Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Møller Moulins vei 11

Prisantydning
9 800 000 kr
Totalpris
9 800 000 kr
Kommunale avgifter
8 230 kr /
Byggeår
2007
Tomteareal
3 181 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt plassert lagerseksjon på Jåbekk - Mandals mest attraktive næringspark

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Stor og praktisk lagerseksjon med sentral plassering på Jåbekk - 5 min i bil ned til nye E39.
Mulighet for oppdeling.

Oppdragsnummer

9-23-0040

Adresse med betegnelse

Møller Moulins vei 11, Gnr. 37 Bnr. 52 Snr. 1 i Lindesnes kommune.

Beskrivelse av selskapet

Selskapet Møller Moulins vei 11 AS er ett SPV selskap med eiendommen gnr 37, bnr 52, snr 1 i Lindesnes kommune som eneste vesentlige eierandel.

Selger

Lagerboxen Holding AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Jåbekk Næringspark, med kort vei til ned E39 og Mandal sentrum

Eierform

Eierseksjon

Byggeår

2007 i følge Lindesnes kommune.

Areal

Ca. 834 kvm BRA.

Innhold

Innhold

Seksjonen inneholder 2 kjøreporter, én i forkant og én på baksiden av seksjonen. Porten i front er 5x5 meter i bredde/høyde. Port på baksiden er 3,4x4 meter. Dette gjør at man med enkle grep kan dele opp seksjonen om det er ønskelig.
Selger opplyser at det er ca. 7 meter opp til takdrager og over 8 meter opp til taket. Ellers er det lagt opp til enkel belysning, ett mindre rom til toalett. Det er også satt inn en rist i seksjonen som er koblet til oljeutskiller.

Standard

Bygget er satt opp av sandwitchelementer yttervegg, brystbetong 90 cm over gulv, taktekking med ett lags takbelegg.

Parkering

Parkering utenfor egne porter

Oppvarming

Det er satt inn varmepumpe for å sikre at det er frostfritt gjennom vinteren. Pumpen har ikke vært koblet til strøm den siste tiden,men forgje eier opplyser at den skal fungere.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 3 181 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/industri, tilhører reguleringsplan Jåbekk Industriområde, datert 09.06.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2007/748515-2/200  Bestemmelse iflg. skjøte  
20.09.2007 
 Rettighetshaver:LINDESNES KOMMUNE  
Org.nr: 921060440
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-37/52
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/748515-3/200  Best. om adkomstrett  
20.09.2007 
 Rettighetshaver:LINDESNES KOMMUNE  
Org.nr: 921060440
Overført fra: 4205-37/52
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/583365-1/200  Seksjonering  
11.08.2009 
opprettet seksjoner: snr: 1
formål: Næring
sameiebrøk: 834/1992

2012/1003841-2/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel  
26.11.2012 
 endring av formål/brøk:
snr: 1
formål: Næring
tillegsdel: Grunn
sameiebrøk: 834/1992

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Seksjonen selges fri for leieforhold.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kontakt megler for informasjon.

Prisantydning og omkostninger

9 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 9 800 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 230

Felleskostnader

Selger estimerer felleskost til årlig NOK 10.000

Budgivning

Salgsobjektet er Møller Moulins vei 11 AS,  org nr 930 080 071 og salget gjennomføres ved at kjøper overtar 100 % av aksjene i selskapet.

Selskapet er 100% eier av gnr 37, bnr 52 seksjon 1 som er eneste vesentlige eierandel i selskapet.

Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig.

Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Kontakt megler for informasjon.

Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til standardkontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.

Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for budaksept som kan sendes til eier for endelig godkjenning og aksept.

Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det vil bli utarbeides en budaksept som er gjeldende frem til endelig SPA er signert.

Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres.Dersom gjelden skal følge selskapet, vil pantedokumenten som ligger registert på eiendommens grunnblad følge transaksjonen.

Tinglyste servitutter overtas av kjøper

Oppdraget reguleres I henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069934