Kristiansand-Vestheiene/Hellemyr

Mjåvannsvegen 50 - Salg av Mjåvannsvegen 50 eiendom AS (S.U.S)

Prisantydning
26 000 000 kr
Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
26 001 170 kr
Kommunale avgifter
42 899 kr / år
Byggeår
1986
Tomteareal
4 782 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Mjåvann - Påbygd næringsbygg med god profilert beliggenhet

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg et stort næringsbygg på .... kvm. med attraktiv beliggenhet på Mjåvann rett vest for Kristiansand. Området har hatt en betydelig vekst de senere år og har fått adkomst direkte fra ny motorvei mellom Kristiansand og Mandal. Virksomheten idag er først og fremst utleie av boder og lager. Det er også utleie til verksted og kontorer. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0025

Salgsobjekt

Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Utfisjonert selskap av Minbod no lagerhotel AS Org.nr. 989058665. Adresse: Mjåvannsvegen 50 Gnr. 613 Bnr. 39 i Kristiansand kommune.

Selger

Benjamin Mykjåland m. Flere.

Beskrivelse av selskapet og mandat

Minbod no lagerhotel AS skal utfisjoneres slik at hjemmel til eiendommen blir Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Adresse Mjåvannsvegen 50 Gnr. 613 Bnr. 39 i Kristiansand kommune som er hoved aktivum i selskapet.

Beliggenhet

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i populært industriområde Mjåvann rett vest for Kristiansand. Området har hatt en betydelig vekst de senere år og har fått adkomst direkte fra ny motorvei mellom Kristiansand og Mandal. Bygget har meget god profilering da trafikken til både avfall sør, og Franzefoss kjører forbi bygget.

Næringstype

Næringsbygg med lager, verksted og kontorer.

Eierform

Selveiertomt.

Byggeår

1986. Påbygd i 1988 i flg. matrikkelbrev fra Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Murbygg. Se tilstandsrapport utført av takstmann Roy Andersen

Areal

BRA:
1.etg: 1127 kvm.
2.etg:   644 kvm.
U.etg: 1127 kvm.
Totalt  2898 kvm.

BTA: Totalt: 3129 kvm.

Innhold

Innhold

Hoveddel:
1.etg.
 Inngangsparti med resepsjon, garderobe og wc.
Boder nr. 12 -48
U.etg:
Boder nr. 1 - 11.
2.etg:
Gang/resepsjon med 4 kontor, 2 wc, spiserom/konferanserom, kjøkken.
Boder nr. 48 - 74.

Tilbygg:
1.etg:
Bentsen Karosseri - Bilverksted,
Yngvars kjøkken - Gang/resepsjon, 4 kontorer, spiserom, kopitom, kjøkken, bad
teknisk, lager 1 , lager 2 og verksted.
2.etg:
5 enkeltkontorer, kjøkken og wc.

Standard

Det foreligger tilstandsvurdering av takstmann Roy Andersen som må leses i sin helhet før budgivning.

Diverse

Inventar kan medfølge mot pristillegg ( truck, traller, vogner og diverse kontormøbler). 3)  Mulighet for å bygge flere boder og øke inntektsgrunnlaget.

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk.
Ventilasjonsanlegg i følgende deler i bygget:

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Ingen regnskap da det blir et nytt selskap ved navn "Mjåvannsvegen 50 as"
Vedtekter blir laget av regnskapsfører som har i oppdrag med å stifte nytt selskap samt overdragelse av eiendommen til det nye selskapet.

Tomt

Areal: 4 782 kvm, Eierform: Eiet tomt. I flg. eier er det  mulighet for å bygge ut ca. 450-500m2. (Forutsetter godkjenning fra kommunen).

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.06.2005. Ferdigattesten gjelder næringsbygg på 2997 m2 hvor ansvarlig søker er Brann og Sikkehetsrådgivning AS. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring tilhører reguleringsplan Mjåvann Industriområde, datert 04.03.1981. Planer under arbeid E39E18 Ytre Ringvei. I flg. eier er det påbegynt regulering på eiendommer i forbindelse med ny innkjørsel på nedre plan. Dette er positivt for denne eiendommen  ifølge. selger. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1984/14905-2/93  Erklæring/avtale  
Tinglyst 26.10.1984 
 Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: 1017-113/39/0/1

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen.

Leieforhold

Leieinntekt i dag på ca. 1,650,000 , men i flg. eier er det et større potensiale og muligheter med eiendommen.
Leietageroversikt fås v. henvendelse megler. Leiekontraktene har 1 til 6 mnd. oppsigelse.
Eier beregner utleieinntekter ved 100% belegg, ca. 2,2-2,5 mil NOK.
Kontoravdeling i 2 ett. er i dag brukt av eier, dette kan overtas uten leiekontrakt om ønskelig.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 18.750.000,- pr. 01.01.2023.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.22.

2%     NOK     2.183.358,-
10%   NOK        876.694,-
Totalt NOK      3.060.052,-
Ved fisjon så er det disse verdiene som vil bli overført til det nye selskapet.

Det legges til grunn en tomteverdi på 25% av eiendomsverdi. Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Eierkostnader

Strøm kr 290 000,00
Forsikring kr 22 000,00
Kommunale kr 41 504,00
Brøyting kr 20 000,00
Internett fiber kr 10 000,00
Sum: kr 383 504.00

Forsikring

Aspida forsikring. Kr. 22.000,- i året.

Eiendomsverdi

Kr. 26.000.000,-. Det er ingen dokumentasjon på kjøp av akjseselskap.

Offentlige avgifter

Kr. 42 899 pr. år Hvorav kr. 34.629,- er eiendomsskatt

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Utfisjonert selskap av Minbod no lagerhotel AS Org.nr. 989058665. Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmegleren oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold

Så snart eiendommen er solgt vil dokumenter i forbindelse med fusjonen bli sendt inn til Brønnøysund.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069657