Evje og hornnes - Hornnes

Moisund Elvebredd 13

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
28 120 kr
Totalpris
518 120 kr
Kommunale avgifter
9 810 kr / år
Tomteareal
1 473 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Tomt i flott barnevennlig boligområde langs Otra - vei, vann og avløp til tomtegrense - god utnyttelse av tomten

Om eiendommen

Diverse

Strømledning tenkes etablert med trafo ved rv. 9. Kjøper må påregne tilkoblingsavgift for strøm.

Det kan tillates å etablere felles brygge for tilliggende boliger, Bl -B10 og eventuelle framtidige boliger fradelt disse eiendommene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Tomten ligger i et barnevennlig boligområde på Moisund, med flott beliggenhet langs Otra. Det er ca. 7 minutters kjøretur til dagligvarebutikk på Dåsnes og barnehage, barneskole og videregående skole. Tomten ligger i et hyggelig boligområde med bade- og fiskemuligheter i kort avstand. I boligområdet er det både opparbeidet lekeplass, fotballbane og sandstrand. Det er i underkant av 12 km til Evje sentrum med alle fasiliteter. Det er 2 min gange til bussholdeplass.

Tomt

Areal: 1 473 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene leveres som råtomt.

Tomtene kan bebygges med frittliggende boliger med tilhørende uthus, garasje, vedbod ol. Kommunen skal påse at plassering og utforming av uthus harmonerer med tilliggende bebyggelse.

Denne tomta er omtalt som tomt B10 i reguleringsplan. Se også vedlagt reguleringsplankart.

Tomten B10 kan bebygges med inntil T-BRA 300 m2 og tillates bebygd med medbolig i 2 etasjer. Maksimal mønehøyde= 8 meter (målt fra topp grunnmur). Boligtomter med 2 etasjerts beboelseshus kan ha uthus/garasje med maksimalt grunnflate på 80 m2.

Parkering

2 biloppstillingsplasser på tomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til "Område for bolig med tilhørende anlegg", tilhører reguleringsplan Moisund Elvebredd" datert 09.12.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Området er åpnet for etablering av 9 tomter for enebolig med tilhørende uthus, uteanlegg og fellesarealer. Tomtene og bebyggelsen er orientert slik at de vender seg sørover mot vannspeilet og slik at alle enten har mulighet for å etablere båtplass ved egen eiendom eller gjennom fellesareal.

Bygninger skal plasseres og utformes slik at de faller naturlig inn i landskapet/terrenget. Kommunen skal se til at alle bygninger og konstruksjoner får et tiltalende ytre på alle frittstående sider. Videre at bygningen sin form, fasade, vindusinndeling, materiale, farge og murer harmonerer med naturens fargepalett.

Det kan kun oppføres bolig uten kjeller.

Før bygeområdene bebygges, skal det foreligge godkjent situasjonsplan for den enkelte eiendom. Planen skal vise interne veier, ev. adkomster til tilliggende bygeområder, plassering av planlagt bebyggelse med garasjer, bebyggelsens høyde og møneretning, markering av eksisterende trær og vegetasjon som skal bevares, plassering av tekniske anlegg, planlagt tomtedisponering til dyrking/m.v. Kommunen kan også be om visualisering av tiltaket.

Bvgningene skal normalt utformes med saltak, og med møneretning langs lengderetninga på bygget, hvis ikke spesielle forhold tilsier andre løsninger som er naturlige og estetisk tilstrekkelige. Saltak skal normalt ha takvinkel mellom 25 grader og 38 grader. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt overflate.

Vei / Vann / Avløp

Det er lagt kommunalt vann og avløp til tomtegrense. Kommunal vei. For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning. Tilkoblingsgebyr for vann og avløp er kr. 25 000,-, inkl mva.

Ved den nye hovedadkomsten er det regulert bussholdeplass/snuplass, hvor bussene kan ha adkomst fra både nord og sør.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 28 120,- (Omkostninger totalt) 518 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Evje og Hornnes kommune. Gjeldene satser for kommunale avgifter er følgende:
Abonnementsgebyr vann kr. 2 030,-, målt forbruk, pris pr. m3 kr. 17,125,-, abonnementsgebyr avløp kr. 3 367,5,-, målt forbruk, pris pr. m3 kr. 25,63,-, standard renovasjonsgebyr kr. 4 020,- og branntilsyn/feiing kr. 350,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Moisund Elvebredd 13, Gnr. 24 Bnr. 121 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen..

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-19-0125

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-19-0125. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Provisjon (forutsatt salgssum: 490 000,-) (Kr.49 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.82 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3035374