leieforhold

Det foreligger et leieforhold idag på kr. 144.000,- som er oppsigelig med 6 mnd. varsel.
Leiekontrakt kan fås v. henvendelse megler.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 63 420,- (Omkostninger totalt) 2 553 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 25 125 pr. år Hvor av kr.9.240,- er eiendomskatt

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064822