Kristiansand-Vestheiene/Hellemyr

Mjåvannsvegen 41

Kommunale avgifter
12 641 kr / år
Byggeår
1990
Tomteareal
2 469 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Lager

Oversikt

Om eiendommen

Mjåvannsvegen 41 - Renovert seksjonert lagerbygg med 4 lager sekjsoner.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg 4 lagerseksjoner som kan selges samlet, delvis samlet eller enkeltvis. Nyrennovert bygg. Meget sentralt beliggende på nedre del på Mjåvann. Romslig opparbeidet tomt, med gode adkomst- og parkeringsforhold. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-9003

Adresse med betegnelse

Mjåvannsvegen 41, Gnr. 613 Bnr. 61 i Kristiansand kommune.

Selger

Minbod no lagerhotell as

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i Mjåvann næringsområde, ca. 8 km vest for Kristiansand sentrum. Etablert og populært industriområde med flere anerkjente aktører. Området er i sterkt vekst. Området har fått egen avkjøring fra den nylig åpnede motorveien mellom Kristiansand og Søgne/Mandal.

Næringstype

Lagerbygg med 4 lagerseksjoner.

Eierform

Selveier

Byggeår

1990 i følge Songdalen kommune.

Innhold

Bygningen er en stor lager-/industrihall som er delt opp slik: 

Snr. 1     ca. 280 m2    
Snr. 2     ca. 191 m2    
Snr. 3     ca. 191 m2      
Snr. 4     ca. 270 m2   + hems på ca. 120 kvm.

Standard

- Nye porter fra hørmann med kraftige motorer, de er       også ekstra høye 4,5 meter
- Nytt taktekke og blikk rundt, samt takrenner
- Opplegg for vann og kloakk i hver seksjon
- Nytt elektrisk anlegg med skap i hver seksjon
- Led-lys inne og over portene
- Ny fasade, gammel fasade står, men lektes ut med ny   bølgeblikk , mørk farge
- Sameie , hver seksjonseier får sin plass
- Hele tomten er fellesareal, sameiet bestemmer   rettigheter for p-plasser før salg
- Hems blir levert med gips og trapp, ikke elektrisk , nytt   gulv, muligheter for vinduer ut om kjøper vil det
- Ca 7 meter takhøyde
- Romslige lagerseksjoner som skiller seg ut i forhold til kvadratisk form , ikke smale som mange av nye seksjoner i dag
- Bygget ligger sentralt på Mjåvann i forhold til den nye     veien og eksiterende vei inn til Mjåvann
- Skiltmulighet på bygg , legges til rette
- Ekstra ute belysning for å style bygget
- Teknisk fellesrom med alt av vann og strøm
- Gulvet er asfaltert fra før.

Parkering

Hele tomten er fellesareal.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 2 469 kvm
Fjelltomt, oppfylt og planert og opparbeidet med asfaltert
adkomstareal og parkering. Naboeiendom nr. 43 har veirett
over eiendommen. Se tinglyst erklæring i vedlegg.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til industri/ lager i henhold til reguleringsplan for Mjåvann
Industriområde, vedtatt 26/11-1986

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagbok nr. 340423 tinglyst 28.04.2008 BESTEMMELSE OM
VEG
Rettighetshaver: 1017 / 113 / 71 . Med flere bestemmelser.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Snr. 1     -  Prisantydning kr. 3.490.000,-
Snr. 2     -  Prisantydning kr. 2.490.000,-
Snr. 3     -  Prisantydning kr. 2.490.000,-
Snr. 4     -  Prisantydning kr. 3.750.000,-

I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5% av kjøpsum + tinglysningsgebyr på kr. 585,- for skjøte og kr. 585,- pr. lån som skal tinglyses.

Offentlige avgifter

Kr. 12 641 pr. år hvorav eiendomsskatt på kr. 8925,-. Beløpene gjelder hele bygget og vil bli fordelt på seksjonene.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067304