Arendal

Østregate 3 og 5.. utleie

Byggeår
1993
Tomteareal
4 500 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Arendal sentrum - Kontor/Butikklokaler til leie.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Torvgaten 6:
1.etg: Kontorlokaler med egen inngang.
2.etg: Kontorer og møterom/auditorium i 2.etg med tilhørende fellesareal.
3.etg. Åpen kontorløsning.

Østregate 5:
1.etg: Resepsjon/kundesenter og møterom.
2.etg: Kontorlokaler, podcast, studio.
3.etg: Redaksjonslokaler.

Østregate 3:
U.etg: Lager/arkiv.
1.etg: Kontorer.
2.etg: Kontorer.
3.etg: Kontorer.
4.etg: Spiserom/møterom.

Bakgård med port med plass til 3 biler samt varemottak.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Bakgård med 3 parkeringsplasser. Flere parkeringshus like ved.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet "midt" i sentrum med kort vei til bl.a. Pollen, kulturhus og parkeringshus.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bebyggelse- og anlegg; sentrumsformål, tilhører reguleringsplan uregulert. Hensynssone kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse. Eiendommen er registrert i Sefrak-registeret. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum. Pågår en planprosess for Nedgravde avfallsanlegg i sentrum. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/375:
10.07.1956 - Dokumentnr: 1507 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om adkomstrett og bruk av gårdsrommet.
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1956 - Dokumentnr: 1508 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:375
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1956 - Dokumentnr: 1506 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:501 Bnr:92


01.01.2020 - Dokumentnr: 598325 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:501 Bnr:375


10.07.1956 - Dokumentnr: 1508 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:92
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:375
Gjelder denne registerenheten med flere


Nøkkelinformasjon

Standard

Lokalene er delvis oppusset og modernisert. Leietager vil tilpasse lokalene etter ønsket standard og utforming med den enklete leietager

Renovert

2008

Diverse

Følgende byggeår er oppgitt av tidligere eier.
Østregate 3 ca. 1960, renovert 1. og 2. etasje ca. 1993.
Østre gate 5 ca. 1860, renovert ca. 2008.
Torvgaten 6 ca. 1980, renovert ca. 1995.

Vedlegg salgsoppgave

Det vil bli brukt standard meglerkontrakter for utleie.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/375:
10.07.1956 - Dokumentnr: 1507 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om adkomstrett og bruk av gårdsrommet.
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1956 - Dokumentnr: 1508 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:375
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1956 - Dokumentnr: 1506 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:501 Bnr:92


01.01.2020 - Dokumentnr: 598325 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:501 Bnr:375


10.07.1956 - Dokumentnr: 1508 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:92
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:501 Bnr:375
Gjelder denne registerenheten med flere


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Lokalene leies ut "As is". Leietagertilpasninger avtales med eier.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 53874F57-CC0D-4328-B61E-9F9B4EBE620B Kategori: