Tvedestrand Borøy  

Movik/Borøya - Salg Movikheien AS

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Tomteareal
21 481 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Om eiendommen

Tvedstrand Borøya - Tomt prosjekterte fritidsboliger ved sjøen

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere Movikheien as som eier en ferdig regulert tomt godkjent med 16 fritidsboliger. Eiendommen ligger idyllisk til på Borøya ved Hagefjorden med bl.a marina, restaurant og stoppested for rutebåt til Sandøya og Lyngør i umiddelbar nærhet. Fra eiendommen er det nydelig utsikt til Sandøya, Hagefjorden og Skagerak med den flotteste Sørlandsskjærgården. Avstanden til Tvedestrand sentrum er ca 11 km. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0040

Salgsobjekt

Movik/Borøya - Salg Movikheien AS, Gnr. 75 Bnr. 376 og Gnr. 75 Bnr. 86 og Gnr. 75 Bnr. 257 i Tvedestrand kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Movikheien AS, Org nr. 920249108 hvor eiendommene, Gnr. 75 Bnr. 376 og Gnr. 75 Bnr. 86 i Tvedestrand kommune samt 10 båtplasser på Hagefjorden Brygge er de vesentlige aktiva.

Selger

Sea Truck Holding AS

Beskrivelse av selskapet og mandat

Selger søker å selge 100% av aksjene i selskapet
Movikheien AS,  Org nr. 920249108.
Selskapet er ett SPV selskap som eier eiendommene Gnr:
75 Bnr: 376 og Bnr: 86 i Tvedestrand kommune. samt rettighet til 10 båtplasser på Hagefjorden Brygge.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommene ligger idyllisk til på Borøya ved Hagefjorden med bl.a. marina, restaurant og stoppested for rutebåt til Sandøya og Lyngør i umiddelbar nærhet. Fra eiendommen er det nydelig utsikt til Sandøya, Hagefjorden og Skagerak med den flotteste Sørlandsskjærgården. Hyttene skal bygges på et platå på tomten med gode solforhold.  Avstanden til Tvedestrand sentrum er ca 11 km.

Eierform

Movikheien as - aksjeselskap
Nordre Movikheia, Gnr. 75 Bnr. 376 som utgjør hyttefeltet, er planlagt organisert som et sameie med 16 hytter.  Sameiet vil bestå av fellesareal og tilleggsareal for den enkelte hytteeier.
Gnr. 75 Bnr. 86 utgjør to parkeringsplasser, P1 og P2 samt et LNF område. Det er inngått evigvarende leieavtaler på  P1 og tilsvarende leieavtaler er tenkt inngått på P2.
10 tidsbegrensede båtplasser med rettighet til fornyelse. Båtplassene eies av Hagefjorden Brygge AS.

Innhold

Innhold

Gnr: 85. Bnr: 376 ble fradelt Gnr: 85. Bnr: 76 i 2021. Selskapets eiendomsportefølje utgjør Gnr: 85. Bnr: 76 som har en opparbeidet parkeringsdel og Gnr: 75 Bnr: 376 Nordre Movikheia som er regulert til hyttefelt.

Diverse

Det medfølger 10 båtplasser (rettighet) etter gjeldene bestemmelser, (se vedlagt kontrakt om bestemmelser). Det gjenstar 15 år av rettighetene på båtplassene hvor rettighetshaver har rett til fornyelse. Andel i tennisbanen på Borøya er overført til morselskapet og følger ikke med i handelen. Salget av fritidsboligene er trukket tilbake fra markedet. Kjøper kan overta prosjektet hvor det foreligger rammetillatelse til oppføring av 16 fritidsboliger eller alternativt selv omregulere eiendommen. (Salgsprospektet på de 16 fritidsboligene fås ved henvendelse til megler).
Reguleringsplanen og de prosjekterte hyttene er utarbeidet av det anerkjente arkitektfirmaet SpaceGroup.

Parkering

Parkeringsdelen på Gnr. 75 Bnr. 86 består av to parkeringsplasser, P1 og P2 hvor P1 har 54 parkeringsplasser og P2 har 18 parkeringsplasser som er tiltenkt hyttene. P2 ble delvis opparbeidet vinteren 2021 og det er tilrettelagt for en nettstasjon i tilknytning til parkeringsplassen
Samtlige parkeringsrettigheter på P1 har evigvarende leiekontrakter, se vedlagt kontrakt som er inngått med Strandgatens Eiendomsselskap as og utredning fra advokat Erling Høyte. Flere av kontraktene er tinglyst, men ikke alle. Dokumentasjon ligger som vedlegg til prospektet.
Renovasjonshus for hyttefeltet og adkomst til hyttefeltet er planlagt på P1, se kart. Ved opparbeidelse av P2, ble det strukket rør fra planlagt nettstasjon på P2 til renovasjonshuset på P1.
Eier er i prosess med omregulering for bygging av et mindre p-hus med boder på P2. Det innebærer økt antall parkeringsplasser fra 18 til 34 samt lagringsplass til bensintanker, redningsvester, fiskeutstyr etc dersom søknaden godkjennes.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: Gnr: 75 Bnr: 376; 14 014 kvm. Eierform: Eiet tomt. Naturtomt. Tomten er ryddet og lett tilgjengelig. De prosjekterte hyttetomtene er stukket ut. Et utsiktstårn er ført opp på eiendommen i nærheten av tomt nr 4 for å visualisere utsikten fra hyttenes andre etasje.
Areal: Gnr. 75 Bnr. 86;  7 467 kvm. Eierform: Eiet tomt. To parkeringsplasser. Strandlinjen er LNF område med tilrettelagte badeplasser. Målebrevene angir de riktige grenser på tomtene og ikke de skraverte bildene i prospektet.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Gnr: 85. Bnr: 376 er regulert til Fritidsbebyggelse- frittliggende, tilhører reguleringsplan Måvika hytteområde II, datert 03.09.2019.
Gnr. 75 Bnr. 86 er regulert til parkeringsplasser, renovasjonshus og nettstasjon for det regulerte hyttefeltet på Gnr: 85. Bnr: 376. Eier er i prosess med å omregulere eiendommen for bygging av et mindre p-hus med boder på P2. Det vil innebærer økt antall parkeringsplasser samt lagringsplass til bensintanker, redningsvester, fiskeutstyr etc dersom søknaden godkjennes.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommene, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det er ikke lagt vann og avløp inn til området, men det er kommunale ledninger i Movikveien der det er naturlig å foreta tilkobling til kommunalt nett. Detaljer rundt tilkoblingssted er foreløpig ikke avklart med Tvedestrand kommune. Utforming og tilkobling av vann og avløp må skje ihht. Tvedestrand kommunes egne krav.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2003/2931-1/35  Elektriske kraftlinjer  
Tinglyst 22.09.2003 
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS

2017/1327830-1/200  Jordskifte  
Tinglyst  28.11.2017 21:00 
Sak nr. 17-121891RFA-JARD Borøya øvre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: 4213-75/86
Gjelder denne registerenheten med flere

Se ellers grunnboks utskrift med tinglyste kjøpekontrakter og avtaler på tomt med parkeringsplasser.

Fra hoved bølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Tomt Kr. 739 200. Parkeringsplasser: Kr. 2 207 857,- Sum: Kr. 2.947.057,-
Selskapet har en utsatt skattefordel på kr 1.035.818 per 31.12.2021 som ikke er balanseført, og som kommer fra følgende;
-               Negativ skattemessig verdi på prosjektet      kr 3.867.059
-               Fremførbar skattemessig underskudd           kr     841.204

Lån i selskapet

Selskapet har kun konsernlån, som kjøper ikke kan overta.

Offentlige avgifter

Ingen off. avgifter p.t.

Merverdiavgift

Virksomheten består av tre deler;
-               Hytteprosjektet som innebærer utvikling og salg av eiendom - ikke fradrag for inngående mva knyttet til denne delen fordi salg av hytter  
                er unntatt mva etter mva loven.        
-               Utleie av parkeringsplasser - fradrag for inngående mva fordi selskapet er frivillig registrert. Mottatte leieinntekter er avgiftspliktige.
-               Utleie av båtplasser - fradragsberettiget for inngående mva fordi selskapet er frivillig registrert. Mottatte leieinntekter er avgiftspliktige.
                Kortsiktige leieavtaler er inngått for samtlige båtplasser og en parkeringsplass på P2. Leien er avgiftspliktig.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er Movikheien AS . Org nr. 920249108, Selskapet er 100% eier av eiendommene som i tillegg til båtplassene er det eneste vesentlige aktiva i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis,anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul
Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 mnd. etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Pro & Contra
Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059132