Vennesla

Prestekragevegen

Prisantydning
900 000 kr
Totalpris
900 000 kr
Tomteareal
478 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Smååsane - solrike eneboligtomter - korte avstander til barnehage og turområder - ta kontakt for visning!

Om eiendommen

Diverse

De opplysninger som fremgår av salgsoppgaven er i hovedsak gitt av nåværende eier av eiendommen og fra andre tilgjengelige kilder. Selv om megler har oversikt over de forhold av betydning, og som er tilgjengelige via relevante registre og arkiver, har kjøper anledning til selv å foreta de undersøkelser kjøper mener er vesentlig for eventuelle bud/kjøp, på eiendommen. Herunder eksempel:
- Undersøke vann/kloakkforhold
- Undersøke reguleringsforhold
- Undersøke grunnforhold tomt

Kjøper oppfordres til å besiktige eiendommen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vennesla sentrum følg Bruvegen mot Moseidmoen og følg videre inn på Drivenesvegen. I rundkjøringen ta 2. avkjørsel til Smååsane. Følg veien helt til toppen og ta til venstre inn på Linneavegen. Det nye tomteområdet ligger på venstre side.
Evt. se kart.

Beliggenhet

Tomtene ligger solrikt til på Smååsane - flere med utsikt. Flotte turområde like utenfor døra, sommer som vinterstid. Barnehage finnes i umiddelbar nærhet, kort avstand til skole og idrettsplass, samt Vennesla sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand til butikk, treningssenter og strand med bademuligheter m.m.

Tomt

Eneboligtomtene varierer fra ca. 473 - 1031 m². Alle tomter vil ha gode solforhold og nær tilgang til grøntarealer. Mange av tomtene vil også få flott utsikt over Vennesla.

Arealet som er opplyst i prislisten som vedlegg til salgsoppgave er i hht reguleringskart. I forbindelse med fremtidig oppmåling kan det forekomme noe arealavvik i forhold til hva som er oppgitt på reguleringskartet.
Kjøper aksepterer eventuelle avvik ved endelig oppmåling på +/- 5 %.

Tomtene leveres ferdig grovplanert innenfor byggelinje, med teknisk anlegg fremført til tomtegrense og stikk føres inn i gruve. Kjøper må selv bekoste videre opparbeidelse av tomten. Kjøper står fritt til valg av entreprenør, og kan kontakte Hellvik Hus Sør AS. Eiendomsutvikling direkte for å få et konkurransedyktig tilbud på grunnarbeid. Grunnarbeidet belastes sammen med tomteprisen. Plassering av hus med byggelinjer og høyder fremkommer av bebyggelsesplan.

Tomtene fradeles og oppmåles, og får tildelt eget gnr. og bnr. ved overtagelse.

Parkering

Frittliggende garasje kan kun oppføres i én etasje med maks grunnflate på 50 kvm og mønehøyde målt fra ferdig gulv ikke overstige 5,5 meter. Kvist tillates ikke.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomteområde ligger i regulert område under detaljregulering Smååsane felt D- H, dat. Sist revidert 16.09.2021 samt reguleringsplan for Smååsane, sist rev. 27.08.2021.

Pbl § 25.1-7, Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. For utnyttelsesgrad for tomtene se detaljregulering Smååsane felt D, E, F, G og H som ligger vedlagt dette prospektet. Mønehøyde skal ikke overstige 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Bebyggelse angitt med U.etg. kan ha underetasje for å ta opp høydeforskjellen på tomten.

Byggeklausul: Hellvik Hus Sør AS har byggeklausul på 2/3 av tomtene, se prisliste for oversikt over hvilke tomter som er med og hvilke som er uten byggeklausul. Ta kontakt med Hellvik Hus Sør AS for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tomtene leveres med vei/vann og kloakk frem til tomtegrense vist på bebyggelsesplan. Tilkoplingsavgift for vann og kloakk betales av kjøper, og er for tiden kr 41 250,- i Vennesla Kommune for eneboliger opp til BRA = 200 kvm. Tillegg for større boliger. Det tas forbehold om endring i de offentlige gebyrer.

Heftelser / Rettigheter

Erklæring som skal tinglyses i forbindelse med overskjøting er vedlagt nærværende prospekt. Kopi av eiendommens grunnbokblad fås ved henvendelse megler.

Konsesjon

Erverv av tomtene betinger ikke konsesjon. Kjøper må i midlertid erklære at tomten skal bebygges. Kjøp av eneboligtomt på Smååsane betinger påbegynt oppstart byggearbeider innen 2 år etter overtakelse av tomt, og brukstillatelse skal foreligge senest 4 år etter overtakelse av tomt. Annet sees på som avtalebrudd, og må godkjennes av selger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kjøpers totale omkostninger ved kjøp i tillegg til kjøpesum:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum kr. ...
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysnings- og attestgebyr pr. obligasjon kr. 585,-
Tomteoppdelingsgebyr kr. 22 000,-
Tinglysningsgebyr av matrikkelbrev kr. 585,-
Opparbeidelse av tomten utgjør kr. 320 000,- pr tomt, kr. 470 000 for Prestekragevegen 46 og kr. 420 000 for Prestekragevegen 41.
Kostnader for mur kan komme i tillegg.

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoblingsavgifter/byggesaksgebyrer etter de til enhver gjeldende kommunal retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending.
Se www.vennesla.kommune.no for nærmere informasjon.

Offentlige avgifter

I de kommunale avgifter og gebyrer fra Vennesla kommune inngår blant annet abonnementsavgift og forbruksgebyr for vann og avløp, eiendomsskatt og feieravgift. Beløpet er fordelt på 4 terminer. Beregningsgrunnlaget for kommunal avgifter er p.t. ikke fastsatt.

Formuesverdi

Fastsettes etter ferdigstillelse. Formuesverdi for primærboliger vil utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvm-prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvm-prisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Prestekragevegen, Gnr. 23 Bnr. 697 i Vennesla kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Tomtene er skiltet/nummerert og kan besiktiges av kjøper på egenhånd eller etter avtale med megler/selger.

Overtagelse

Tomtene selges etter "førstemann til mølla" prinsippet. Overtagelse og betaling vil skje etter kontraktsignering og med 3 ukers varsel.

Finansiering

Vi anbefaler vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, ring for et uforpliktende finansieringstilbud ved Harald Lunden, tlf. 38152911.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristina Omdal, tlf. 99 56 53 22

Vederlag

Det er avtalt fast pris mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057944