Lindesnes

Øvre Eigeland 10

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
34 620 kr
Totalpris
784 620 kr
Formuesverdi
174 240 kr
Tomteareal
794 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Eneboligtomt med flott utsikt mot Sniksfjorden. Ypperlige solforhold.

Om eiendommen

Diverse

Tomten selges som råtomt slik den i dag fremstår. Opparbeidelseskostnader kommer i tillegg.
Det er ikke byggeklausuler på tomten.

Det betales p.t kr 1000,- pr husstand i velforeningskontingent for bebygde boliger.
Klipping av plen på friområder deles mellom husstandene.

Pr i dag er det mulig å kjøpe/leie båtplass og sjøbod i havna nedenfor feltet. Det tas forbehold om at det er ledige plasser.

Beliggenhet

Adkomst

I rundkjøringen med fyret på Vigeland, ta sørover mot Tjøm. Etter ca. 3,8 km, ta til venstre inn i Kåfjordsveien ved skilting mot Kåfjord og deretter til venstre inn i Øvre Eigeland på bakketoppen. Etter 200 meter ligger tomten på venstre side, merket med TIL SALGS-skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyere boligfelt ca. 8 minutter sør for Vigeland sentrum. Tomten ligger høyt og har flott utsikt mot Sniksfjorden.  Feltet er stort sett bebodd av barnefamilier. I kort avstand fra boligfeltet ligger Tjøm med flotte strender, turområde og skjærgården mellom Mandal og Spangereid. Snik ligger på andre siden av fjorden og har også flotte badestrender og turområder. Det er også badevann i bunnen av Kåfjordsbakken få kilometer unna. Her er også turområde. På Vigeland er det bla. barnehager, barne- og ungdomsskole, idrettsplass og ellers alle sentrumsfasiliteter.
Skolebussen stopper ved fylkesveien i nedre del av feltet.
Gang-og sykkelsti med lys fra Hestehaven til Egeland

Avstander: Vigeland: ca. 4 kilometer, Mandal: ca. 15 kilometer, Lyngdal: ca. 20 kilometer

Tomt

Areal: 794 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er ikke opparbeidet, men oppmålt. Målebrev foreligger.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan 50 Egeland, datert 12.10.1995. Det er varslet oppstart på omregulering av feltet.
Lindesnes kommune opplyser at de har mottatt nytt planforslag som skal tas opp til behandling senest ila mai 2021. Kopi av nytt planforslag kan fås ved henvendelse til megler.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløp. Det er ikke etablert vann og avløp til tomten, og det er kjøpers ansvar å besørge og bekoste fremføring av dette, samt betale tilkoblingsavgifter. Iflg. Lindesnes kommune ligger vann- og avløpsledningen i veien.
Tilkoblingsavgift vann er pt. kr. 10.000,- inkl. mva.
Tilkoblingsavgift avløp: er p.t kr. 10.000,- inkl. mva.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

34 220,- (Omkostninger totalt)

784 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Bortsett fra eiendomsskatt betales det ikke offentlige avgifter før tomten bebygges.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2200,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr. 174 240,- for år 2017.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Øvre Eigeland 10, Gnr. 350 Bnr. 74 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Snarlig overtagelse kan påregnes.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-19-0133

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-19-0133. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.17 150) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no 18.10.21 (Kr.1 500) Totalt kr. (Kr.26 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3032836