Grimstad By

Odden Brygge

Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Odden Brygge | Tett på sjø og by i Grimstad - 1 LEDIG LEILIGHET IGJEN!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Entreprenør/ totalentreprenør:
J. B. Ugland Entreprenør AS

Salgs- og byggetrinn 1 består av 18 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. og 3. etasje. I første etasje blir det næringsarealer med butikk/forretning/ servering, og i 2. etasje blir det boder tilknyttet leilighetene.

Oddensenteret er et nøye planlagt prosjekt, der leilighetenes plassering er planlagt ut fra å skape optimale solforhold, flotte fellesområder og utsikt mot sjøen for de fleste leilighetene. 12 av de 18 leilighetene har gjennomgående stue-/kjøkkenløsning med balkong/ uteplass på begge sider, samt meget god lysinngang fra tre sider gjennom de store vinduene.

Det også lagt vekt på å gi materialer, overflater og utstyr god standard med blant annet:
- Ekstra takhøyde i 3- og 4-romsleilighetene i 3. etasje
- Moderne og delikat fargevalg med blant annet sorte vinduskarmer og sorte innvendige dører
- Flere fargemuligheter på kjøkkenfronter uten priskonsekvens
- 1-stavs eikeparkett
- Meget gjennomarbeide arkitektoniske detaljer med inn- og utspring i fasader, samt variasjon i fasadematerialer og -farger
- Lukkede trapperom der du går innendørs fra inngangspartiet til leilighet.

Bygget blir en del av det eksisterende eierseksjonssameiet, som i dag utgjør hoveddelen av Oddensenteret inkludert eksisterende leiligheter. Utbyggingen av leilighetene knyttes direkte opp mot bygningsmassen til Oddensenteret som oppgraderes og utvides samtidig med denne utbyggingen. Som utbygger står foreløpig Scala Odden AS alene, men byggherre/ utbygger av boligene vil overdras til et eget selskap for boligprosjektet.

Prosjektet som her lanseres, er første byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med to fremtidige byggetrinn i planene. Kjøper kan ikke motsette seg at det skjer en videre utbygging. Endringer og justeringer av dagens planer kan forekomme.

Se også prosjektets egen hjemmeside, med blant annet leilighetsvelger: oddenbrygge.no.

Innhold

Hver leilighet er presentert med sin egen tegning her og i prospektet.

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger er inkludert i P-rom, på samme måte som i BRA.

Standard

Hele 12 av 18 leiligheter har gjennomgående stue- og kjøkkenløsninger med balkonger mot sør og nord.

KJØKKEN
Leilighetene leveres med komplett kjøkken fra Aubo av typen Sense sort som standard.
Følgende endringsmulighet uten priskonsekvens:
- Nordic Grå Cashmere
- Sens Onyx
- Venezia Hvit Mat Line
- Venezia Hvit Svart
- Melinga Sort

Kjøkkenet leveres med underlimt vask med ettgreps blandebatteri. Følgende integrerte hvitevarer er inkludert:
- Kombi kjøl/fryseskap (Electrolux -ENN280EOW), koketopp med induksjon (Electrolux HOI620S), komfyr (Electrolux EKB400X), oppvaskmaskin(Electrolux EEZ67300L).

BAD
Bad leveres med fliser beregnet for våtrom for både gulv og vegger. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht. forskriftskrav. Alle toaletter utføres veggmontert. Dusjvegger utføres med knus sikkert glass. Himling er hvit glatt malt gips med innfelt med 4 downlights med dimmer.

GULV
I stue, kjøkken, soverom, entrè og bod er det parkett, 14mm 1 stav eik matt hvitpigmentert lakk.

Henviser til komplett romskjema og leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Siste frist for overtagelse er 31.12.2022. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Panelovner i glass i stue/kjøkken. El varmekabler i gulv på bad. Gulvvarme kan velges som tilvalg.

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider
må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Like ved Oddensenteret og nye Byhaven kommer leilighetsprosjektet Odden Brygge. Her kan du bo i hjertet av Grimstad med bryggepromenaden på den ene siden og bykjernen på den andre.

Leilighetene og balkongene er utformet slik at beboerne skal få mest mulig glede av den fantastiske beliggenheten, og nabolaget blir preget av koselige grøntområder og sosiale møteplasser med nydelig utsikt mot skjærgården.

Prosjektets fotavtrykk ligger i dag på gnr. 200, bnr. 1475, 1477, 1935 i Grimstad kommune. Før overtakelsevil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/ arealoverføringer slik at prosjektet inngår i det utvidede eierseksjonssameiet på gnr. 200, bnr. 1477 hvor dagens kjøpesenter ligger. Eiendommen vil reseksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer. Fremtidige salgstrinn vil kunne innlemmes i dette sameiet hvis utbygger anser det hensiktsmessig.

Tomt

Tomten for hele utbyggingsområdet inkludert Oddensenteret utgjør i dag ca. 15 000 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Arealet skal deles på flere byggetrinn. Sameiet vil få adkomst via felles tomtegrunn på sjøsiden. Fremtidige byggetrinn og den offentlige infrastruktur vil bli opparbeidet iht. godkjente planer. Planlagte fremtidige byggetrinn til Odden Brygge ligger delvis på samme tomt. Dersom disse byggene ikke innlemmes i eksisterende sameie, vil tomtegrunn for utbygging fradeles nåværende sameie. Kjøper kan ikke motsette seg dette.

Noe av sameiets sin tomt kan bli overdratt av kommunen og driftes og vedlikeholdes av kommunen. Dette vil evt. inngå i en utbyggingsavtale med kommunen.

Tomten til sameiet i byggetrinn 1 leveres med pent opparbeidet fellesareal for de 18 seksjonene på etasjenivå 2. Se utomhusplan for detaljer knyttet til omkringliggende opparbeidelse. Se for øvrig vedtekter.

Parkering

Leilighetskjøpere har på avtaletidspunktet rett til å inngå avtale om kjøp av innendørs parkering i fremtidig byggetrinn 2 på Odden Brygge for pris kr  250.000,-. Velger kjøper å benytte seg av rettigheten til kjøp av garasjeplass i trinn 2 på kjøpstidspunktet for leiligheten, vil kjøper kunne disponere en fast, utvendig parkeringsplass kostnadsfritt på Odden-området (se plassering i eget kart) inntil byggetrinn 2 er ferdigstilt. Inkludert i denne prisen er etablering av ladepunkt for ladbare biler, samt at ladepunktet vil bli flyttet til det innvendige, permanente anlegget når dette ferdigstilles. Oppgjør for garasjeplassen må finne sted før overtagelsen av innendørs garasjeplass i trinn 2. Kostnader som påløper for bruk av ladepunkt dekkes av kjøper også på den midlertidige plassen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som felles-areal med vedtektsfestet bruksrett. Dersom der velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjons-loven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Alle leilighetene vil få tildelt én sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan rettighetene til bod organiseres.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Oddensenteret for gnr 200 og bnr 1477, 1935 reguleringsformål Bolig/forretning/kontor. Detaljregulering for Oddensenteret er endret og vedtatt.

Reguleringsplan for gnr. 200 og bnr. 1475 iht. opplysninger fra Grimstad Kommune omfattes eiendommen av flere reguleringsplaner; detaljregulering for Vesterbukt, Detaljregulering for Oddensenteret, detaljregulering for Ytre Odden og Områderegulering for Grimstad sjønære arealer.

Reguleringsformål Grønnstruktur, offentlig eller privat tjenesteyting, bolig/forretning/kontor, torgarealer, bebyggelse og anlegg, renovasjon, veiareal, lekeplass, kaianlegg, næring/tjenesteyting og park.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Det foreligger rammetillatelse for byggetrinn 1 datert 22.05.2020.

Vei / Vann / Avløp

Gnr 200, bnr 1477 og 1935: Eiendommen kobles til offentlig vann og avløp. Adkomstveier inne på sameiets område er privat, se vedtekter for detaljer rundt drift og vedlikehold.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
Gnr 200, bnr 1935:
Dagbok 2835 - tinglyst 23.05.1996: Leie av areal. Rettighetshaver Scala Odden AS
Dagbok 6117- tinglyst 04.11.1998: Rettighet. Rettighetshaver Sefemar As. Leie av areal
Dagbok 422978- tinglyst 07.09.2006: Begrensning i råderett. Rettighetshaver Klima og forurensningsdirektoratet
Dagbok 1060122- tinglyst 03.12.2014: Best. Om adkomstrett. Rettighetshaver Gnr 200, bnr 1475

Gnr 200, bnr 1475:
Dagbok 670- tinglyst 16.07.1942: Erklæring/ avtale. Rettigheter iflg skjøte
Dagbok 2383- tinglyst 11.05.1993: Best. Om båt/ bryggeplass
Dagbok 2228- tinglyst 23.04.1996: Best. Om adkomstrett
Dagbok 2835- tinglyst 23.05.1996: Leie av areal. Rettighetshaver Scala Odden AS
Dagbok 6117- tinglyst 04.11.1998: Rettighet. Rettighetshaver Sefemar As. Leie av areal
Dagbok 422978- tinglyst 07.09.2006: Begrensning i råderett. Rettighetshaver Klima og forurensningsdirektoratet
Dagbok 1060122- tinglyst 03.12.2014: Best. Om adkomstrett. Rettighetshaver Gnr 200, bnr 1475. Rettighet på bnr 1935

Gnr 200, bnr 1477:
Dagbok 2228- tinglyst 23.04.1996: Best. Om adkomstrett. Rettighet på gnr 200, bnr 1475.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne
før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter
og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Det utløses ikke konsesjonsplikt ved kjøp av bolig på Odden Brygge.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet.

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det eksisterende eierseksjonssameiet består av 10 seksjoner hvorav 8 er boligseksjoner. Kostnader i sameiet vil fravike sameiebrøk og fordeles etter nytte og bruk så langt det lar seg gjøre. Dagens eksisterende boliger og nye boliger i dette prosjektet vil organiseres i hver sin kostnadsavdeling. Det er utarbeidet utkast til oppdaterte vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper formelt sett eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA), dog vil eier av næringsseksjonene ha alle kommersielle rettigheter til utendørsarealene, dette uavhengig av hvorvidt utearealene vil defineres som tilleggsdel til næringsseksjoner i reseksjoneringen. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum, Tinglysningsgebyr skjøte: kr 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 585,- Ettersom dette prosjektet oppføres inntil, og kobles opp mot eksisterende bygningsmasse, vil beregningsgrunnlaget for dokumentavgift være kjøpesummen i sin helhet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr. 200.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet skal ikke innbetales før byggestart for boligene er vedtatt. Restbeløp samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Selger kan stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30 per kvm pr mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader dekker bla. forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt, renovasjon og andre kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Felles oppvarming av vann kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges opp til at sameiet (ev. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internettjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/ bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg
av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg(videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som
innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Leilighetene vil bli oppført på gnr 200 og bnr 1475, 1477, 1935 i Grimstad Kommune. Leilighetene vil få tildelt ny adresse når bygget er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Kjøper har innenfor gitte tidsfrister rett til å gjøre endringer og tilvalg i leiligheten. Selger/entreprenør vil før innredningsarbeidene starter innkalle til tilvalgsmøter. Priser og frister for beslutning vil fremkomme i tilbud til hver kjøper. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenøri en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg,
mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Byggestart er vedtatt, og ferdigstillelse/overlevering av leilighetene vil skje innen 31.12.2022.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/ presentasjon

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 22 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt og innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er ila 4. kvartal 2022 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova§ 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning,kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-20-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

o              Etasjetegninger

o              Fasadetegninger

o              Romskjema

o              Byggteknisk beskrivelse

o              Utomhusplan, ikke endelig

o              Reguleringsplan

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3032612