Kristiansand-Vestheiene/Hellemyr

Mjåvannsvegen 17

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
88 670 kr
Totalpris
3 588 670 kr
P-rom
285 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Allsidig lagereiendom på Mjåvann til salgs - god takhøyde, mesanin, kontor og toalett

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Mjåvann Industriområdet fremtår som ett av de mer attraktive industriområdene i regionen. Det meste av areal i industriparken er allerede besatt. Så hvis man har sett for seg å etablere seg på Mjåvann - her er muligheten

Oppdragsnummer

9-22-0156

Adresse med betegnelse

Mjåvannsvegen 17, Gnr. 613 Bnr. 33 i Kristiansand kommune.

Selger

AC Eiendom AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt plasser på attraktive Mjåvann Industriområdet. Tett på E39 og godt med arealet forran bygningsmassen gjør eiendommen meget fleksibel med tanke på transport av varer inn/ut

Eierform

Selveier

Byggeår

1983 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Betong og stål

Areal

1 etg - 225 kvm
2 etg - 60 kvm
Totalt - 285 kvm

Tomt 688,2 kvm

Innhold

Innhold

1 etasje består av en større industri/lager-hall med støpt betongdekke på ca. 225 kvm. Takhøyde på 6 meter og én 3 meter høy og 3,5 meter bre elektrisk kjøreport. Ellers er det to kontorer, ett spiserom og ett toalett/bad m dusj. Mesaninen er ca. 60 kvm stor. Her er det lagt opp til to kontor (som i dag brukes til bod/lager). Totalt er eiendommen på ca. 285 kvm.

Standard

Bygningsmassen holder normalt god standard gitt dens alder og tidliger bruk.

Parkering

God parkeringsdekning forran bygningen.
Det er også satt opp elbil-lader

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Vilkår og betingelser

Tomt

688,2kvm

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til industri, tilhører reguleringsplan 19811104 Reguleringsplan for Mjåvann, datert 18.05.1983. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Kommunale avgifter er opplyst til å være ca. NOK 6.500 per år.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:


1990/8422-2/93  Erklæring/avtale  
20.06.1990   Erklæring vedr. veirett for Bjørn Bjorvand, 211249, m/forskj. bestemmelser
Slettet feil dokument
Rettet etter tingl. §18
10.12.2021 Arkivref. 21/59371-2

2020/466377-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
01.01.2020 00.00 TIDLIGERE: KNR:1017 GNR:113 BNR:33
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Eiendommen selges fri for leieforhold.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 88 670,- (Omkostninger totalt) 3 588 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066421