Holum

Møglandsveien 194/196

Prisantydning
450 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
55230137 477 720 kr

Oversikt

2 store frittliggende boligtomter | Østvendt med nydelig utsikt mot Krossen/Holum.

Beliggenhet

Beliggenhet

I LNFR -område 1,7 km vest for Holum sentrum. Adkomst fra hovedvei som er Møglandsveien. Tomtene er skiltet med Sørmegleren "Til salgs" plakat og ligger på venstre hånd, vis-s-vis høyre avkjørsel skiltet til Upsaker. Ca. 2 minutters kjøring fra Holum i retning Møglandsvatnet/Gjervollstad.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei; Møglandsveien. Stikkvei inn til eiendommene er privat og grovopparbeidet. Avkjørselstillatelse?

Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Påkoblingsavgift til Holum Vannverk SA kr 21.500,- (2023). Vannavgift kr. 1.950,- for 2023 med fritt forbruk. Det er forventet en økning i avgiften for 2024. (https://holumvannverk.no/)


Renseanlegg ved innkjørsel Aurebekk. Strøm til renseanlegg ligger til huset som er bygd. Her ligger også påkoblingspunkt for vann. Se kart og avtale vedr vann, avløp m.m. bak i prospektet.

Strøm. Trafo ved Møglandsveien hvor det i dag er 4 eiendommer tilkoblet. Kapasitet til flere/2 hus til?

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til delareal LNRF areal og følger Kommuneplanens arealdel 2023-2035, ikraftsatt 07.09.2023. Etter forrige rullering av kommuneplanen ble formålet "LNF - med adgang for spredt boligbygging" tatt ut av planen. Dette betyr at kjøper må søke om dispensasjon fra kommuneplanen til oppføring av bolig. Tegninger og planer av aktuell bolig må legges ved en slik søknad og dagens satser for denne typen dispensasjonssøknad er kr 19500,- Beløpet betales av kjøper.
Lindesnes kommune opplyser at dersom dispensasjon blir gitt, må man påregne at det blir på vilkår av at bestemmelsene til kommuneplanen punkt 3.4 bokstav b (spredt boligbygging) blir fulgt.

Budgiver/kjøper må i et bud ta forbehold om at det vil bli gitt dispensasjon til oppføring av bolig på tomten. Kontakt megler for mer informasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/99/292:
18.12.2013 - Dokumentnr: 1100989 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:99 Bnr:13


01.01.2020 - Dokumentnr: 1740991 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:99 Bnr:292


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 11 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500

Sum omkostninger: kr 12 250,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Det vil også tilkomme omkostninger vedrørende dispensasjonssøknad og tilkobling til vann/avløp/strøm.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/99/292:
18.12.2013 - Dokumentnr: 1100989 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:99 Bnr:13


01.01.2020 - Dokumentnr: 1740991 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:99 Bnr:292


Produktnummer: 0B03981C-F23F-4C25-9B63-BD19FA791F14 Kategori: