Hovden/Nedre Hovdenut

Nedre Hovdenut 7

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
73 800 kr
Totalpris
2 373 800 kr
Formuesverdi
1 240 000 kr
Tomteareal
324 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Hovden / Nedre Hovdenut - Tomt til salg - En av nærmeste nabo med Hovden alpintsenter

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Tomten ligger i et meget populært hyttefelt rett ved alpinsenteret. Her kan man ta på seg skiene rett foran tomten og rende bort til Hovden alpinsenter. Det går også langrennsløype like ved hytten. Hytten ligger sentralt med gangavstand til alle fasiliteter som badeland, matbutikk, sportsbutikk, kafe, interiør/gavebutikk, bensinstasjon, utesteder mm. Hovden tilbyr også gode muligheter for flotte opplevelser om sommeren. Et stort løypenett og flere turisthytter i området gjør fjellet lett tilgengelig. Samt at nærområdet rundt Hovden har mange fine bade og fiskeplasser.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Vann og kloakk - tilkoblingsavgift. Vann, opp til 32mm Kr 28 500 N=1, kr 35 625,-. Kloakk, opp til 32 mm K. 53 900 N=1, kr 67 375,-
Totalt kr. 103.000,-.

Renovasjonsavgift hytter kr. 2 143,69 årsavgift inkl. mva. Feiing kr 412,50,-.

Avgiftene for vann- og avløps gebyr og abonnement starter 1 år etter at det er gitt løyve til byggestart eller ved gitt bruksløyve. Avgiftene for renovasjon og feiing/tilsyn starter ved gitt bruksløyve.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for del av Gåttstøyl, datert 16.02.2017. Eiendommen tilhører kommuneplanen 2018-2039 for Bykle kommune, datert 28.02.2019 samt kommunedelplan Hovden 2013-2025, datert 27.02.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Bestemmelser til reguleringsplan for del av Gåttestøyl, Hovden, Bykle Kommune.

Hver tomt på planområdet kan bebygges med kun en boenhet. Innenfor tomtegrensa/byggegrensa kan boenheten deles opp i flere byggekropper.

Til hver fritidsbolig i planområdet skal det opparbeides 2 biloppstillingsplasser. Biloppstillingsplasser teller med i beregning av BYA, dersom de ligger innenfor tomtegrensen.

På hver tomt tillates hytte med max 120 m2 BYA. Garasje tillates oppført med maks 25 m2 BYA med takhøyde på 3,5 meter. Areal på parkering i det fri er 18 m2 BYA per Parkeringsplass.

Skal det oppføres garasje så er det da 120 m BYA - 25 m2 BYA.

All bebyggelse i planområdet skal tilpasser stedlig, tradisjonell, byggskikk.

Alle tak skal tekkes med torv, og ha en takvineklt på 25-30 grader. Terrengforstøtninger skal utføres som natursteinmurer. Terrasser i stein og jordmaterialer. Mønehøyde, målt fra overkant golv, (Laveste golv) til topp møne, skal max være 7,0 meter.

Der avstandsbestemmelser mellom bygninger fravikes eller det ikke er vist byggegrenser i plankart, skal branntekniske forhold dokumenteres i byggesaken.

Området BF1 inneholder tomt nr. 1 til og med nr. 4. og kan bygges med 1. stk. fritidsbolig pr. tomt i 1 etg, med underetasje, uten innredet loft. Tomtene 1 og 2 har adkomst fra parkeringsplass SP1.

Privat parkering SP 1: De 10 parkeringsplassene i Sp 1 skal fordeles med 2 plasser til hver av tomtene 1 og 2. De øvrige plassene er felles gjesteparkering til tomtene i planområdet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 104126. Tinglyst: 07.10.1986. Fredningsvedtak.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))

73 800,- (Omkostninger totalt)
2 373 800,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt på denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Privat parkering SP 1: De 10 parkeringsplassene i SP 1 skal fordeles med 2 plasser til hver av tomtene 1 og 2. De øvrige plassene er felles gjesteparkering til tomtene i planområdet. Til hver fritidsbolig i planområdet skal det opparbeides 2 biloppstillingsplasser. Biloppstillingsplasser teller med i beregning av BYA, dersom de ligger innenfor tomtegrensen.

På andre siden av veien er det godkjent leilighetsbygg hele veien fra nedsiden av verksteder til Hovden alpinsenter og oppover helt opp til parken. Byggene er på 3 etg. Hvor 2 etg ligger over vei nivå. Det vil redusere utsikten mot skiløypa noe. Det anbefales derfor at man bygger hytte med stue / kjøkken i 2 etg og vinkler hytta/utsikten ned mot sentrum.

Det er registrert kulturminner på eiendommen. Lokalitetsnummer: 17008. Kulturminneart: Jernvinneanlegg. Vernetype: Automatisk fredet. Kategori: Arkeologisk lokalitet. Lokalitetsnummer: 171078. Kulturminneart: Jernvinneanlegg. Automatisk fredet. Kategori: Arkeologisk lokalitet. Lokalitetsnummer: 99147. Kulturminneart: Jernvinneanlegg. Automatisk fredet. Kategori: Arkeologisk lokalitet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 104126. Tinglyst: 07.10.1986. Fredningsvedtak.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Ingen kommunale gebyrer registrert på eiendommen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 45 000,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 15.500,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital markedspakke kr 6.950,- I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 73 950,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: 6AA655E0-62E5-4753-9BDC-1E848C4025E1 Kategori: