Kristiansand-Slettheia

Rigedalen 36

P-rom
390 ㎡
Tomteareal
9 637 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Utleie - Godt plasserte kontorlokaler på Rige

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Rige - Praktisk og sentralt plassert kontorlokale til leie.
Kort vei inn fra E39. Stor tomt med gode parkeringsforhold.

Salg av eiendommen kan vurderes.

Oppdragsnummer

9-22-0166

Utleieobjekt

Rigedalen 36, Gnr. 14 Bnr. 1745 i Kristiansand kommune.

Utleier

Rigedalen 36 AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Rigedalen

Byggeår

1994 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Er fordelt som følger:
9 kontor - totalt 166kvm
2 møterom - totalt 62kvm (ene møterommet kan også brukes som kontor)
1 lager - 35 kvm
Datarom/kontor - 12 kvm
Kopirom - 11 kvm
Bøttekott - 2
2 toalett - 8 kvm totalt
Garderobe - 13 kvm
Kjøkken - 5 kvm
Mindre lager (tilknyttet kjøkken) 2 kvm
Gang - 73 kvm

Totalt ca.390 kvm

Innhold

Innhold

Lokalene ligger i 2 etg. De inneholder 9/10 kontorer, herre/dame og handikapp-toalett 2 møterom, kjøkken, datarom, kopirom, garderobe, lager/boder.
Totalt er lokalet ca.390 kvm.

Standard

Eldre, men godt holdt.
Om ønskelig så vil utleier oppgradere med overflatebehandling av vinduesforing og teppeflis på kontor/møterom.

Diverse

Egen strømmåler. Forbruk vil viderefaktureres fra gårdeier
Felleskost er estimert til å ligge på mellom 12-15% av den årlige husleien.

Parkering

Rundt bygningsmassen.

Oppvarming

Strøm. Panelovner.

Vilkår og betingelser

Tomt

9 637 kvm eietomt

Leiekontrakt

Kontakt megler

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kontor/industri, tilhører reguleringsplan 517 Hannevikdalen Industriområdet. Felt Rigedalen, datert 18.06.1987. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Kontakt megler for ett hyggelig tilbud.

Leietid

Kontakt megler.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for ett hyggelig tibud.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Snorre Myhre på tlf. 97 58 61 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Snorre Myhre, tlf. 97 58 61 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067236